Subvencions per a la mobilitat d'artistes per a actuacions i/o gires d'espectacles fora de Catalunya en l'àmbit de les arts escèniques (Bases reguladores)

Organisme atorgant

INSTITUT RAMON LLULL

Objecte

Aquestes bases tenen com a objecte regir la concessió de subvencions per a la mobilitat d'artistes per a actuacions i/o gires d'espectacles fora de Catalunya en l'àmbit de les arts escèniques que contribueixin a la presència de la creació cultural de Catalunya a l'exterior, sempre que es rebi contraprestació econòmica (catxet/taquilla).

Beneficiaris

Poden ser beneficiàries d'aquestes subvencions les persones físiques empresàries o persones jurídiques que compleixin els requisits establerts en aquestes bases.

Despeses subvencionables

Les despeses subvencionables són únicament i exclusivament les corresponents al desplaçament, allotjament i/o al transport de la càrrega que no hagin estat assumides per un tercer.

L'import mínim subvencionable per sol·licitud ha de ser igual o superior a 600 euros. L'import màxim subvencionable per sol·licitud és de 10.000,00 euros.

Requisits

La sol·licitud ha d'incloure com a mínim una actuació fora de l'Estat espanyol a excepció de les sol·licituds que tinguin per objecte les gires i/o actuacions d'obres de teatre de text d'autoria catalana que estiguin produïdes o coproduïdes a Catalunya.

Termini de realització

El termini de presentació de la documentació justificativa de la subvenció és d'un mes a comptar a partir de l'acabament de l'última actuació realitzada.

Quantia

La quantia destinada a cada subvenció pot ser de fins al 100% de les despeses subvencionables establertes a la base 5, fins a un màxim de 8.000,00 euros per artista i convocatòria.

L'import màxim que pot aconseguir cada artista en les convocatòries de l'Institut Ramon Llull en el cas de presentar sol·licitud en diferents disciplines, és d'un màxim de 15.000,00 euros, tenint en compte els imports màxims establerts a cadascuna de les bases que regeixen cada convocatòria.

L'import mínim que s'atorgarà per sol·licitud - sempre que s'hagi assolit la puntuació mínima establerta a la base 9 - serà de 600,00 euros.

La despesa mínima, realitzada i justificada del desplaçament, allotjament i/o del transport de la càrrega subvencionat, exigible per poder considerar acomplerts l'objectiu i la finalitat de la subvenció és del 60%. L'incompliment d'aquesta despesa mínima establerta comportarà la revocació de la subvenció atorgada.

Lloc de presentació

Les sol·licituds i els altres tràmits associats al procediment de concessió i justificació de les subvencions s'han de realitzar de la manera següent:

a) Pel cas de sol·licitants espanyols:

- Les persones físiques i físiques empresàries preferentment per via telemàtica utilitzant la seu electrònica de l'Institut Ramon Llull. Es podrà utilitzar també el canal presencial, mitjançant la presentació de la sol·licitud al registre de la seu de Barcelona (Avinguda Diagonal 373, 08008 Barcelona) o bé en qualsevol dels registres i oficines que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. En el cas de presentar la sol·licitud en paper, el formulari normalitzat es troba al registre de l'Institut Ramon Llull i a Internet a la pàgina web https://www.llull.cat.

- Les persones jurídiques només per via telemàtica utilitzant la seu electrònica de l'Institut Ramon Llull.

b) Pel cas de sol·licitants estrangers:

- Les persones físiques i físiques empresàries preferentment per via telemàtica utilitzant la seu electrònica de l'Institut Ramon Llull.

- Les persones jurídiques només per via telemàtica utilitzant la seu electrònica de l'Institut Ramon Llull.

Termini de presentació

El termini de presentació de sol·licituds es fixa en la convocatòria.

Normativa

  • Modificació de Bases reguladores (DOGC núm. 8278 de 23.11.2020)
  • Bases reguladores (DOGC núm. 8030 de 24.12.2019)
  • Observacions

    Es pot presentar una única sol·licitud per artista i convocatòria.