Subvencions a associacions, fundacions i cooperatives del tercer sector ambiental de Catalunya per al finançament d'actuacions d'educació i sensibilització ambiental, per als anys 2022 i 2023, per promoure la conservació del patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya (Convocatòria)

Organisme atorgant

GENERALITAT DE CATALUNYA - Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Objecte

Convocar les subvencions per a associacions, fundacions i cooperatives del tercer sector ambiental de Catalunya per al finançament d'actuacions d'educació i sensibilització ambiental, per als anys 2022 i 2023, per promoure la implicació social en la conservació del patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya.

El tercer sector ambiental de Catalunya està format per les organitzacions de titularitat privada sense ànim de lucre amb personalitat jurídica i inscrites en un registre públic, la missió principal de les quals està vinculada amb la protecció i millora ambiental i a la sostenibilitat.

Beneficiaris

Poden optar a les subvencions regulades en aquestes bases les entitats sense ànim de lucre del tercer sector ambiental de Catalunya que es determinin en la convocatòria corresponent.

Accions subvencionables

D'acord amb el que preveu la base reguladora 2 de l'annex 1 de l'Ordre TES/209/2017, de 12 de setembre, són subvencionables les actuacions per desenvolupar projectes d'educació i sensibilització ambiental que promoguin la implicació social en la conservació de la natura i tinguin per objecte un dels objectius següents:

a) Donar a conèixer els valors dels espais inclosos en la Xarxa Natura 2000 a Catalunya.

b) Sensibilitzar sobre l'afectació que té l'activitat humana en les espècies i habitats amenaçats de Catalunya.

c) Sensibilitzar sobre l'impacte de les espècies exòtiques i invasores i divulgar les tasques de control i erradicació.

No són subvencionables les despeses corresponents a inversions.

Despeses subvencionables

Es consideren despeses subvencionables les que de manera inequívoca responguin a la naturalesa de l'actuació subvencionada, resultin estrictament necessàries per a aquesta, i s'efectuïn en el termini i les condicions que determinen aquestes bases reguladores.

Només és subvencionable l'IVA que grava el valor de les despeses en cas que l'entitat beneficiària de la subvenció tingui la consideració de consumidora final.

Són subvencionables les indemnitzacions per fi de contracte, quitances i pagues extraordinàries en la mesura que aquestes despeses estiguin associades amb el concepte o la finalitat de la subvenció i en proporció al temps dedicat a l'actuació subvencionada.

Les despeses del personal autònom que presta els seus serveis professionals de manera habitual en una entitat beneficiària s'equiparen a les de personal propi a l'efecte del percentatge de subcontractació.

Termini de realització

El període d'execució de les actuacions comença l'1 de gener de 2022 fins al 31 de juliol de 2023 (inclòs).

Dotació pressupostària

1.000.000 euros

Quantia

L'import mínim a sol·licitar és de 10.000 euros i l'import màxim subvencionable és de 40.000 euros. La subvenció es pot concedir per l'import total sol·licitat, amb el màxim esmentat anteriorment, o bé per un import parcial només en el cas de ser l'última entitat que per puntuació li ha estat atorgada la subvenció i fins esgotar les dotacions pressupostàries previstes per a la convocatòria.

Cada entitat sol·licitant només pot presentar un projecte.

La despesa mínima realitzada i justificada de l'actuació subvencionada exigible per poder considerar complert l'objecte i la finalitat de la subvenció ha de ser del 65% del pressupost inicial del total del projecte. Altrament, l'incompliment d'aquesta despesa mínima establerta comporta la revocació de la subvenció atorgada a l'entitat beneficiària del projecte subvencionat.

Lloc de presentació

Les sol·licituds acompanyades de la documentació requerida i altres tràmits associats al procediment de concessió de les subvencions s'han de realitzar per via telemàtica utilitzant la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, al web: https://web.gencat.cat/ca/tramits.

La sol·licitud, la memòria explicativa i el pressupost s'han d'emplenar en els formularis normalitzats que es poden descarregar des de l'adreça electrònica següent: https://web.gencat.cat/ca/tramits.

Termini de presentació

El termini de presentació de sol·licituds és d'un mes que computa des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Normativa

  • Convocatòria (DOGC núm. 8649 - 19.04.2022)
  • Modificació de Bases reguladores (DOGC núm. 8369 de 19.03.2021)
  • Bases reguladores (DOGC núm. 7456 - 18.09.2017)
  • Observacions

    La documentació justificativa de la realització de les actuacions s'ha de presentar com a màxim el 30 de setembre de 2023, sens perjudici de la possibilitat d'ampliar aquest termini, a petició de l'entitat beneficiària, si aquesta entitat acredita la impossibilitat de complir les obligacions per causa justificada que no li sigui directament imputable i, com a màxim, fins al 31 de desembre de 2023.