Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Ajuts destinats a l'aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Pla estratègic de la PAC 2023-2027 (Bases Reguladores)

Organisme atorgant GENERALITAT DE CATALUNYA - Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Objecte L'objecte dels ajuts que estableix l'Ordre és incentivar actuacions que fomentin el desenvolupament local, en el marc del PEPAC de Catalunya 2023-2027, que inclou actuacions adreçades a fomentar la diversificació de les economies rurals. Aquests ajuts es gestionaran mitjançant la metodologia Leader, amb la col·laboració dels grups d'acció local seleccionats mitjançant l'Ordre ACC/115/2022, de 17 de maig.

Els ajuts regulats en aquestes bases reguladores tenen com a finalitat el foment de la generació d'inversions que generin activitat econòmica per a l'aplicació de les estratègies de desenvolupament local proposades pels GAL i aprovades pel DACC, amb accions dirigides a: fomentar la reactivació econòmica i la creació d'ocupació, establir polítiques específiques per al jovent del món rural que en fomentin l'arrelament i desenvolupament econòmic i social, a promoure la mitigació i l'adaptació al canvi climàtic i la protecció dels recursos naturals, i estimular la innovació i la transferència de coneixements en el sector agroalimentari.

Les àrees d'aplicació dels ajuts relatius al desenvolupament local Leader correspondran únicament als territoris rurals que determinen les estratègies de desenvolupament local presentades pels GAL que es recullen a l'annex 2 d'aquesta Ordre en forma de criteris de selecció i prioritat.
Beneficiaris Poden ser persones beneficiàries d'aquests ajuts:

Persones de naturalesa privada:
persones físiques o jurídiques (microempreses, pimes, cooperatives, associacions o fundacions participades per ens públics en menys d'un 25%) que facin inversions productives en:

a) Empreses que transformin i/o comercialitzin productes agroalimentaris (en el cas que els productes agroalimentaris estiguin inclosos en l'annex I del Tractat de funcionament de la UE, hauran de fer una inversió elegible, als efectes d'aquesta Ordre, inferior a 250.000 euros).

b) Empreses no agroalimentàries.

Persones de naturalesa pública amb seu a Catalunya: ajuntaments, consells comarcals, entitats municipals descentralitzades, consorcis, associacions, grups d'acció local, fundacions o empreses públiques participades per ens locals (en igual o més d' un 25%) que facin inversions no productives en:

a) Recuperació del patrimoni cultural i natural.

b) Infraestructures públiques per a la mitigació del canvi climàtic.

c) Infraestructures que generin activitat econòmica i ocupació.

d) Serveis a les persones.
Despeses subvencionables Veure article 4 per les despeses NO subvencionables.

El disseny i la programació de llocs web o aplicacions seran subvencionables amb un màxim de 10.000 euros d'inversió per projecte. Aquests llocs web o aplicacions han de ser adequats per a la venda en línia. Només serà subvencionable una pàgina web o aplicació per persona beneficiària i durant les cinc darreres convocatòries. A més, ha de representar com a màxim un 30% de la inversió elegible, aprovada i executada.
Termini de realització Les persones beneficiàries han de dur a terme les actuacions objecte dels ajuts i justificar-les com a màxim el dia 30 de juny de l'any següent al de la resolució de concessió de l'ajut.
Quantia L'ajut té caràcter de subvenció directament aplicable a les despeses ocasionades per les persones beneficiàries finals que figuren a l'apartat 3 d'aquest annex 1, d'acord amb les condicions fixades en aquestes bases.

Per a projectes sol·licitats per persones de naturalesa privada, l'import de l'ajut no pot ser superior al 40% de les despeses elegibles. Per a projectes sol·licitats per entitats públiques, aquest import no pot ser superior al 80% de les despeses elegibles. En el cas dels projectes sol·licitats pels GAL, aquest import serà del 100% de les despeses elegibles.

L'import de l'ajut no pot ser superior a 100.000 euros per persona beneficiària, per projecte i convocatòria. En el cas dels projectes propis sol·licitats directament pels GAL, l'import màxim d'ajut serà de 50.000 euros per anualitat, a càrrec de la dotació pressupostària establerta per a cada GAL i d'acord amb el procediment de concessió establert, que és el de concurrència pública no competitiva.

Els ajuts es limiten a un màxim de 200.000 euros d'ajut Leader atorgat durant els últims tres anys, corresponents a l'exercici fiscal de l'any de la resolució de concessió de l'ajut i els dos exercicis fiscals anteriors.
Lloc de presentació Les sol·licituds per acollir-se a aquests ajuts es presentaran per mitjans telemàtics des de la pàgina web http://seu.gencat.cat/, d'acord amb el procediment que estableix l'annex 6, i mitjançant els formularis normalitzats establerts pel DACC per a aquest tràmit.
Normativa
  • Modificació de Bases (DOGC núm. 9095 de 06.02.2024)
  • Bases reguladores (DOGC núm. 9045 de 21.11.2023)
  •  
    Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

    La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

    Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.