Subvencions per a les despeses financeres derivades de l'obtenció de préstecs per a actiu fix i circulant en les condicions que estableix el conveni entre l'Institut Català de Finances i l'Institut Català de les Empreses Culturals (Bases específiques)

Organisme atorgant

GENERALITAT DE CATALUNYA - DEPARTAMENT DE CULTURA
Institut Català de les Empreses Culturals

Objecte

L’objecte d’aquestes bases és la concessió de subvencions per a les despeses financeres meritades en el període que especifiqui la convocatòria corresponent, derivades de l’obtenció de préstecs per a actiu fix i circulant en les condicions que estableix el Conveni de col·laboració entre l’Institut Català de Finances i l’Institut Català de les Empreses Culturals per a la creació d’instruments financers, mitjançant l’atorgament de préstecs per finançar les empreses culturals, de data 30 d’abril de 2012.

Beneficiaris

Únicament poden optar a les subvencions les empreses culturals privades i les entitats privades culturals sense ànim de lucre que hagin obtingut un préstec en el marc del conveni que indica la base 1.1.

Requisits

a) Haver signat durant l’any 2012 un contracte de préstec amb l’Institut Català de Finances en les condicions que estableix el conveni esmentat a la base 1.1.

b) No haver incomplert les condicions del contracte de préstec.

c) En el cas que la persona sol·licitant hagi signat més d’un contracte de préstec al qual fa referència la base 1.1, ha de presentar una sol·licitud per contracte.

Característiques

El pagament del 100% de la subvenció es tramita a partir de la seva concessió i publicació.

Dotació pressupostària

Es determinarà en la convocatòria.

Quantia

La quantia de la subvenció és del 100% de l’interès fix meritat en el període que especifiqui la convocatòria corresponent, que és del 4%, que la persona sol·licitant ha abonat a l’Institut Català de Finances.

L’import de la subvenció acumulada amb altres ajuts de minimis de qualsevol administració pública atorgats durant l’exercici fiscal corrent i els dos anteriors, no pot superar els 200.000,00 euros.

Lloc de presentació

Es determinarà en la convocatòria.

Termini de presentació

Es determinarà en la convocatòria.

Normativa

Bases específiques (DOGC núm. 7014 - 09/12/2015)

Observacions

Es tracta de Bases reguladores. Pendent de convocatòria.