Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Ajuts a les línies del Pla d'assegurances agràries 2023 no coberts per la Resolució ACC/2330/2023, de 26 de juny, per la qual es convoquen els ajuts a les línies del Pla d'assegurances agràries 2023 (Convocatòria)

Organisme atorgant GENERALITAT DE CATALUNYA - Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Objecte Convocar els ajuts al foment de l'ús de les assegurances agràries, corresponents al Pla 2023, per a les línies relacionades a l'annex 2 de l'Ordre ACC/166/2023, de 21 de juny, que no s'hagin beneficiat dels ajuts convocats a la Resolució ACC/2330/2023, de 26 de juny, d'acord amb l'apartat 2.a) de les bases reguladores aprovades per l'Ordre ACC/166/2023, de 21 de juny.
Beneficiaris Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les persones físiques o jurídiques titulars d'explotacions agrícoles, ramaderes, aqüícoles i forestals que compleixin els requisits següents:

a) Tenir parcel·les, caps de bestiar o instal·lacions aqüícoles ubicades al territori de Catalunya.

b) En el cas de les línies que cobreixin garanties addicionals aplicables a les organitzacions de productors, aquestes han de tenir el domicili social a Catalunya.

c) Contractar les assegurances de l'apartat 2 a) d'aquestes bases reguladores dins el termini que estableix el Pla, o haver contractat o contractar les assegurances de l'apartat 2 b) d'aquestes bases reguladores dins del termini que s'estableixi a la convocatòria corresponent.

d) No incórrer en cap de les causes que impedeixin adquirir la condició de persona beneficiària que estableix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, ni l'article 99 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

e) En cas d'empreses amb 50 o més treballadors, complir la quota legal de reserva de llocs de treball en la plantilla de l'empresa prevista a l'article 42.1 del Text refós de la Llei general de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, o les mesures alternatives de caràcter excepcional previstes pel Reial decret 364/2005, de 8 d'abril, i pel Decret 86/2015, de 2 de juny.

f) En cas d'empreses de plantilla igual o superior a 25 persones, disposar de mitjans per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe i intervenir-hi en els seus centres de treball d'acord amb els agents socials, de conformitat amb la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista.

g) Tenir la condició de pime.

h) En el cas d'empreses i entitats, no haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries perquè han exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere. En el cas d'empreses de més de 250 treballadors, a més, disposar d'un pla d'igualtat entre dones i homes, d'acord amb l'article 36 de la Llei 17/2015, de 21 de juliol.

i) Presentar declaració sobre si s'han demanat i/o s'han obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa activitat, fent constar la relació detallada amb l'entitat concedent i la quantitat sol·licitada i/o obtinguda.

j) No tenir la consideració d'empresa en situació de crisi, d'acord amb la definició continguda en les directrius comunitàries sobre ajuts estatals de salvament i de reestructuració d'empreses en crisi (DOUE 2014/C 249/01, de 31.7.2014).

k) Quan es tracti de persones físiques empresàries, estar donada d'alta en el cens de l'impost sobre activitats econòmiques en aquells supòsits en què sigui obligatori.

l) En cas de comptar amb centres laborals, complir la normativa de política lingüística fent constar, com a mínim en català, els rètols i les informacions de caràcter fix que continguin text que han de figurar a l'interior dels centres laborals adreçats a les persones que hi treballen.

m) En el cas d'agrupació de persones físiques o jurídiques, no es podrà dissoldre fins que no hagin transcorregut els terminis de prescripció que preveuen l'article 100.4 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i l'article 65 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

n) No estar subjectes a una ordre de recuperació pendent després d'una decisió prèvia de la Comissió que hagi declarat l'ajut il·legal i incompatible amb el mercat interior.

o) Les persones sol·licitants d'aquests ajuts s'han d'adherir al codi ètic que figura a l'annex 4.
Accions subvencionables El DACC concedirà ajuts per al pagament del cost de les primes de les persones que subscriguin les assegurances següents:

a) Assegurances corresponents a les línies que es detallen a l'annex 2 d'aquesta Ordre, incloses al Pla. Els ajuts a aquestes assegurances tenen naturalesa d'ajuts d'Estat i corresponen al règim notificat per l'Administració general de l'Estat, d'acord amb les decisions de la Comissió Europea de 9 d'abril de 2015, per la qual es declara compatible amb el mercat comú aquest règim d'ajuts, i de 28 d'agost de 2015 (Ajuda núm. SA.42697 (2015/N)), i prorrogades fins al 31 de desembre de 2023 (Ajuda núm. SA.104060 (2022/N)).

b) Assegurances per a les estructures, cobertures i instal·lacions d'hivernacles, umbracles i túnels, independents de les pòlisses subscrites per a l'assegurament de la producció que protegeixen. Els ajuts a aquestes pòlisses se sotmeten al Reglament (UE) 1408/2013 de la Comissió, de 18 de desembre, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis al sector agrícola, modificat pel Reglament (UE) 2019/316 de la Comissió, de 21 de febrer.
 
Despeses subvencionables L'assegurança s'aplicarà als sectors agrícola, ramader, forestal i aqüícola.

Els riscos assegurables són tots els fenòmens de la natura susceptibles de produir danys sobre les produccions agràries que compleixin els requisits tècnics necessaris per al seu assegurament.

El DACC no concedirà ajuts, o beneficis de caràcter extraordinari, per pal·liar els danys ocasionats pels riscos que preveu el 44è Pla d'assegurances combinades sobre les produccions assegurables.
Dotació pressupostària 8.060.000 euros.
Quantia L'ajut té caràcter de subvenció directament aplicable al cost de les assegurances i consistirà en el següent:

a) En relació amb les línies d'assegurança de l'apartat 2 a) d'aquestes bases reguladores:

a.1) La subvenció es concedirà en forma d'aportació al pagament de la prima, que serà descomptada de l'import global de la prima a satisfer per la persona assegurada en el moment de la contractació i pagada posteriorment pel DACC a Agroseguro en la forma i termes previstos en el Conveni de col·laboració entre del DACC i Agroseguro per al foment de l'ús de les assegurances agràries a Catalunya.

a.2) Se subvencionarà un percentatge sobre la Prima Comercial Base Neta de les parcel·les, els caps de bestiar o les instal·lacions aqüícoles ubicats al territori de Catalunya de la pòlissa contractada, d'acord amb el tipus de persona beneficiària (agricultor professional, empresa agrària prioritària i jove agricultor). Anualment el DACC trametrà a Agroseguro la base de dades amb la informació relativa als AP, EAP i els joves agricultors per tal que apliqui la subvenció que els correspongui.

a.3) Se subvencionarà un import per a les línies del grup IX descrites a l'annex 2 d'aquesta Ordre d'acord amb els quadres següents i segons les tres zones de recollida d'animals morts que preveu l'Ordre AAA/1119/2012, de 22 de maig (BOE núm. 128, de 29.5.2012):

a.4) S'estableix una subvenció addicional del 6,7% sobre l'import de la bonificació que Agroseguro aplica per la mesura preventiva de xarxes antipedra. Aquesta subvenció addicional s'aplicarà exclusivament a les parcel·les que disposin d'aquesta mesura preventiva .

a.5) L'import màxim d'aquest ajut serà el següent:

- En general: 5.000,00 euros.

a.6) L'import total concedit de subvenció, tant d'ENESA com del DACC, no podrà excedir mai:

- en les assegurances agrícoles i forestals, el 65% de l'import de rebut de prima;

- en les assegurances de retirada i destrucció d'animals, el 90% de l'import de rebut de prima;

- en la resta d'assegurances de bestiar no incloses en el punt anterior, el 65% del rebut de prima;

- en les assegurances d'aqüicultura es diferencia entre:

l'aqüicultura marina (línia 414): el 50% del rebut de prima,

l'aqüicultura continental (línia 412) i l'aqüicultura marina per musclo (línia 413): el 41% del rebut de prima.

a.7) La suma de totes les subvencions no podrà excedir els percentatges màxims establerts per a les assegurances agràries en les directrius comunitàries aplicables a les ajudes estatals en els sectors agrícola i forestal i en les zones rurals (2022/C 485/01).


b) En relació amb les línies d'assegurança de l'apartat 2 b) d'aquestes bases reguladores:

b.1) Se subvencionarà com a màxim el 30% del cost de la prima. Sens perjudici d'aquest import màxim subvencionable, el total d'ajuts de minimis atorgats a una persona beneficiària no podrà excedir de 20.000,00 euros bruts durant l'exercici fiscal en curs i els dos exercicis fiscals anteriors, ni es podrà acumular amb cap altre ajut estatal per les mateixes despeses subvencionables, si d'aquesta acumulació resulta una intensitat superior a l'establerta per les circumstàncies concretes de cada cas en un reglament d'exempció per categories o en una decisió adoptada per la Comissió.

b.2) L'import màxim d'aquest ajut serà de 5.000 euros per beneficiari.
Lloc de presentació La formalització de l'assegurança corresponent tindrà la consideració de sol·licitud d'ajut sempre que s'hagi realitzat correctament i dins el període de subscripció que estableix el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA), llevat del cas de la línia d'assegurança de l'apartat 2 b) d'aquestes bases reguladores, per a la qual caldrà presentar la sol·licitud per mitjans telemàtics des de la pàgina web http://seu.gencat.cat/, d'acord amb el procediment establert en l'annex 3, i mitjançant els formularis normalitzats establerts pel DACC per a aquest tràmit. Les sol·licituds presentades en forma diferent a l'establerta en aquest apartat es tindran per no presentades. Les sol·licituds presentades fora de termini no s'admetran a tràmit.
Termini de presentació La formalització de l'assegurança corresponent tindrà la consideració de sol·licitud d'ajut sempre que s'hagi realitzat correctament i dins del període de subscripció establert.

Les sol·licituds presentades fora de termini no s'admetran a tràmit.
Normativa
  • Convocatòria (DOGC núm. 9053 de 01.12.2023)
  • Bases reguladores (DOGC núm. 8944 de 26.06.2023)
  •  
    Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

    La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

    Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.