Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Ajuts destinats a subvencionar les instal·lacions de plantes de biogàs i tractament del material orgànic obtingut com a resultat de la digestió anaeròbia (digerits) (Bases reguladores)

Organisme atorgant

GENERALITAT DE CATALUNYA - Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Objecte L'objecte dels ajuts que estableix aquesta Ordre és subvencionar les instal·lacions de plantes de biogàs amb dejeccions ramaderes, restes de conreus, residus orgànics de les indústries agroalimentàries, fracció orgànica municipal (FORM) procedent de recollida selectiva i subproductes animals o productes derivats que es poden transformar en biogàs.
Beneficiaris Poden ser beneficiàries dels ajuts les persones físiques o jurídiques, de naturalesa privada o pública, les seves agrupacions i comunitats de béns sense personalitat jurídica i els consorcis o altres formes de col·laboració público-privada que tractin dejeccions ramaderes barrejades amb restes de conreus, residus orgànics de les indústries agroalimentàries, FORM (fracció orgànica de residus municipals) procedent de recollida selectiva i/o subproductes animals o productes derivats per a la seva transformació en biogàs en l'àmbit d'aplicació del Reglament (EU) 1069/2009 en el cas de l'actuació 1, i per tractar el digerit resultant de la producció de biogàs per a l'obtenció de fertilitzants en el cas de l'actuació 2.
Accions subvencionables Actuació 1: la instal·lació de plantes de producció i aprofitament energètic de biogàs que utilitzin en la biodigestió dejeccions ramaderes, restes de conreus, residus orgànics de les indústries agroalimentàries, FORM procedent de recollida selectiva o subproductes animals o productes derivats que es poden transformar en biogàs en l'àmbit d'aplicació del Reglament (EU) 1069/2009.

Actuació 2: la instal·lació de tractaments dels digerits produïts a la planta de biogàs objecte de subvenció de l'actuació 1 o plantes de biogàs existents que compleixin el requisit que estableix l'apartat 5.9 d'aquestes bases reguladores.
Despeses subvencionables Actuació 1: instal·lacions de plantes de biogàs produït a partir de dejeccions ramaderes, restes de conreus, residus d'indústries agroalimentàries, FORM procedent de recollida selectiva i subproductes animals o productes derivats que es poden transformar en biogàs en l'àmbit d'aplicació del Reglament (EU) 1069/2009:

Són subvencionables els elements necessaris per a la producció i l'aprofitament del biogàs, com ara:

- Sistema d'emmagatzematge dels co-substrats (materials vegetals...)

- Sistema de pretractament dels co-substrats

- Dipòsit de mescla

- Digestors

- Instal·lació d'elements de seguretat al digestor

- Sistemes de canonades, vàlvules i bombes

- Sistemes de mesurament i control

- Gasòmetre

- Instal·lacions d'aprofitament energètic del biogàs (caldera/motor de cogeneració)

- Sistema d'emmagatzematge dels digerits cobert per evitar emissions d'amoníac.

Actuació 2: instal·lacions de tractament del digerit produït en plantes de biogàs que siguin objecte de subvenció d'aquest ajut o plantes de biogàs existents que compleixin el requisit que estableix l'apartat 5.9 d'aquestes bases reguladores. Serà elegible un dels tractaments següents o una de les seves combinacions:

- Separació fracció sòlida/fracció líquida del digerit

- Compostatge

- Assecatge

- Desorció (stripping) i absorció

- Separació per membranes (ultrafiltració i osmosi inversa).


En totes les actuacions, serà objecte de subvenció:

- El cost de l'informe justificatiu de l'auditor al qual fa referència l'apartat 15.2 de les bases reguladores emès per un auditor de comptes inscrit al Registre Oficial d'Auditors, fins a un import màxim de 1.500 €.

- El cost de disseny i redacció del projecte degudament justificat mitjançant document formalitzat amb l'empresa o professional corresponent.
Quantia L'import de l'ajut no pot ser superior a 4,5 milions d'euros per persona beneficiària en cas de sol·licitar ajuts per a les dues actuacions amb els imports màxims següents, sens perjudici de la intensitat màxima establerta en l'apartat 4.4:

Actuació 1: import màxim de 3,5 milions d'euros, amb un cost subvencionable unitari màxim (topall segons la potència de biogàs, kWt en PCS, o electricitat bruta, kWe) de:

- 1.400 €/kWt en el cas d'instal·lació de producció de biogàs.

- 50 €/kWt en el cas d'instal·lació d'aprofitament del biogàs en forma de producció de calor i/o fred amb biogàs.

- 950 €/kWe en el cas d'instal·lació d'aprofitament del biogàs en forma de cogeneració amb biogàs.

Actuació 2: import màxim d'1 milió d'euros.


La intensitat màxima de subvenció per persona beneficiària i sol·licitud és:

Actuació 1: el 35% del cost subvencionable. Aquest percentatge es podrà incrementar en 10 punts percentuals en la mesura que la part del biogàs no aprofitada per a autoconsum se subministri a comunitats energètiques, xarxes aïllades de gas, flotes de vehicles captives o indústries, sempre que el seu punt de subministrament de l'energia renovable es trobi emplaçat a la mateixa comunitat autònoma.

Actuació 2: el 40% del cost subvencionable. Aquest percentatge es podrà incrementar en 5 punts percentuals en el cas d'inversions en zones assistides d'ajuts regionals.
Lloc de presentació Les sol·licituds per acollir-se a aquests ajuts es presentaran per mitjans telemàtics des de la pàgina web http://seu.gencat.cat, d'acord amb el procediment establert en l'annex 2, i mitjançant els formularis normalitzats establerts pel DACC per a aquest tràmit.

En el cas que la persona sol·licitant sigui una Administració pública o una entitat dependent, o participada majoritàriament per aquella Administració, domiciliada a Catalunya, ha de formalitzar la sol·licitud per acollir-se a aquests ajuts en un formulari normalitzat que és a disposició dels sol·licitants a l'Extranet de les administracions catalanes http://www.eacat.cat. Aquestes sol·licituds i la documentació adjunta s'han de presentar mitjançant aquesta Extranet.
Termini de presentació El termini de presentació de sol·licituds és el que indica la convocatòria d'ajuts corresponent.
Normativa Bases reguladores (DOGC núm. 9044 de 20.11.2023)
Observacions Les persones beneficiàries han de realitzar les actuacions objecte de l'ajut i justificar-les en el termini que estableixi la resolució de convocatòria perquè, com a màxim, el 30 d'octubre de 2028 es pugui procedir a la certificació i comprovació de l'execució de les activitats previstes.

Les persones beneficiàries han de presentar la documentació justificativa telemàticament mitjançant la pàgina web http://www.eacat.cat o http://tauler.gencat.cat segons la naturalesa de les persones beneficiàries.
 
Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.