Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Ajuts de minimis per incentivar els serveis ecosistèmics de la gestió forestal sostenible en boscos de titularitat privada (Convocatòria)

Organisme atorgant GENERALITAT DE CATALUNYA
Centre de la Propietat Forestal
Objecte Convocar els ajuts per incentivar els serveis ecosistèmics de la gestió forestal sostenible en boscos de titularitat privada per a l'any 2024.
Beneficiaris Per al foment de pràctiques silvícoles per produir la biodiversitat forestal associada als arbres objectiu compatible amb la gestió forestal sostenible activa, poden optar a les subvencions regulades en aquestes bases les persones físiques i jurídiques titulars de terrenys forestals privats i llurs associacions.

Per a l'establiment de reserves forestals, les persones físiques i jurídiques titulars de terrenys forestals privats.
Accions subvencionables a) El foment de pràctiques silvícoles per produir la biodiversitat forestal associada als arbres objectiu, segons les definicions establertes a l'apartat 2, compatible amb la gestió forestal sostenible activa.

b) L'establiment de reserves forestals en rodals senescents, madurs, premadurs, i amb potencial de maduresa segons les definicions establertes a l'apartat 2 de definició de conceptes
Despeses subvencionables 1. Per al foment de pràctiques silvícoles per produir la biodiversitat forestal associada als arbres objectiu compatible amb la gestió forestal sostenible activa:

- Conservar un mínim de 10 peus/ha arbres objectiu.

- Incrementar la quantitat de fusta morta de grans dimensions al bosc.

- Afavorir la presència de diversitat d'espècies forestals.

Les despeses subvencionables són les següents:

a) Senyalament i manteniment d'arbres objectiu per produir un tipus particular de biodiversitat forestal.

b) Lucre cessant per la retenció dels arbres objectiu. Calculat segons el volum d'aquests peus en relació amb la darrera Taula de preus de la fusta de la Llotja de Contractació i Mercat en Origen de Vic en el moment de publicació de la convocatòria.

c) Generació de fusta morta, al sòl i/o en peu, de grans dimensions, quan calgui d'acord amb les característiques de l'arbrat, la dinàmica de pertorbacions esperada i la fusta morta ja present al rodal.

d) Direcció facultativa de l'obra. Aquest concepte inclou la diagnosi prèvia de la capacitat d'acollir biodiversitat del bosc on es realitza la gestió, l'obtenció de l'Índex de Biodiversitat Potencial (IBP), el marcatge dels arbres a conservar, la direcció tècnica de l'actuació silvícola planificada en l'instrument d'ordenació forestal i la preparació de l'expedient de sol·licitud d'ajut.


2 Establiment de reserves forestals

a) Valor dels serveis ecosistèmics de la reserva forestal durant un període de 25 anys, calculat segons les taules de resultats de la valoració econòmica de la superfície forestal per formació vegetal de l'Inventari forestal nacional 4 de Catalunya publicat pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el repte demogràfic https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-nacionales/inventario-forestal-nacional/cuarto_inventario.aspx.

Els béns i serveis inclosos a compensar durant un període de 25 anys per les tipologies forestals arbrades autòctones són:

- Producció d'aliments i matèries primeres

- Servei recreatiu

- Caça

- Captura de carboni

- Conservació de la biodiversitat biològica.

b) Despeses notarials i d'inscripció al Registre de la Propietat del conveni d'establiment de reserves forestals per un període de 25 anys.

c) Direcció facultativa de l'actuació de diagnosi del rodal per a la categorització de l'estat de maduresa segons l'apartat de definicions d'aquestes bases reguladores, la delimitació georeferenciada del rodal i la preparació de l'expedient de sol·licitud d'ajut.

d)Treballs forestals en aquells rodals categoritzats com a rodals amb potencial de maduresa consistents en aclarides selectives d'alliberament d'espai per afavorir el creixement de determinats peus objectiu, generació de fusta morta de grans dimensions en peu o a terra i obertura de clarianes per afavorir la regeneració arbòria, d'acord amb el temperament de l'espècie.
Característiques  Zones elegibles

En tots els casos, els terrenys forestals han de disposar d'un instrument d'ordenació forestal (IOF) aprovat i vigent, segons l'Ordre ARP/122/2017, de 13 de juny, per la qual es regulen els instruments d'ordenació forestal.

a) Per a les actuacions de foment de pràctiques silvícoles per produir la biodiversitat forestal associada als arbres objectiu compatible amb la gestió forestal sostenible activa, els terrenys forestals de les unitats d'actuació que tinguin tallades planificades a l'IOF en boscos adults, que poden correspondre a tallades de selecció en boscos irregulars, aclarides mixtes, selectives, disseminadores, preparatòries o finals en boscos regulars de diàmetre mitjà mínim de 20 cm, amb l'objectiu preferent de producció de béns com ara la fusta, la llenya, el suro o d'altres.

b) Per a l'establiment de reserves forestals, els terrenys forestals amb formacions forestals autòctones i amb atributs de maduresa contrastada segons l'apartat 2 de definició de conceptes. Les finques que incloguin la possible reserva forestal han d'estar lliures de càrregues i dominis i el rodal ja ha de ser bosc abans de 1945 segons fotogrames del vol americà de l'any 45 o el de l'any 55-56 si el primer no és de prou qualitat, el qual està disponible a https://www.icc.cat/vissir3.
Termini de realització Fins al 30 de setembre de 2025, inclòs.

Justificació: fins al 15 d'octubre de 2025, inclòs.
Dotació pressupostària 730.000,00 euros.
Quantia L'ajut té caràcter de subvenció directament aplicable a les despeses i el lucre cessant d'acord amb l'apartat 7 d'aquestes bases reguladores.

L'import màxim total que es podrà atorgar a una mateixa persona beneficiària és de:

a) 10.000 euros per al foment de pràctiques silvícoles per produir la biodiversitat forestal associada als arbres objectiu compatible amb la gestió forestal sostenible activa.

b) 25.000 euros per a l'establiment de reserves forestals.

Quan l'import proposat per atorgar en una sol·licitud/expedient sigui inferior a 1.500,00 euros, no es tramitarà per qüestió d'eficàcia i eficiència administrativa i s'arxivarà l'expedient amb la comunicació prèvia a la persona sol·licitant.

La despesa mínima, realitzada i justificada, de l'activitat subvencionada, exigible per poder considerar acomplert l'objecte i la finalitat de la subvenció, és de 1.500 euros.
Lloc de presentació Les sol·licituds per acollir-se a aquests ajuts es presentaran per mitjans telemàtics a través de la pàgina web
https://seu.gencat.cat mitjançant els formularis normalitzats establerts pel Centre de la Propietat Forestal.
Termini de presentació 45 dies naturals des de l'endemà de la seva publicació al DOGC.
Normativa
 • Convocatòria (DOGC núm. 9098 de 09.02.2024)
 • Bases reguladores (DOGC núm. 9090 de 30.01.2024)
 • Observacions Les persones beneficiàries han de realitzar com a mínim el 75% de l'import total de l'ajut atorgat i justificar-lo en el termini indicat a la convocatòria corresponent perquè es pugui procedir a la certificació definitiva i comprovació de l'execució de les actuacions previstes, si s'escau. Les persones beneficiàries poden sol·licitar una pròrroga del termini de realització i justificació de les actuacions a l'òrgan concedent en els termes que estableix l'article 32 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.
   
  Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

  La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

  Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.