Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Subvencions per a la realització de projectes de recerca aplicada en el sector apícola i els seus productes, dins de la Intervenció Sectorial Apícola, en el marc del Pla Estratègic de la Política Agrícola Comuna (Bases reguladores)

Organisme atorgant Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Objecte Aquesta ordre té per objecte establir les bases reguladores de les subvencions destinades a la col·laboració amb organismes especialitzats amb vista a l'aplicació de programes de recerca en el sector de l'apicultura i els productes apícoles, a través del finançament de projectes de recerca aplicada en dita el sector apícola i els seus productes, en desenvolupament de les mesures de cooperació amb organismes especialitzats per a la creació de programes de recerca aplicada en aquest sector, en el marc de la seva normativa específica, en concordança amb les disposicions establertes per a aquesta intervenció contingudes en l'article 3.1.e) i 4.1.c) del Reial decret 906/2022, de 25 d'octubre, pel qual es regula la Intervenció Sectorial Apícola en el marc del Pla Estratègic de la Política Agrícola Comuna, que es correspon amb el tipus d'intervenció COOPAPI(55(1)e)) – col·laboració amb organismes especialitzats amb vista a l'aplicació de programes de recerca aplicada en el sector de l'apicultura en els productes apícoles, amb codi 1IS551805V1 del Pla estratègic de la PAC.

La finalitat última de les presents ajudes és millorar les condicions generals de producció i comercialització dels productes apícoles al nostre país, a través de la consecució d'aquesta intervenció en el sector.
Beneficiaris a) Les següents entitats associatives:

1r Les cooperatives agràries constituïdes d'acord amb la Llei 27/1999, de 16 de juliol, de Cooperatives, o amb la normativa autonòmica en matèria de cooperatives.

2n Les Societats Agràries de Transformació constituïdes d'acord amb el Reial decret 1776/1981, de 3 d'agost, pel qual s'aprova l'Estatut que regula les Societats Agràries de Transformació

3r Les Agrupacions de Defensa Sanitària reconegudes en el sector de l'apicultura d'acord amb el Reial decret 842/2011, de 17 de juny, pel qual s'estableix la normativa bàsica de les agrupacions de defensa sanitària ramadera i es crea i regula el Registre nacional de les mateixes

4t Les agrupacions de qualsevol de les citades entitats.

En tots els casos, qualsevol de les anteriors figures sempre haurà de tenir signat un contracte de col·laboració amb un centre de recerca públic o privat i/o centre tecnològic, d'ara endavant: «agent realitzador» descrits en l'apartat següent, i en els termes que s'especifiquen en l'article 4 de la present ordre.


b) Els organismes i equips de recerca especialitzats, que procedeixin a l'aplicació de programes de recerca en el sector de l'apicultura i els productes apícoles, que tinguin un contracte de col·laboració amb alguna de les entitats contemplades en l'apartat anterior, de qualsevol dels següents tipus d'agents realitzadors:

1r Centres públics de R+D: les universitats públiques, els organismes públics de recerca reconeguts com a tals per la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació, els centres de R+D amb personalitat jurídica pròpia i diferenciada vinculats o dependents de l'Administració General de l'Estat i els centres de R+D vinculats o dependents d'Administracions públiques territorials, independentment de la seva personalitat jurídica. Aquells als quals resulti d'aplicació la Llei de Contractes del Sector Públic, hauran de complir amb aquesta normativa, en l'adjudicació dels contractes.

2n Centres públics i privats de R+D sense ànim de lucre: Les universitats privades i entitats públiques i privades sense ànim de lucre, amb capacitat i activitat demostrades en accions de R+D, inclosos els centres tecnològics la propietat i la gestió dels quals siguin majoritàriament de les Administracions públiques. Igual que en el punt anterior, aquells als quals resulti d'aplicació la Llei de Contractes del Sector Públic, hauran de complir amb aquesta normativa, en l'adjudicació dels contractes.

3r Centres tecnològics: Els centres d'innovació i tecnologia reconeguts segons el Reial decret 2093/2008, de 19 de desembre, pel qual es regulen els Centres Tecnològics i els Centres de Suport a la Innovació Tecnològica d'àmbit estatal i es crea el Registre de tals Centres, i la propietat o l'òrgan de govern dels quals no sigui majoritària de les Administracions públiques.
Despeses subvencionables a) Despeses de personal: Despeses degudes a la imputació de costos de personal, que podrà incorporar-se al projecte durant tot o part del temps de durada previst, sense necessitat de fer-lo en exclusivitat, sempre que s'acrediti i justifiqui adequadament la seva dedicació al projecte de recerca i el temps dedicat a aquest.

Les retribucions del personal laboral adscrit al compliment de l'actuació subvencionada, així com les del personal contractat, per a tal fi, en règim d'arrendament de serveis, únicament podran ser objecte de subvenció fins a l'import de les retribucions fixades per jornada real de treball per als corresponents grups professionals en el Conveni Col·lectiu Únic per al personal laboral de l'Administració General de l'Estat en vigor. Aquestes despeses es limitaran al 60 % del cost del projecte com a màxim.

b) Despeses d'adquisició d'equipament cientificotècnic: despeses d'instrumental i material, en la mesura i durant el període en què s'utilitzi per al projecte de recerca. Si l'instrumental i el material no s'utilitzen exclusivament per al projecte, només es consideraran subvencionables els costos d'amortització que corresponguin a la durada del projecte de recerca.

c) Despeses de recerca contractual, coneixements tècnics i palesos adquirides o obtingudes per llicència de fonts externes a preus de mercat, sempre que l'operació s'hagi realitzat en condicions de plena competència i sense cap element de col·lusió, així com els costos de consultoria i serveis equivalents destinats de manera exclusiva a l'activitat de recerca; a l'efecte d'aquest apartat, s'entén com a recerca contractual l'execució per tercers, diferents de l'agent realitzador, d'activitats accessòries a la consecució del projecte.

d) Despeses ocasionades pel material divulgatiu elaborat a conseqüència del coneixement generat pel projecte.

e) Viatges i dietes: despeses ocasionades per desplaçaments derivats del projecte, ja sigui de l'entitat beneficiària o de la resta del personal intervinent en el projecte, incloent-hi el personal subcontractat. Les despeses corresponents a aquest concepte estaran limitats a un màxim de 2.500 euros per any i projecte. Les dietes d'allotjament i manutenció, així com les despeses de desplaçament, podran ser objecte de subvenció en les quanties màximes determinades segons el grup professional de pertinença dels previstos en el Reial decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó de servei, i, com a màxim, per l'import del grup 2.

f) Despeses de subcontractació, tant de l'agent realitzador com de l'entitat productora, segons sigui procedent, que han de desglossar-se dins de cadascun dels anteriors conceptes per a imputar-los a cada tipus de despesa.

g) Altres despeses: aquest concepte inclourà despeses generals suplementàries directament derivats del projecte, com per exemple, despeses per la realització d'anàlisi i assajos per l'entitat beneficiària o per l'agent realitzador, sempre que el seu cost es realitzi a preu de mercat, així com altres despeses imputables necessàries per al desenvolupament del projecte, sempre que no siguin costos de funcionament habitual (subministraments, etc), inclosos les despeses d'auditoria relatius a la justificació del projecte. Aquesta partida estarà limitada al 4 % del cost subvencionable del projecte i any.
Requisits Els projectes objecte d'ajuda seran promoguts per qualsevol de les entitats beneficiàries que s'assenyalen en l'article 3, i hauran de destinar-se a la recerca aplicada en les explotacions que estiguin a la disposició d'aquests amb la fi última d'abordar algun dels principals problemes i reptes amb els quals s'enfronta el sector.

Els projectes hauran de versar i referir-se a una o diverses de les següents àrees temàtiques:

a) Recerca sobre varroosi, i altres malalties de les abelles, en funció de l'evolució de les patologies apícoles a Espanya, inclòs el desenvolupament i millora de tractaments per al seu maneig i control.

b) Recerca sobre la síndrome de despoblament de ruscos a Espanya.

c) Desenvolupar, millorar o adaptar tecnologia orientada a avaluar, fer seguiment, prevenir i/o limitar els efectes d'espècies predadores, autòctones o invasores, de les abelles.

d) Desenvolupament i millora de tècniques de detecció de les mels destinades a l'anàlisi física, químic i de verificació dels requisits de les mels.

e) Estudi de les condicions de producció per a evitar competència amb els pol·linitzadors silvestres, com ara les càrregues de pecoreo adequades i la determinació de les distàncies adequades entre colmenares.

f) Altres objectius que plantegi l'escenari de l'apicultura espanyola per a abordar problemes específics del sector apícola o per a millorar els resultats del compte d'explotació, incrementant la competitivitat dels productors i productores.
Termini de realització El període per a la realització de les activitats subvencionables, objecte dels projectes de referència, discorrerà entre l'1 d'agost anterior a la convocatòria i el 31 de juliol de l'any de finalització del projecte.
Quantia Les despeses subvencionables corresponents a aquestes ajudes seran del 100 % del cost subvencionable del projecte.

La quantia màxima de l'ajuda no superarà la quantitat de 300.000 euros per projecte subvencionable i convocatòria en el cas de projectes pluriennals de tres anys de durada, 200.000 euros en el cas de dos anys, o de 100.000 euros en el cas dels projectes amb un any de durada, tret que la dotació pressupostària permetés l'aprovació de projectes per un pressupost superior.
Lloc de presentació Les sol·licituds per a l'obtenció de les subvencions es dirigiran a la Presidència del Fons Espanyol de Garantia Agrària, conforme al model d'instància que acompanyi a la convocatòria, el contingut mínim de la qual figura en l'annex I de la present ordre, i que es trobarà disponible en el portal d'internet del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, i es presentaran de manera electrònica, a través de la seu electrònica associada d'aquest portal (www.mapa.gob.es).
Termini de presentació El termini màxim de presentació de sol·licituds serà de vint dies hàbils, comptat des del dia en què faci efecte la publicació de l'extracte de la convocatòria en el «Butlletí Oficial de l'Estat», tret que la convocatòria fixi un superior.
Normativa Bases reguladores (BOE 38 de 13.02.2024)
 
Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.