Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Ajuts de minimis per al foment de la transformació del sistema agroalimentari i pesquer català, alineat amb el Pla estratègic de l'alimentació de Catalunya 2021-2026 (Modificació)

Organisme atorgant GENERALITAT DE CATALUNYA - Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Objecte 1. Incrementar en 638.000 euros la dotació inicial de 50.000,00 euros per a l'anualitat 2023 dels ajuts convocats mitjançant Resolució ACC/1638/2023, de 8 de maig, per al foment de la transformació del sistema agroalimentari i pesquer català alineats amb el Pla estratègic de l'alimentació de Catalunya 2021-2026, amb una dotació resultant d'aquesta convocatòria de 688.000 euros.

L'increment de la dotació és a càrrec de la partida pressupostària D/770000300/6130/0000 dels pressupostos del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural per a l'any 2023.

 
2. Modificar l'apartat 4 de la Resolució ACC/1638/2023, de 8 de maig, per la qual es convoquen els ajuts per a la transformació del sistema agroalimentari i pesquer català alineat amb el Pla estratègic de l'alimentació de Catalunya en el règim general, que resta redactat de la manera següent:

“4 . Els beneficiaris de les línies 4 i 8 han de realitzar les despeses del projecte objecte de la línia d'ajut de l'Ordre ACC/274/2022, de 14 de desembre, entre l'1 de gener de 2023 i el 15 de novembre de 2023, ambdós inclosos, i justificar-ho davant del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural abans del 30 de novembre de 2023.”
Normativa
  • Modificacions (DOGC núm. 9039 de 13.11.2023)
  • Convocatòria (DOGC núm. 8916 de 16.05.2023)
  • Bases reguladores (DOGC núm. 8816 de 20.12.2022)
  •  
    Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

    La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

    Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.