Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Subvencions destinades a inversions en matèria de bioseguretat per a la millora o construcció de centres de neteja i desinfecció de vehicles de transport per carretera de bestiar, així com per a inversions en bioseguretat en vivers, escomeses per determinats productors de materials vegetals de reproducció, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (Modificació RD 949/2021)

Organisme atorgant Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Objecte U. Els paràgrafs cinquè i dotzè del preàmbul queden redactats com segueix:

«És per això, que es procedirà a la concessió, en els anys 2021, 2022, 2023 i 2024, de subvencions en bioseguretat que es destinaran a la millora de les infraestructures i capacitats d'aquests centres ja existents, a través de millores tecnològiques, com l'automatització, la robotització, la instal·lació de nous sistemes per a la neteja i desinfecció, com pot ser la desinfecció per calor o la instal·lació de sistemes per a la verificació de la neteja i desinfecció, i també per a la construcció de nous centres.»

«Per això, es considera necessària, igualment, la concessió en els anys 2021, 2022, 2023 i 2024 d'una subvenció als productors de determinats MVR que inverteixin en instal·lacions de protecció en vivers enfront d'insectes vectors que transmetin aquestes plagues de quarantena.»


Dos. L'apartat 2 de l'article 1 queda redactat com segueix:

«2. Les presents subvencions es concediran en els exercicis 2021, 2022, 2023 i 2024 per a millores en instal·lacions de centres de neteja i desinfecció de vehicles de transport per carretera de bestiar, i per a nova construcció de centres de neteja i desinfecció de vehicles de transport per carretera de bestiar; i per a determinats productors de materials vegetals de reproducció que escometin inversions de bioseguretat en instal·lacions de protecció enfront d'insectes vectors.»


Tres. La lletra h) de l'apartat 2 de l'article 5 queda redactada com segueix:

«h) Així mateix, els beneficiaris hauran d'haver iniciat les actuacions subvencionables abans de l'1 d'octubre de 2024.»


Quatre. L'apartat 2 de l'article 17 queda redactat com segueix:

«2. L'autoritat competent d'aquesta comunitat autònoma comprovarà documentalment, per a cadascuna de les sol·licituds, les inversions sol·licitades i la documentació corresponent, pels possibles beneficiaris per al període comprès entre els anys 2021 i 2024.»


Cinc. L'apartat 1 de l'article 21 queda redactat com segueix:

«1. El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació finançarà les subvencions previstes en aquest reial decret amb càrrec a l'aplicació pressupostària 21.50.41CC.759, en funció de les disponibilitats pressupostàries en cada any, amb una quantia màxima de 38.000.000 d'euros a repartir en els anys 2021, 2022 i 2023.»


Sis. L'apartat 3 de l'article 25 queda redactat com segueix:

«3. Les fites seran els següents:

a) Fita n.° 1: als sis mesos des de la publicació d'aquest reial decret, realitzar les convocatòries per import de 12.600.000 euros.

b) Fita n.° 2: a l'any des de la publicació d'aquest reial decret, haver adjudicat les ajudes per import, almenys, de 12.600.000 euros.

c) Fita n.° 3: a data 30 de setembre de 2024, haver adjudicat les ajudes per un import global de 36.736.152,31 euros.»
Normativa
  • Modificació de Real Decreto 949/2021 (BOE 9 de 10.01.2024)
  • Modificació de Real Decreto 949/2021 (BOE 117 de 17.05.2023)
  • Real Decreto 949/2021 (BOE 263 de 03.11.2021)
  •  
    Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

    La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

    Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.