Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Subvencions de projectes singulars cooperatius entre els agents de la cadena agroalimentària per a la creació o l'inici d'una nova activitat d'una xarxa de comercialització en línia i distribució en circuit curt de productes agroalimentaris al consumidor final i les activitats de la seva promoció (Bases reguladores)

Organisme atorgant GENERALITAT DE CATALUNYA - Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Objecte L'objecte dels ajuts que estableix l'Ordre és el foment de projectes singulars de cooperació entre els agents de la cadena agroalimentària per a la creació o inici d'una nova activitat d'una xarxa de comercialització en línia i distribució en circuit curt de productes agroalimentaris al consumidor final i les activitats de la seva promoció.
Beneficiaris a) Cooperatives, SAT, empreses, associacions i altres organitzacions relacionades amb la producció agrícola i ramadera.

b) Associacions d'empreses de la indústria i la comercialització agroalimentària.

c) Cooperatives i associacions de consumidors.
Accions subvencionables Seran subvencionables les formes de cooperació que incloguin, com a mínim, dos agents dels descrits al punt 2.1 i un dels quals sigui una cooperativa o associació de consumidors.
Despeses subvencionables a) Els costos de l'ajut preparatori, el desenvolupament de capacitats, la formació i la creació de xarxes amb vista a preparar i aplicar un projecte de cooperació.

b) Els costos d'estudis de la zona de què es tracti, estudis de viabilitat i elaboració d'un pla empresarial o una estratègia de desenvolupament local diferents dels que preveu l'article 32 del Reglament (UE) 2021/1060 del Parlament Europeu i del Consell, de 24 de juny de 2021, pel qual s'estableixen les disposicions comunes relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu Plus, al Fons de Cohesió, al Fons de Transició Justa i al Fons Europeu Marítim, de Pesca i d'Aqüicultura, així com les normes financeres per a aquests fons i per al Fons d'Asil, Migració i Integració, el Fons de Seguretat Interior i l'Instrument de Suport Financer a la Gestió de Fronteres i la Política de Visats.

c) Els costos de funcionament de la cooperació.

d) Els costos de les operacions que s'han d'executar, inclosos els costos relacionats amb l'animació.

e) Costos d'activitats de promoció.

La intensitat de l'ajut serà del 100% de les despeses subvencionables. En el cas de les despeses de la lletra d) de l'apartat 5.2 que consisteixin en inversions, la intensitat serà com a màxim del 65%.
Requisits La despesa mínima, realitzada i justificada, de l'activitat subvencionada, exigible per poder considerar acomplert l'objecte i la finalitat de la subvenció, és el 70% del pressupost inicial total aprovat, tal com estableix l'apartat 16.6 d'aquestes bases reguladores. Per sobre d'aquest percentatge d'execució, en el cas que el cost final efectiu de l'activitat subvencionada justificat sigui inferior al cost inicialment pressupostat, la quantia de la subvenció atorgada es reduirà en la mateixa proporció. Altrament, l'incompliment d'aquest percentatge mínim d'execució comportarà la revocació de la subvenció atorgada.
Termini de realització Les persones beneficiàries han d'executar les actuacions objecte dels ajuts i justificar-les en el termini previst en la convocatòria corresponent. Aquest termini es fixarà d'acord amb les dotacions pressupostàries anuals i termini màxim establerts a la convocatòria.
Quantia L'ajut té caràcter de subvenció directament aplicable a les despeses ocasionades per les activitats que es realitzin els tres primers anys del projecte per crear o iniciar una nova activitat d'una xarxa de comercialització en línia de producte agroalimentari i la seva distribució en circuit curt i per a la promoció del projecte.

L'import màxim de l'ajut és de 2.200.000 euros per projecte, distribuïts en els tres primers anys del projecte, a raó de 733.333,33 euros per anualitat.
Lloc de presentació Les sol·licituds per acollir-se a aquests ajuts es presentaran per mitjans telemàtics des de la pàgina web http://seu.gencat.cat/, d'acord amb el procediment establert a l'annex 2, i mitjançant els formularis normalitzats establerts pel Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC) per a aquest tràmit. Les sol·licituds presentades en forma diferent a l'establerta en aquest apartat es tindran per no presentades. Les sol·licituds presentades fora de termini no s'admetran a tràmit.
Termini de presentació El termini de presentació de sol·licituds és el que s'indica a la convocatòria d'ajuts corresponent.
Normativa Bases reguladores (DOGC núm. 9051 de 29.11.2023)
 
Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.