Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Subvencions per a inversions destinades a allotjament temporal de persones treballadores temporeres (Bases reguladores)

Organisme atorgant GENERALITAT DE CATALUNYA - Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Objecte L'objecte dels ajuts que estableix aquesta Ordre és fomentar les inversions destinades a allotjament temporal de persones treballadores temporeres que prestin serveis de temporada per a les explotacions agropecuàries a Catalunya o per a les entitats a què fa referència l'apartat 2 b) d'aquestes bases reguladores.
Beneficiaris a) Les persones físiques, jurídiques i les seves agrupacions que des del moment de presentar la seva sol·licitud siguin titulars d'explotacions agràries a Catalunya. A aquests efectes, es considera ser titular d'una DUN a nom de la persona beneficiària per a la campanya de l'any de la convocatòria.

b) Les organitzacions de productors, les associacions d'organitzacions de productors, les cooperatives, les SAT o les empreses mercantils participades majoritàriament per qualsevol de les anteriors inscrites en el Registre d'Indústries Agràries i Agroalimentàries de Catalunya (RIAAC) per a l'activitat Manipulació i condicionament de productes hortofructícoles.

c) Tindran la condició de persones i entitats beneficiàries a què fan referència els apartats a) i b) precedents els empresaris i les empreses individuals i les empreses i cooperatives agràries que es trobin legalment constituïdes, tinguin la seu social a Catalunya, realitzin la seva activitat a Catalunya, duguin a terme alguna de les accions subvencionables assenyalades en aquesta Ordre i compleixin els requisits establerts a l'apartat 3 d'aquestes bases reguladores.

d) En qualsevol cas, la persona beneficiària ha de tenir la condició de pime d'acord amb l'article 1 de l'annex I del Reglament 2022/2472 de la Comissió, de 14 de desembre.

e) Quan es tracti d'agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, sense personalitat jurídica, s'han de fer constar expressament, tant en formalitzar la sol·licitud com en la resolució o en l'acord de concessió, els compromisos d'execució assumits per cada membre de l'agrupació i l'import de la subvenció que ha d'aplicar cadascun, els quals també tenen la consideració de beneficiaris.
Accions subvencionables 1. La construcció i la compra, inclòs l'arrendament financer si la compra es realitza dins el període de justificació, de béns immobles, i també la millora de l'obra civil, incloses les instal·lacions inherents a l'obra civil. Als efectes del càlcul de la quantia d'inversió subvencionable, al valor de compra d'un immoble es descomptarà el valor del sòl que repercuteixi sobre l'immoble, valorat per un tècnic competent en la matèria.

2. La compra o el lloguer de mòduls prefabricats, l'objecte dels quals sigui l'allotjament de persones treballadores temporals, inclosa la cimentació per al recolzament i l'anivellament del mòdul, arquetes i fossats corresponents i les escomeses d'aigua i llum.

3. Els costos generals vinculats a les inversions recollides als apartats 1) i 2), com ara honoraris d'arquitectes, enginyers i assessors. L'import del conjunt de les despeses d'aquest apartat està limitat a un màxim del 8% de les inversions que preveuen els punts 1) i 2).

4. Les despeses d'adquisició i instal·lació d'equipament i mobiliari bàsic, com ara electrodomèstics, armaris, lliteres, taquilles, taules i cadires.

5. Únicament es consideren subvencionables les despeses efectuades després de la data de presentació de la sol·licitud d'ajut fins a la data de finalització del termini d'execució i justificació establert en la resolució de concessió de l'ajut.
Requisits a) Les instal·lacions han de complir les condicions d'allotjament del personal intern, eventual i de temporada establertes en l'annex 5 d'aquesta Ordre, d'acord amb l'article 39 del Conveni col·lectiu agropecuari de Catalunya (codi de conveni núm. 79001175011995) (Resolució EMT/3772/2021, de 7 de desembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació). El compliment de la norma reglamentària de l'edificació, en relació amb les condicions de protecció contra incendis i aïllament tèrmic, del reglament electrotècnic de baixa tensió i de les instruccions tècniques complementàries i de la promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques i d'aprovació del codi d'accessibilitat, es regirà per la normativa vigent aplicable.

b) Les inversions subvencionables han de respectar una adequada proporcionalitat entre el nombre d'usuaris del projecte de l'allotjament sol·licitat i la superfície de l'explotació o la dimensió de l'empresa, segons el cas. En el cas de les persones beneficiàries de l'apartat 2 a) de l'annex 1, es considerarà que hi ha una adequada proporcionalitat quan la renda unitària de treball (RUT) calculada a la DUN de l'any de la sol·licitud sigui superior o igual al 35% de la renda de referència i inferior o igual al 120% de la renda de referència. En el cas de les persones beneficiàries de l'apartat 2 b) de l'annex 1, es considerarà que hi ha una adequada proporcionalitat quan el nombre de persones temporeres contractades no excedeixi el 25% de persones treballadores en alta corresponent al període de l'1 de gener al 31 de desembre de l'any anterior a la convocatòria.

c) Les inversions subvencionables han de complir l'objectiu de millorar el funcionament i la sostenibilitat general de l'explotació agrícola, en particular mitjançant la reducció de costos de producció o la millora i reorientació de la producció.
Termini de realització Les persones beneficiàries han d'executar les actuacions objecte dels ajuts i justificar-les en el termini que determini la resolució de concessió de l'ajut. El personal tècnic dels Serveis Territorials del DACC verificarà in situ el caràcter subvencionable de les actuacions.
Quantia L'import d'inversió subvencionable no pot superar els 300.000,00 euros i no pot ser inferior a 5.000,00 euros per persona beneficiària. Així mateix, l'import màxim de l'ajut serà del 50% com a màxim del total d'inversió subvencionable amb un import màxim de 150.000,00 euros per persona beneficiària.
Lloc de presentació Les sol·licituds per acollir-se a aquests ajuts es presentaran per mitjans telemàtics a través de la pàgina web http://seu.gencat.cat, d'acord amb el procediment establert en l'annex 2, i mitjançant els formularis normalitzats establerts pel DACC per a aquest tràmit. Les sol·licituds presentades de manera diferent a l'establerta en aquest apartat es tindran per no presentades. Les sol·licituds presentades fora de termini no s'admetran a tràmit.
Termini de presentació El termini de presentació de sol·licituds és el que indica la convocatòria d'ajuts corresponent.
Normativa Bases reguladores (DOGC núm. 9051 de 29.11.2023)
 
Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.