Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Ajuts per fomentar la pesca i l'aqüicultura sostenibles i la transformació i comercialització dels productes pesquers que estableix el Fons Europeu Marítim, de Pesca i d'Aqüicultura (FEMPA) (Bases reguladores)

Organisme atorgant GENERALITAT DE CATALUNYA -Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Objecte Aquests ajuts per fomentar la pesca i l'aqüicultura sostenibles i la transformació i comercialització dels productes pesquers tenen caràcter de subvenció directament aplicable a les despeses ocasionades per les inversions a bord d'embarcacions pesqueres amb port base a Catalunya, la pesca, l'aqüicultura, la transformació i la comercialització dels productes de la pesca i de l'aqüicultura, realitzades a Catalunya.

Línies d'ajuts:

A. Mesures de foment de la pesca sostenible i la recuperació i conservació dels recursos biològics aquàtics

A.1 Gestió sostenible dels recursos pesquers
A.2 Disminució de l'efecte de la pesca
A.3 Eficiència energètica i mitigació del canvi climàtic sense increment de capacitat
A.4 Millora de les condicions laborals i de seguretat a bord
A.5 Ajuda inicial a joves pescadors
A.6 Ports pesquers, llocs de desembarcament, llotges i ancoratges
A.7 Control, inspecció i observança

B. Mesures de foment d'activitats sostenibles d'aqüicultura i de transformació i comercialització dels productes de la pesca i l'aqüicultura a fi de contribuir a la seguretat alimentària a la Unió

B.1 Inversions productives i creació d'empreses a l'aqüicultura
B.2 Inversions per a la neutralitat climàtica a l'aqüicultura
B.3 Serveis d'assessorament específic per a les explotacions aqüícoles.
B.4 Millora de la comercialització mitjançant campanyes de promoció dels productes pesquers i aqüícoles
B.5 Foment de la comercialització en el marc de la qualitat i el valor afegit dels productes, envasos i presentacions dels productes pesquers i aqüícoles
B.6 Inversions en comercialització i transformació
B.7 Serveis d'assessorament per a tota la cadena
Beneficiaris Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les persones que compleixin els requisits generals previstos a l'apartat 2.2 i les condicions d'admissibilitat previstes a l'apartat 2.3 de els bases.
Despeses subvencionables a) S'admetran com a subvencionables les despeses que, a més de ser necessàries per a l'execució del projecte, com ara la construcció i instal·lació dels equips i dispositius subvencionables o la prestació de serveis, hi estiguin relacionades directament.

b) L'adquisició de terrenys per un cost que no superi el 10% del total de les despeses subvencionables del projecte. És condició indispensable per a la subvenció de l'adquisició de terrenys obtenir una certificació d'una persona experta independent qualificada que confirmi que el preu d'adquisició del terreny no és superior al seu valor de mercat.

c) Les despeses generals (honoraris, enginyeries i altres) lligades exclusivament a l'operació finançada fins a un màxim del 12% del total de les despeses subvencionables del projecte.

d) La despesa dels informes externs o independents acreditatius previstos en la documentació a aportar establerta en aquest annex 1 o la documentació específica establerta a l'annex 2 per a cada línia d'ajut.

e) L'IVA per a operacions amb import total inferior a 5 milions d'euros (IVA inclòs).

f) Per a actuacions desenvolupades per entitats associatives del sector pesquer i aqüícola de comercialització i transformació i entitats públiques, es considerarà subvencionable en concepte de costos directes de personal de l'operació el 20% dels costos directes de l'operació que no siguin costos de personal, d'acord amb l'article 55 del Reglament de disposicions comunes (RDC).

g) Com a excepció a l'apartat 4 f) d'aquest annex, seran subvencionables l'adquisició, la instal·lació i la gestió a bord dels components necessaris per als sistemes obligatoris de seguiment de vaixells i de notificació electrònica utilitzats als efectes de control, l'adquisició, la instal·lació i la gestió a bord dels components necessaris per als sistemes obligatoris de seguiment electrònic remot utilitzats per controlar l'aplicació de l'obligació de desembarcament a què fa referència l'article 15 del Reglament (UE) 1380/2013 o l'adquisició, la instal·lació i la gestió a bord dels dispositius per al mesurament i el registre continus obligatoris de la potència del motor de propulsió d'acord amb l'article 22 del Reglament FEMPA.

h) En el cas d'adquisició d'elements de transport terrestre, seran subvencionables exclusivament aquells que comptin amb distintiu ambiental etiqueta 0 emissions, blau (elèctrics de bateria (BEV)), elèctrics d'autonomia estesa (REEV), elèctrics híbrids endollables (PHEV) o etiqueta eco: vehicles híbrids, gas o tots dos.
Quantia La quantia màxima destinada a aquests ajuts i l'aplicació pressupostària a la qual s'han d'imputar són les que determini la convocatòria corresponent.

En el cas de manca pressupostària en la convocatòria per atendre totes les sol·licituds d'ajut, l'import de l'ajut acumulat en una mateixa convocatòria no podrà ser superior a 750.000,00 euros per persona beneficiària.

La determinació de la quantia dels ajuts es realitzarà atenent el nivell de participació financera fixat a l'apartat 6 de l'annex 1 de les bases. Un cop determinada la quantia d'ajuts, s'aplicaran els criteris de priorització establerts a l'apartat 7 de l'annex 1 de les bases a fi d'ordenar les sol·licituds de major a menor puntuació i es proposarà l'aprovació dels expedients per ordre de la puntuació obtinguda fins a exhaurir el pressupost de la convocatòria.
Lloc de presentació  Les sol·licituds per acollir-se a aquests ajuts es presentaran per mitjans telemàtics a través de la pàgina web http://seu.gencat.cat, d'acord amb el procediment establert en l'annex 3 de les bases i mitjançant els formularis normalitzats establerts pel DACC per a aquest tràmit.

En el cas de confraries de pescadors i federacions de confraries de pescadors, la sol·licitud incorporarà la possibilitat de sol·licitar la bestreta prevista a l'apartat 14.11 de les bases.

Les sol·licituds presentades de manera diferent a l'establerta en aquest apartat es tindran per no presentades. Les sol·licituds presentades fora de termini no s'admetran a tràmit.

En el cas que la persona sol·licitant sigui una Administració pública o una entitat dependent, o participada majoritàriament per aquella Administració, domiciliada a Catalunya, ha de formalitzar la sol·licitud per acollir-se a aquests ajuts en un formulari normalitzat que és a disposició dels sol·licitants a l'Extranet de les administracions catalanes http://www.eacat.cat. Aquestes sol·licituds i la documentació corresponent a aquest tràmit s'han de presentar mitjançant aquesta Extranet.
Normativa Bases reguladores (DOGC núm. 9093 - 02.02.2024)
 
Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.