Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Ajuts a les activitats de demostració de transferència de coneixements (intervenció 7201), en el marc del Pla estratègic de la Política agrària comuna 2023-2027 (Bases reguladores)

Organisme atorgant GENERALITAT DE CATALUNYA - Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Objecte L'objecte dels ajuts que estableix l'Ordre és el suport a la transferència de coneixements tècnics i de gestió adaptats a les realitats territorials i sectorials del sector agroalimentari i forestal de Catalunya, mitjançant la realització d'activitats de demostració a Catalunya, en modalitat individual o col·laborativa, d'acord amb la categorització següent:

- Categoria 1. Projectes demostratius, camps d'assaig, xarxes de parcel·les experimentals, explotacions pilot i itineraris demostratius.

- Categoria 2. Aplicació de tecnologies diferencials.

- Categoria 3. Validació i prototipatge de tecnologies.

- Categoria 4. Anàlisis sectorials i capitalització de projectes.
Beneficiaris Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les universitats, centres de recerca, centres tecnològics i desenvolupadors de tecnologia TECNIO acreditats per l'Agència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ) i entitats vinculades a les universitats que tinguin com a objecte la recerca. Als efectes d'aquestes bases reguladores, es consideren entitats vinculades aquelles en les que en el seu òrgan de govern és membre el representant de la universitat.

Les persones beneficiàries han de tenir seu social a Catalunya.
Despeses subvencionables L'ajut té caràcter de subvenció directament aplicable a les despeses següents relacionades amb la realització d'activitats de demostració, efectuades amb posterioritat a la data de sol·licitud de l'ajut i amb anterioritat a la data de finalització del termini d'execució i justificació establert a la convocatòria corresponent:

a) Despeses de personal: s'entenen com a tals les despeses de personal propi referides a les retribucions de sou brut i quota patronal. En el cas de les pagues extraordinàries, només es pagarà la part proporcional meritada durant les mensualitats objecte de subvenció. En el cas de dedicacions parcials, a les retribucions establertes anteriorment s'aplicarà la reducció corresponent de manera proporcional.

En cap cas no se subvencionaran nòmines d'import superior a la retribució corresponent al grup A24 del personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya per a l'anualitat corresponent. En el cas que la nòmina justificada sigui superior a aquest import, es prendrà com a import de referència subvencionable el corresponent al grup A24 esmentat.

b) Despeses d'adquisició de material fungible i de laboratori i de matèries primeres necessàries per a l'activitat.

c) Despeses de lloguer de materials, maquinària, finques o instal·lacions.

d) Despeses per a la realització de prototips.

e) Despeses per implementar noves tecnologies.

f) Despeses de contractació de serveis associats a l'activitat.

g) Despeses vinculades a l'elaboració de materials informatius i a la difusió.

h) Despeses de l'informe d'auditoria.

i) Despeses de manutenció i de desplaçament del personal, en el marc del projecte.

j) Despeses de tramitació de la protecció de la propietat intel·lectual d'un producte i/o procés.

k) Despeses indirectes.
Requisits Aquestes activitats de demostració han de complir els requisits següents:

a) Pertànyer a un o més dels àmbits estratègics sectorials determinats pel Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i que es relacionen a continuació:

a.1) Sanitat vegetal, prevenció i lluita contra les plagues emergents. Foment de la gestió integrada de plagues.

a.2) Millora en la gestió de les dejeccions ramaderes i de la fertilització.

a.3) Gestió eficient de l'aigua, l'energia i el sòl.

a.4) Estratègies per a la millora de la salut i el benestar animal, prevenció i lluita contra malalties emergents. Foment de l'ús racional dels medicaments.

a.5) Producció agroalimentària i forestal sostenible.

a.6) Qualitat i seguretat alimentària.

a.7) Bioeconomia i economia circular. Reducció del malbaratament.

a.8) Transformació dels sistemes productius i/o impuls de noves pràctiques per a la mitigació i adaptació del canvi climàtic i la preservació de la biodiversitat.

a.9) Millora de processos i digitalització en el sector agroalimentari i forestal.

a.10) Innovació agroalimentària i forestal.

b) Ser d'interès per al sector i tenir com a finalitat la transferència tecnològica i de coneixement.

c) Ser innovadores respecte d'experiències prèvies o actuals i haver-se iniciat amb posterioritat a la data de sol·licitud de l'ajut.

d) Fomentar la innovació, la cooperació i el desenvolupament de la base de coneixements a les zones rurals, i enfortir els lligams entre l'agricultura, la producció d'aliments i la silvicultura, i la investigació i la innovació.

e) Per a cadascuna de les categories:

Categoria 1. Projectes demostratius, camps d'assaig, xarxes de parcel·les experimentals, explotacions pilot i itineraris demostratius: l'objectiu serà transferir coneixement i bones pràctiques al sector agroalimentari i forestal per facilitar l'adopció de pautes i estratègies de gestió innovadores que suposin una millora de la competitivitat i la sostenibilitat en el sector agroalimentari i forestal.

Categoria 2. Aplicació de tecnologies diferencials: l'objectiu és la transferència de tecnologies innovadores i disruptives que fomentin la digitalització i l'eficiència de processos en el sector agroalimentari i forestal.

S'inclou la demostració de tecnologies que han resultat ser efectives en altres àmbits i sectors, com ara: eines digitals, robòtica, tècniques moleculars, intel·ligència artificial, IoT, entre d'altres.

Categoria 3. Validació i prototipatge de tecnologies: l'objectiu és testar i validar tecnologies i processos productius en condicions reals (com ara plantes, instal·lacions pilot i altres) i desenvolupar prototips.

Categoria 4. Anàlisis sectorials i capitalització de projectes: l'objectiu és capitalitzar, per als àmbits estratègics que es definiran en la convocatòria corresponent, projectes ja finalitzats per assegurar la transferibilitat de les accions implementades, el coneixement i l'experiència obtinguts, explotar sinergies entre si i incrementar la visualització dels seus resultats. Aquesta categoria comporta la identificació mitjançant un mapatge d'actors i projectes realitzats a Catalunya i/o amb participació de socis catalans (com ara grups operatius, projectes europeus, PECT i altres) que siguin rellevants per a l'àmbit estratègic corresponent i la descripció de bones pràctiques, la identificació de fortaleses, febleses i solucions aportades pels diferents projectes analitzats, la identificació dels resultats amb un clar potencial de transferibilitat i valor afegit, l'organització, si s'escau, de sessions de treball amb els actors involucrats i la identificació de nínxols d'oportunitat per incrementar l'impacte de l'activitat de demostració.
Quantia La subvenció serà del 100% de la despesa elegible convenientment justificada, i no podrà superar:

- Els 50.000 euros per activitat de demostració en la modalitat individual.

- Els 100.000 euros per activitat de demostració en la modalitat col·laborativa.
Lloc de presentació Les sol·licituds per acollir-se a aquests ajuts es presentaran per mitjans telemàtics des de la pàgina web http://seu.gencat.cat/, d'acord amb el procediment establert en l'annex 2, i mitjançant els formularis normalitzats establerts pel DACC per a aquest tràmit. Les sol·licituds presentades en forma diferent a l'establerta en aquest apartat es tindran per no presentades. Les sol·licituds presentades fora de termini no s'admetran a tràmit.
Normativa
  • Correcció de Bases reguladores (DOGC núm. 9130 de 26.03.2024)
  • Bases reguladores (DOGC núm. 9038 de 10.11.2023)
  •  
    Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

    La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

    Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.