Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Línia ICO Exportadors (Convocatòria)

Organisme atorgant INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL (ICO)
Objecte Línia ICO Exportadors
Beneficiaris Autònoms, emprenedors i empreses amb domicili social a Espanya.
Accions subvencionables Obtenció de liquiditat mitjançant la bestreta de factures procedents de l'activitat comercial de l'empresa en l'exterior.

Prefinançament per a cobrir els costos de producció de béns i serveis objecte de venda en l'exterior.
Característiques S'aplicarà un tipus d'interès variable.
Quantia Fins a 12,5 milions d'euros de saldo viu per client i any, en una o diverses operacions.
Lloc de presentació En qualsevol de les sucursals de les Entitats de Crèdit que col·laboren amb l'ICO en aquest producte.
Termini de presentació Vigència: any 2022
Normativa Convocatòria
Observacions Si necessita ampliar aquesta informació 
Telèfon gratuït d'atenció al client, 900 121 121
 
Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.