Ajudes d'atenció social a majors i altres col·lectius específics durant l'any 2009 (Convocatòria)

Organisme atorgant

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Objecte

La finalitat dels esmentats programes és l'atenció als mutualistes i els seus beneficiaris per a les necessitats que específicament s'assenyalen en cada programa.

Les actuacions amb les seves corresponents modalitats d'ajudes són les següents:

1. Programa d'ajudes de podologia i termalisme social per a majors:: Les ajudes del programa estan dirigides a contribuir al finançament d'actuacions de promoció de condicions de vida saludables i de mesures preventives destinades a millorar la salut dels sectors vulnerables, amb l'objectiu que les persones que estan en les edats superiors puguin alcanzar majors cotes de benestar.
El programa comprèn les modalitats:
- Ajudes per a actuacions de podologia bàsica per a majors.
- Ajudes de termalisme social per a majors.

2. Programa d'ajudes per a l'atenció a malalts psiquiàtrics crònics: El programa d'atenció a malalts psiquiàtrics crònics té com finalitat atendre aquesta situació de necessitat quan la mateixa no estigui coberta mitjançant la prestació reglamentària d'assistència sanitària a facilitar per MUFACE de manera directa o concertada.

3. Programa d'atenció a persones drogodependents: Les ajudes d'aquest Programa es dirigeixen a pal·liar parcialment la negativa repercussió econòmica i social que per a les famílies suposa el fet que algun dels seus membres es trobi afectat per drogodependència, aplicant un incentiu a la realització, per part de la persona afectada, d'un procés de tractament integral de la seva drogodependència dirigit a la seva rehabilitació i a la seva reinserció sociolaboral.

4. Programa d'ajudes per a estades temporals en centres específics durant els períodes de convalescència amb pèrdua transitòria d'autonomia: les ajudes d'aquest programa es dirigeixen a atendre als mutualistes i els seus beneficiaris que, després de l'alta hospitalària després de processos aguts o intervencions quirúrgiques, pateixin seqüeles temporals que afectin greument a la seva mobilitat i els impedeixin valer-se per si mateixos per portar a terme les activitats bàsiques de la vida diària durant un període de temps determinat fins a la seva rehabilitació, el que fa necessària la seva estada temporal en residències assistides o en centres de dia o centres de nit.

Beneficiaris

1. Programa d'ajudes de podologia i termalisme social per a majors

- Ajudes per a actuacions de podologia bàsica per a majors: Tindran dret a les ajudes per a actuacions de podologia bàsica per a majors els qui reuneixin els següents requisits:
Ser titular i trobar-se en alta o en situació assimilada a l'alta o ser beneficiari del mutualisme administratiu, dins del Règim especial de Seguretat Social dels Funcionaris Civils de l'Estat.
Tenir complerts 70 o més anys d'edat en la data de la consulta per la qual es demana l'ajuda.
No tenir dret a la cobertura total d'aquests serveis de podologia a través dels concerts d'assistència sanitària que MUFACE tingui subscrits amb Entitats Mèdiques o de manera directa per la Mutualitat.
Haver rebut la consulta de quiropodia per part de podòleg col·legiat.

- Ajudes de termalisme social per a majors: Tindran dret a les ajudes per a termalisme social d'aquest programa els qui reuneixin els següents requisits:
Ser titular i trobar-se en alta o en situació assimilada a l'alta o ser beneficiari del mutualisme administratiu, dins del Règim Especial de Seguretat Social dels Funcionaris Civils de l'Estat.
En el cas dels titulars mutualistes, trobar-se jubilat forçós per edat o per incapacitat permanent per al servei o jubilat voluntari si ha alcanzado els 65 anys d'edat. En el cas dels altres beneficiaris, haver complert 65 o més anys d'edat.
Haver presentat sol·licitud en “la convocatòria de concessió de places per a pensionistes que desitgin participar en el Programa de Termalisme Social de l'IMSERSO durant l'any 2009”.

2. Programa d'atenció a malalts psiquiàtrics crònics: Tindran dret a aquestes ajudes els qui reuneixin els següents requisits:
a) Ser titular i trobar-se en alta o en situació assimilada a l'alta o ser beneficiari del mutualisme administratiu, dins del Règim especial de Seguretat Social dels Funcionaris Civils de l'Estat.
b) Patir un procés psiquiàtric de caràcter crònic que faci necessària la seva permanència en ambient controlat, bé sigui en règim d'internament o en règim d'estada diürna en hospital, centre o unitat de caràcter psiquiàtric, que estigui degudament acreditat, sempre que es tingui establert sistema d'acreditació per l'Administració competent.
c) No tenir coberta aquesta assistència sanitària de manera directa o a través dels concerts o convenis subscrits per MUFACE, vigents durant el període d'estada i tractament a què es refereix l'anterior apartat b).

3. Programa d'atenció a persones drogodependents: Podran causar aquestes ajudes els qui reuneixin els següents requisits:
a) Ser titular i estar en alta o en situació assimilada a l'alta o ser beneficiari del mutualisme administratiu, dins del Règim especial de Seguretat Social dels Funcionaris Civils de l'Estat.
b) Precisar un tractament integral de la drogodependència dirigit a la rehabilitació i a la reinserció sociolaboral, convenientment prescrit pel corresponent especialista, ja sigui psicòleg o facultatiu, inscrit en el corresponent Col·legi Oficial o adscrit a un Centre dependent d'una Administració Pública.

4. Programa d'ajudes per a estades temporals en centres específics durant els períodes de convalescència amb pèrdua transitòria d'autonomia: Tindran dret a les ajudes per a estades temporals els qui reuneixin els següent requisits:
a) Ser titular i trobar-se en alta o en situació assimilada a l'alta o ser beneficiari del mutualisme administratiu, dins del Règim Especial de Seguretat Social dels Funcionaris Civils de l'Estat.
b) Patir una pèrdua transitòria d'autonomia degudament acreditada
c) Trobar-se en una situació sociofamiliar que no puguin ser atesos en el seu domicili durant la totalitat o part del dia.

Quantia

1. Programa d'ajudes de podologia i termalisme social per a majors:
- Ajudes per a actuacions de podologia bàsica per a majors: L'ajuda econòmica serà de 9 euros per consulta i beneficiari amb un màxim de tres ajudes per beneficiari i any de la convocatòria..
- Ajudes de termalisme social per a majors: L'ajuda econòmica serà una quantia fixa abonable de una vegada i estarà en funció del nivell d'ingressos mitjans per pensions i altres ingressos per unitat familiar. Es fixarà entre 150 i 203 euros.

2. Programa d'ajudes per a l'atenció a malalts psiquiàtrics crònics: un màxim de 79,20 euros per dia d'internament, amb el límit del cost abonat per l'interessat.

3. Programa d'atenció a persones drogodependents: 213,20 euros mensuals i no es podrà aplicar a un període superior a deu mesos dins de l'any de vigència de la convocatòria.

4. Programa d'ajudes per a estades temporals en centres específics durant els períodes de convalescència amb pèrdua transitòria d'autonomia: La quantia màxima mensual de l'ajuda serà de 831,47 euros.

Lloc de presentació

Serveis provincials de MUFACE.

Termini de presentació

  • Programa d'ajudes de podologia i termalisme social per a majors: fins el 30 de desembre de 2009.
  • Programa d'ajudes per a l'atenció a malalts psiquiàtrics crònics: fins el 30 de desembre de 2009.
  • Programa d'atenció a persones drogodependents: fins al 30 de desembre de 2009.
  • Programa d'ajudes per a estades temporals en centres específics durant els períodes de convalescència amb pèrdua transitòria d'autonomia: fins al 30 de desembre de 2009.
  • Normativa

    Convocatòria (BOE 64 de 16.3.2009)