Subvencions per a activitats de desenvolupament de públics per a la cultura (Convocatòria)

Organisme atorgant

GENERALITAT DE CATALUNYA - DEPARTAMENT DE CULTURA
Institut Català de les Empreses Culturals

Objecte

Obrir convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a activitats de desenvolupament de públics per a la cultura.

Les bases tenen per objecte la concessió de subvencions per a les activitats professionals que tinguin com a objectiu la creació, la fidelització o l'increment de públics culturals a Catalunya en els àmbits següents:

1. Activitats de l'àmbit de les arts escèniques (dansa, teatre i circ)

2. Activitats de l'àmbit de les arts visuals

3. Activitats de l'àmbit de l'audiovisual

4. Activitats de l'àmbit de la música

5. Activitats multidisciplinàries dels àmbits descrits anteriorment.

I amb les modalitats següents:

a) Activitats adreçades al públic en general.

b) Activitats adreçades a col·lectius de cultura inclusiva, amb diversitat funcional o en risc d'exclusió social. A l'efecte d'aquestes bases, s'entén per diversitat funcional algun tipus de discapacitat física o psíquica, i s'entén per risc d'exclusió social les situacions de vulnerabilitat, com ara la pobresa, les addiccions o la privació de llibertat.

Beneficiaris

Poden ser beneficiàries de les subvencions les persones següents:

a) Les empreses privades, tant si són persones físiques com jurídiques, i les entitats privades sense ànim de lucre que no estiguin participades majoritàriament per administracions públiques.

b) Les agrupacions de les empreses o les entitats que s'esmenten a l'apartat a).

Accions subvencionables

Les activitats poden consistir en activitats concretes o en projectes que incloguin un conjunt d'activitats amb una estratègia i un objectiu comuns i que tinguin per objecte la creació, la fidelització o l'increment de públics a través de la creació de comunitats culturals; l'estímul de l'interès per la cultura; la interacció dels usuaris de la cultura amb els creadors i els productors artístics, i altres que millorin l'accés, la participació o la sensibilització, i l'experiència lúdica o emocional del públic en els àmbits culturals establerts. Aquestes activitats de foment de desenvolupament de públics poden ser jornades, tallers, cursos, trobades o altres actuacions relatives als àmbits esmentats.

Despeses subvencionables

Només són subvencionables les despeses següents:

a) Els honoraris o les retribucions dels professionals i del personal que du a terme l'activitat.

b) La producció del material comunicatiu o educatiu adreçat a les persones que participin en les activitats.

c) El lloguer dels espais on es realitzen les activitats, si no són propis.

d) El lloguer d'equipament, maquinària i mobiliari, si no són propis.

e) Les despeses de promoció i publicitat.

f) Les despeses de serveis i inversió en noves tecnologies destinades a obtenir informació dels participants en les activitats (com ara enquestes, explotació de dades, sistemes de ticketing, etc.).

g) Els sol·licitants que siguin empreses persones físiques que realitzin tasques per al projecte es poden imputar com a despesa pròpia subvencionable, com a màxim, el 15% del pressupost subvencionable. En aquest cas, s'ha d'indicar en el pressupost el detall de la feina aportada al projecte.

h) En el cas d'associacions, s'accepten les despeses facturades a l'entitat pels membres del seu òrgan de govern, d'acord amb el que disposa l'article 322-16 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, aprovat per la Llei 4/2008, de 24 d'abril, amb els requisits següents:
h1) Hi ha d'haver una relació contractual, inclosa la de caràcter laboral.
h2) No es poden remunerar les funcions ordinàries de govern de l'entitat.
h3) El nombre de membres de l'òrgan de govern que percebin qualsevol tipus de retribució de l'associació no pot superar la meitat dels que integren aquest òrgan.

i) Les despeses de desplaçament, allotjament (amb un màxim de 120 euros per persona i dia) i manutenció (amb un màxim de 38 euros per persona i dia) dels ponents, els formadors, els presentadors i altres professionals que participin directament en el projecte o l'activitat. Respecte al personal de l'empresa o entitat sol·licitant que hi participi, s'accepten aquestes despeses d'un màxim de 2 persones.
En les despeses de desplaçament, en cap cas s'acceptaran els bitllets de classes preferents. En el cas de desplaçaments en vehicle, s'accepta una despesa de 0,30 euros/km i el cost dels peatges dels participants que es descriuen al paràgraf anterior. La benzina està inclosa en el preu del quilometratge. També s'accepta el lloguer de vehicles.

j) Es poden imputar despeses indirectes o generals a l'activitat objecte de l'ajut en un percentatge màxim del 10% del pressupost subvencionable. Això s'acredita a través d'una declaració justificativa de la imputació d'aquestes despeses, però no requereix la presentació de justificants de despesa.

Requisits

Per poder optar a les subvencions s'han de complir, a banda dels requisits que estableix la base general 3, els requisits i les condicions següents:

a) Dur a terme les activitats a Catalunya.

b) Fer servir el català com a llengua vehicular de les activitats com a mínim en un 50%.

c) Començar i finalitzar les activitats dins de l'any de concessió de la subvenció.

d) S'ha d'acreditar una experiència mínima de tres anys en la realització de les activitats concretes que se subvencionaran per part de l'empresa o l'entitat que les organitza o de les persones responsables que intervenen en la seva execució.

Dotació pressupostària

380.000,00 euros.

Quantia

La quantia de la subvenció és com a màxim del 50% de les despeses subvencionables.

Lloc de presentació

Les sol·licituds de subvencions i altres tràmits associats al procediment de concessió, justificació, modificació i revocació d'aquestes subvencions s'han d'efectuar i trametre per mitjans telemàtics, a través del portal gencat.cat: Informació, tràmits i serveis de la Generalitat de Catalunya (https://web.gencat.cat/ca/tramits).

Des de la finestreta única de subvencions del Departament de Cultura (https://cultura.gencat.cat/subvencions) es pot accedir a la plataforma esmentada.

El formulari normalitzat de sol·licitud i els formularis del projecte d'activitat o actuació i el del pressupost complet i detallat es poden obtenir a la finestreta única de subvencions (https://cultura.gencat.cat/subvencions).

Termini de presentació

El període per presentar sol·licituds és del 25 de febrer al 16 de març del 2020, ambdós inclosos.

Normativa

  • Modificació de dotació (DOGC núm. 8153 de 12.06.2020)
  • Convocatòria (DOGC núm. 8065 de 17.02.2020)
  • Bases específiques (DOGC núm. 8058 - 06.02.2020)