Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Ajuts a les activitats de demostració de transferència de coneixements (intervenció 7201), en el marc del Pla estratègic de la Política agrària comuna 2023-2027 (Correcció d'errades de Bases reguladores)

Organisme atorgant GENERALITAT DE CATALUNYA - Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Objecte - A l'apartat 3.1 de l'annex 1, on diu:

“Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les universitats, centres de recerca, centres tecnològics i desenvolupadors de tecnologia TECNIO acreditats per l'Agència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ) i entitats vinculades a les universitats que tinguin com a objecte la recerca. Als efectes d'aquestes bases reguladores, es consideren entitats vinculades aquelles en què en el seu òrgan de govern és membre representant de la universitat.”

Ha de dir:

“Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les universitats, centres de recerca, centres tecnològics i desenvolupadors de tecnologia TECNIO acreditats per l'Agència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ) i entitats vinculades a les universitats que tinguin com a objecte la recerca. Als efectes d'aquestes bases reguladores, es consideren entitats vinculades aquelles en les que en el seu òrgan de govern és membre el representant de la universitat.”


- A l'apartat 14.2 de l'annex 1, on diu:

“Aquest apartat inclou totes les penalitzacions detectades en controls administratius i sobre el terreny (excepte les d'admissibilitat de les despeses, que es penalitzen d'acord amb l'apartat 14.2.1. Aquests controls són controls específics, controls a posteriori i qualsevol altre que es realitzi sobre l'operació.”

Ha de dir:

“Aquest apartat inclou totes les penalitzacions detectades en controls administratius i sobre el terreny (excepte les d'admissibilitat de les despeses, que es penalitzen d'acord amb l'apartat 14.1. Aquests controls són controls específics, controls a posteriori i qualsevol altre que es realitzi sobre l'operació.”


- A l'apartat 14.2 de l'annex 1, on diu:

“2a. D'acord amb la classificació establerta en l'apartat 10, l'incompliment dels compromisos i obligacions establerts en aquesta Ordre comporta l'aplicació de les penalitzacions següents:“

Ha de dir:

“2a. D'acord amb la classificació establerta en l'apartat 9, l'incompliment dels compromisos i obligacions establerts en aquesta Ordre comporta l'aplicació de les penalitzacions següents:“

 
Normativa
  • Correcció de Bases reguladores (DOGC núm. 9130 de 26.03.2024)
  • Bases reguladores (DOGC núm. 9038 de 10.11.2023)
  •  
    Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

    La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

    Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.