Subvencions a entitats que duen a terme actuacions a favor d'alumnes i persones adultes amb necessitats educatives especials derivades de discapacitats físiques, psíquiques o sensorials, o malalties greus, i dels seus familiars per a l'any 2010 (Convocatòria)

Organisme atorgant

GENERALITAT DE CATALUNYA - DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

Objecte

L'objecte d'aquestes subvencions és promoure la realització d'actuacions amb finalitats educatives, relacionades amb la inclusió escolar i social d'alumnat i persones adultes amb discapacitats físiques, psíquiques o sensorials, o malalties greus, en l'àmbit territorial de Catalunya, no subvencionades en altres convocatòries del Departament d'Educació.

Beneficiaris

Poden sol·licitar aquestes subvencions les entitats sense ànim de lucre que tinguin entre els seus objectius socials l'atenció de persones amb discapacitats físiques, psíquiques o sensorials, o malalties greus, i que duguin a terme actuacions a favor de la inclusió escolar i social de l'alumnat i persones adultes o dels seus familiars.

També poden sol·licitar les subvencions les associacions de mares i pares d'alumnat de centres d'educació especial o de centres educatius ordinaris públics o privats amb unitats d'educació especial o unitats de suport a l'educació especial, constituïdes a l'empara del Decret 202/1987, de 19 de maig, pel qual es regulen les associacions de mares i pares d'alumnes

Accions subvencionables

a) Les activitats de sensibilització i difusió adreçades a l'alumnat que tinguin per objectiu fomentar i facilitar la inclusió escolar i social de l'alumnat amb necessitats educatives especials derivades de discapacitats físiques, psíquiques o sensorials, o malalties greus. No seran objecte de subvenció les activitats pròpies d'un centre educatiu, ni les activitats d'escolarització o rehabilitació dels infants i adolescents amb discapacitats, les quals, d'altra banda, ja disposen d'altres fonts de finançament. 

b) Les activitats d'informació i formació adreçades a la comunitat educativa que tinguin com a objectiu la sensibilització de la societat sobre la inclusió escolar i social de l'alumnat amb necessitats educatives especials (conferències, jornades, seminaris i escola de pares, entre d'altres), excepte les activitats adreçades únicament a professionals de l'educació. 

c) Les publicacions amb un contingut clarament educatiu (llibres, revistes, pàgines web), adreçades a la comunitat educativa, i que com a mínim es publiquin en català, excepte les publicacions pròpies dels centres educatius.

Termini de realització

El període subvencionat és el que correspon al curs 2009-2010.

Dotació pressupostària

La despesa màxima prevista és de 485.000 euros.

Quantia

L'import corresponent a cadascuna de les actuacions es distribuirà entre tots els sol·licitants que compleixin els requisits.

Lloc de presentació

La sol·licitud es presentarà per via telemàtica, a través de la pàgina web del Departament d'Educació (http://www.gencat.cat/educacio).

Termini de presentació

Fins al 8 d'abril de 2010.

Normativa

Bases i convocatòria (DOGC núm. 5582 - 08/03/2010)