Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Ajuts destinats a la implementació d'estratègies de desenvolupament rural a través del Tiquet Rural en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022 (operació 19.02.01) (Bases reguladores)

Organisme atorgant GENERALITAT DE CATALUNYA - Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Objecte L'objecte dels ajuts que estableix l'Ordre és la creació i/o l'adquisició de microempreses en traspàs dedicades a activitat econòmica no agrària, llevat de les activitats excloses que consten en l'annex 4, que fomentin el desenvolupament econòmic local, en el marc del PDR de Catalunya 2014-2022. Aquests ajuts es gestionen mitjançant la metodologia Leader, amb la col·laboració dels grups d'acció local seleccionats mitjançant l'Ordre AAM/387/2014, de 19 de desembre.

Els ajuts regulats en aquestes bases reguladores tenen com a finalitat el foment de la creació i/o el relleu d'empreses no agràries que generin activitat econòmica per a l'aplicació de les estratègies de desenvolupament local proposades pels GAL i aprovades pel DACC, amb accions adreçades a fomentar la reactivació econòmica i la creació d'ocupació.
Beneficiaris Persones físiques que creïn una microempresa a títol individual, o que adquireixin una microempresa en traspàs, en què com a mínim es generi el seu lloc de treball i no hagin estat donades d'alta com a autònoms en la mateixa activitat a què es dedicarà la nova microempresa per a la qual se sol·licita l'ajut en els últims tres anys en l'àmbit territorial Leader.

Persones jurídiques i cooperatives no agràries, sempre que, en el cas de les empreses no cooperatives, un dels socis assumeixi, com a mínim, el 50% dels riscos, de les responsabilitats civil, fiscal i social i de la seva gestió. En el cas de persones jurídiques, l'empresa ha de complir el requisit de ser microempresa d'acord amb la Recomanació 2003/361/CE, de 6 de maig.
Requisits Per poder ser beneficiàries, les persones que estableix l'apartat 3.1 han de complir, entre altres, els requisits següents:

a) No haver estat donada d'alta a la Tresoreria de la Seguretat Social i/o l'Agència Tributària per a l'activitat abans de la presentació de la sol·licitud.

b) La persona beneficiària haurà d'estar donada d'alta en la Seguretat Social a jornada completa, però no caldrà la seva dedicació exclusiva a l'activitat prevista al pla empresarial.

c) Els ingressos de les persones físiques en la microempresa no podran procedir, en més d'un 50%, d'un únic client.
Característiques Les àrees d'aplicació d'aquests ajuts correspondran únicament a l'àmbit territorial Leader 2014-2022.
Quantia L'ajut consisteix en un import a tant alçat a concedir per a la creació d'una empresa o l'adquisició d'una empresa en traspàs que podrà assolir fins a 35.000 euros, d'acord amb les condicions que indiquen els apartats següents.
Lloc de presentació Per mitjans telemàtics a través de la pàgina web https://seu.gencat.cat.
Normativa
 • Modificació de Bases reguladores (DOGC núm. 9155 de 03.05.2024)
 • Bases reguladores (DOGC núm. 9128 de 22.03.2024)
 • Observacions Les persones beneficiàries han de realitzar les actuacions objecte dels ajuts i justificar-les en el termini màxim de tres mesos a partir de la data de la resolució de concessió de l'ajut.
   
  Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

  La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

  Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.