Subvencions per al suport a l'organització de premis i concursos que contribueixin al desenvolupament de públics per a la cultura (Convocatòria)

Organisme atorgant

GENERALITAT DE CATALUNYA - DEPARTAMENT DE CULTURA
Institut Català de les Empreses Culturals

Objecte

Obrir convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per al suport a l'organització de premis i concursos que contribueixin al desenvolupament de públics per a la cultura.

Les bases tenen per objecte la concessió de subvencions per al suport a l'organització de premis i concursos que fomentin tot un sector dels àmbits de les arts escèniques, les arts visuals, l'audiovisual, la música i els videojocs, que contribueixin al desenvolupament de públics per a la cultura.

S'exclouen de l'objecte d'aquestes bases:

a) Els premis i concursos l'organització dels quals tingui un pressupost superior a 200.000,00 euros.

b) Els premis i concursos que se celebrin en el marc de festivals, mostres o cicles, que siguin organitzats per la mateixa persona organitzadora del festival, mostra o cicle.

A l'efecte d'aquestes bases, s'entén per festival, mostra o cicle aquell esdeveniment que programa obres dels àmbits de l'apartat 1 d'aquesta base, que s'exhibeixen o executen davant d'un públic, que té lloc durant un període específic de temps en una població o poblacions definides prèviament i que té un procediment de regulació del mateix festival, mostra o cicle i de la selecció de les obres culturals.

c) Els premis i concursos que s'efectuïn per encàrrec d'una entitat pública o entitat que en depengui o hi estigui adscrita.

d) Els premis i concursos que es desenvolupin exclusivament de manera no presencial.

e) Els premis i concursos que efectuïn els equipaments previstos en l'article 9 del Decret 40/2010, de 16 de març, pel qual s'aprova el Pla d'equipaments culturals de Catalunya 2010-2020 (DOGC núm. 5590, de 18.3.2010) i els equipaments escènics i musicals que preveu l'article 7.1 del Decret 9/2017, de 31 de gener, del Sistema Públic d'Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya (DOGC núm. 7300, de 2.2.2017).

Beneficiaris

Poden ser beneficiàries de les subvencions les persones següents:

a) Les empreses privades, ja siguin persones físiques o jurídiques, i les entitats privades sense ànim de lucre, que duguin a terme la seva activitat en els àmbits que s'indiquen a la base 1.1.

b) Les agrupacions de les empreses o entitats esmentades a l'apartat a), tot i que no tinguin personalitat jurídica.

Despeses subvencionables

Són subvencionables les despeses següents:

a) Les retribucions dels treballadors que participin en l'organització dels premis o concursos i la contractació de serveis externs per a l'organització.

b) La compra de material fungible.

c) El lloguer de l'espai on se celebri el premi o concurs, si no és propi.

d) El lloguer d'equipament, maquinària i mobiliari, si no són propis.

e) Les despeses de promoció i publicitat.

f) Els sol·licitants que siguin empreses persones físiques que facin tasques per al projecte es poden imputar com a despesa pròpia subvencionable, com a màxim, el 15% del pressupost subvencionable. En aquest cas, s'ha d'indicar en el pressupost el detall de la feina que aporten al projecte.

g) En el cas d'associacions, s'accepten les despeses facturades a l'entitat pels membres del seu òrgan de govern, d'acord amb el que disposa l'article 322-16 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, aprovat per la Llei 4/2008, de 24 d'abril, amb els requisits següents:
a) Hi ha d'haver una relació contractual, inclosa la de caràcter laboral.
b) No es poden remunerar les funcions ordinàries de govern de l'entitat.
c) El nombre de membres de l'òrgan de govern que percebin qualsevol tipus de retribució de l'associació no pot superar la meitat dels que integren aquest òrgan.

h) Despeses de serveis i inversió en noves tecnologies destinats a obtenir informació dels participants en els premis o concursos (com ara enquestes, explotació de dades, etc.).

i) Les despeses de desplaçament, allotjament (amb un màxim de 120 euros per persona i dia) i manutenció (amb un màxim de 38 euros per persona i dia) dels ponents, presentadors i membres del jurat que participin directament en el premi o concurs. Respecte al personal de l'empresa o entitat sol·licitant que hi participi, s'accepten aquestes despeses d'un màxim de 2 persones.

Requisits

Per poder optar a les subvencions s'han de complir, a banda dels requisits que estableix la base general 3, els requisits i condicions següents:

a) La celebració del premi o concurs s'ha de dur a terme a Catalunya.

b) Fer servir el català com a llengua vehicular dels actes de celebració del premi o concurs com a mínim en un 50%.

c) Fer totes les activitats d'organització i celebració del premi o concurs dins de l'any de concessió de la subvenció.

d) S'han d'haver celebrat un mínim de 3 edicions consecutives del premi o concurs objecte de la sol·licitud amb anterioritat a l'any de presentació de la sol·licitud.

Termini de realització

Les persones beneficiàries han de presentar la documentació justificativa del projecte o l'activitat objecte de l'ajut en els terminis següents:

a) Per a aquelles activitats que finalitzin abans del 31 d'agost de l'any de concessió de la subvenció, la data màxima de presentació del compte justificatiu és el 31 d'octubre de l'any de concessió de la subvenció.

b) Per a aquelles activitats que finalitzin després del 31 d'agost de l'any de concessió de la subvenció, la data màxima de presentació del compte justificatiu és el 30 de desembre de l'any de concessió de la subvenció.

Dotació pressupostària

90.000,00 euros.

Quantia

La quantia de la subvenció és com a màxim el 50% de les despeses subvencionables.

Lloc de presentació

Les sol·licituds de subvencions i altres tràmits associats al procediment de concessió, justificació, modificació i revocació d'aquestes subvencions s'han d'efectuar i trametre per mitjans telemàtics, a través del portal gencat.cat: Informació, tràmits i serveis de la Generalitat de Catalunya (https://web.gencat.cat/ca/tramits).

Des de la finestreta única de subvencions del Departament de Cultura (https://cultura.gencat.cat/subvencions) es pot accedir a la plataforma esmentada.

El formulari normalitzat de sol·licitud i els formularis del projecte d'activitat o actuació i el del pressupost complet i detallat es poden obtenir a la finestreta única de subvencions (https://cultura.gencat.cat/subvencions).

Termini de presentació

El període per presentar sol·licituds és del 25 de febrer al 16 de març del 2020, ambdós inclosos.

Normativa

  • Convocatòria (DOGC núm. 8065 de 17.02.2020)
  • Modificació de Bases específiques (DOGC núm. 8058 de 06.02.2020)
  • Bases específiques (DOGC núm. 7833 de 18.03.2019)