Prestació econòmica d'assistència personal i ampliació del nivell de protecció del Sistema Català d'Autonomia i Atenció a la Dependència SCAAD

Organisme atorgant

GENERALITAT DE CATALUNYA - DEPARTAMENT D'ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA

Objecte

La finalitat de la prestació econòmica d'assistència personal és facilitar l'accés de les persones en situació de gran dependència a l'educació i al treball i fer possible, de manera vinculada a l'objectiu anterior, una major autonomia en les activitats bàsiques de la vida diària.

L'objecte de la prestació econòmica d'assistència personal és contribuir a la contractació d'un servei d'assistència personal, durant un nombre determinat d'hores mensuals.

La prestació econòmica d'assistència personal s'estructura en les modalitats següents:

a) Prestació d'acompanyament a activitats laborals i/o educatives: inclou l'acompanyament de la persona beneficiària en les activitats de caràcter laboral, ocupacional i/o educatiu, fora de la seva llar habitual.

b) Prestació de suport personal i integració laboral i/o educativa: es concedeix per facilitar el desenvolupament d'activitats de la vida diària, laborals i/o educatives i propiciar la participació en la vida social i econòmica de la persona beneficiària. Les activitats laborals i educatives compreses en aquesta modalitat poden tenir lloc, indistintament, dintre i fora del domicili habitual de la persona beneficiària.

Beneficiaris

Les persones beneficiàries de la prestació econòmica d'assistència personal han de reunir i acreditar els requisits següents:

a) Els requisits generals establerts en l'article 5 de la Llei 39/2006, de 14 de desembre.

b) La situació legal de gran dependència, grau III.

c) La participació en activitats educatives i/o laborals regulars, en els termes establerts per l'article precedent.

d) Estar capacitat, per elles mateixes o per mitjà dels seus tutors legals o guardadors de fet, per ordenar i supervisar les activitats del servei d'assistència personal.

e) En la modalitat de suport personal i integració laboral i/o educativa, tenir 16 anys o més en la data de resolució del Programa Individual d'Atenció (PIA).

Requisits

La persona encarregada de l'assistència personal ha de reunir i acreditar els requisits següents:
a) Ser major de 18 anys en la data de signatura del contracte.
b) Afiliació, alta i cotització en el règim corresponent de la Seguretat Social, d'acord amb la legislació vigent en la matèria.
c) Idoneïtat per a la prestació del servei regulada en aquesta Ordre, que és valorada discrecionalment per l'òrgan encarregat d'elaborar la proposta de PIA, tenint en compte l'experiència i la formació prèvia de la persona candidata.
d) Formació, en els termes establerts per la normativa i la programació vigent.

Quantia

L'import de la prestació econòmica d'assistència personal es determina d'acord amb el que estableix l'Ordre ASC/433/2007, de 23 de novembre, i les prescripcions addicionals previstes en la present Ordre.

En raó de la dedicació horària parcial, l'import màxim de la prestació econòmica d'assistència personal, en la modalitat d'acompanyament a activitats laborals i/o educatives, serà el 70% de la quantia establerta en la normativa estatal corresponent.

Normativa

  • Correcció d'errades (DOGC núm. 5250 - 04/11/2008)
  • Regulació de la prestació econòmica d'assistència personal i ampliació del nivell de protecció (DOGC núm. 5174 - 16/07/2008)