Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Ajuts de minimis per a la utilització del most concentrat rectificat en l'elaboració de vins escumosos de qualitat (Modificació de Bases reguladores)

Organisme atorgant GENERALITAT DE CATALUNYA - Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Objecte Article 1

S'afegeix la disposició addicional primera següent a l'Ordre ARP/34/2021, de 5 de febrer:

“En el cas que en una campanya de verema determinada hi hagi un risc de manca de matèria primera suficient, el departament competent en matèria de qualitat agroalimentària podrà autoritzar que l'MCR subvencionat pugui ser elaborat amb most obtingut en la segona premsada de raïm apte per a l'elaboració de vins escumosos de qualitat d'una denominació d'origen protegida (DOP), en aquells casos en què el plec de condicions inclogui un requisit relatiu al most apte, pel qual aquest s'ha d'obtenir de la primera premsada del raïm apte.

Aquesta autorització excepcional ha de ser sol·licitada per una associació o organització representativa del sector, acompanyada d'un informe tècnic elaborat per un organisme o entitat independent que corrobori aquesta manca de matèria primera.

En relació amb l'apartat 2.b de l'annex 1, i quan s'apliqui l'autorització excepcional esmentada, els elaboradors poden utilitzar MCR produït amb most obtingut en la segona premsada de raïm apte per a l'elaboració d'escumosos de qualitat de la DOP a què pertany aquest raïm i compleixi el seu plec de condicions.”


Article 2

S'afegeix un nou subapartat q) a l'apartat 3.1 de l'annex 1 de l'Ordre ARP/34/2021, de 5 de febrer:

“q) Per a subvencions d'import superior a 30.000 euros, quan els sol·licitants siguin únicament subjectes inclosos en l'àmbit d'aplicació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, no podran obtenir la condició de beneficiari les empreses que incompleixin els terminis de pagament previstos en la Llei esmentada.”


Article 3

S'afegeix un paràgraf a l'apartat 11.3 de l'annex 1 de l'Ordre ARP/34/2021, de 5 de febrer:

“En el cas de subvencions d'import superior a 30.000 euros, l'òrgan instructor requerirà la persona sol·licitant en el termini de 10 dies perquè aporti, en el cas de d'empreses que no poden presentar compte de pèrdues i guanys abreujat, el certificat d'auditor inscrit en el Registre oficial d'auditors de comptes, que atendrà al termini efectiu dels pagaments de l'empresa client amb independència de qualsevol finançament per al cobrament anticipat de l'empresa proveïdora; i en el cas d'empreses que poden presentar compte de pèrdues i guanys abreujat, certificació subscrita de complir els terminis de pagament previstos per la Llei 3/2004, com també les condicions per poder presentar compte de pèrdues i guanys abreujat, d'acord amb la normativa comptable.”


Article 4

Es modifica l'enllaç de l'apartat 14 de l'annex 1 de l'Ordre ARP/34/2021, de 5 de febrer, que resta redactat de la manera següent:

“Els ajuts concedits es faran públics en la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya: https://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/ajuts-subvencions/registre/concessions/”
Normativa
 • Modificació de Bases reguladores (DOGC núm. 9094 de 05.01.2024)
 • Modificació de Bases reguladores (DOGC núm. 8715 de 22.07.2022)
 • Modificació de Bases reguladores (DOGC núm. 8345 de 19.02.2021)
 • Bases reguladores (DOGC núm. 8338 - 10.02.2021)
 •  
  Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

  La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

  Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.