Beques de desplaçament i de residència, destinades a l'alumnat que cursa determinats ensenyaments postobligatoris en centres educatius de Catalunya sostinguts amb fons públics i resideix en comarques amb baixa densitat de població, per al curs 2008-2009 (Convocatòria)

Organisme atorgant

GENERALITAT DE CATALUNYA - DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

Objecte

Es convoca la concessió de beques de desplaçament i de residència, destinades a l'alumnat que cursa ensenyaments postobligatoris de formació professional, ensenyaments artístics d'arts plàstiques i disseny i ensenyaments esportius en centres educatius de Catalunya sostinguts amb fons públics, i resideix en comarques de baixa densitat de població, per al curs escolar 2008-09.

Categories

S'estableixen dues modalitats de beca, per desplaçament i per residència, ambdues incompatibles entre si, i amb els següents components i imports:

a) Beca per desplaçament al centre educatiu:
- De 30 a 50 km, fins a 1.000 euros.
- Més de 50 km, fins a 1.200 euros.

b) Beca per residència fora del domicili familiar:
- Per a cicles formatius de grau superior amb durada d'un curs, més pràctiques, fins a 4.000 euros.
- Per a cicles formatius de grau mitjà amb durada d'un curs, més pràctiques, fins a 4.000 euros.
- Per a la resta d'estudis compresos en aquesta convocatòria, fins a 3.500 euros.

Beneficiaris

Els sol·licitants han de complir els següents requisits:

1. Estar cursant durant el curs acadèmic corresponent a la convocatòria algun dels estudis següents:
a) Ensenyaments de formació professional: cicles formatius de grau mitjà i superior.
b) Ensenyaments artístics d'arts plàstiques i disseny: cicles formatius de grau mitjà i superior.
c) Ensenyaments esportius: cicles formatius de grau mitjà i superior.

2. Residir en una comarca amb baixa densitat de població. (veure comarques)

3. Haver-se de desplaçar un mínim de 30 km o bé haver de residir fora del domicili familiar per assistir a les classes, per raó de la distància entre el centre educatiu i el domicili familiar.

4. Haver sol·licitat una beca per al mateix ensenyament i concepte, de les convocades per la Secretaria d'Estat d'Educació i Formació del Ministeri d'Educació, Política Social i Esport per al curs acadèmic 2008-2009.

5. No superar els següents llindars de renda familiar, calculats d'acord amb la base general quarta.

6. El sol·licitant o bé els seus sustentadors han d'estar treballant a Espanya

Dotació

Es destina a la concessió d'aquestes beques un import total màxim de 100.000 euros.

Termini de presentació sol·licituds

Fins al 27 de maig de 2009.

Normativa

Bases i convocatòria (DOGC núm. 5367 - 27/04/2009)