Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Subvencions urgents de suport al sector agrari per causa de la sequera (Modificació)

Organisme atorgant Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Objecte Es modifica l'apartat Tercer de l'Ordre de 12 de maig de 2022 per la qual convoquen les subvencions establertes en l'article 6 del Reial decret llei 4/2022, de 15 de març, pel qual s'adopten mesures urgents de suport al sector agrari davant la pèrdua de rendibilitat i per causa de la sequera, que queda redactat amb el següent text:

"Tercer. Característiques de la subvenció.

L'ajuda consistirà en la bonificació del 12% del principal d'operacions de finançament formalitzades en la "LÍNIA ICO-GARTANTIA SGR/SAECA 2022", amb una quantia màxima de 15.000 € d'ajudes acumulades per a les operacions d'un mateix beneficiari.

No obstant això, es bonificarà el 15% del principal d'operacions de finançament formalitzades en la "LÍNIA ICO- GARANTIA SGR/SAECA 2022", amb una quantia màxima de 15.000 € de subvencions acumulades per a les operacions d'un mateix beneficiari, als següents beneficiaris:

- Explotacions ramaderes, entenent com a tals les inscrites en el Registre General d'Explotacions Ramaderes regulat per Reial decret 479/2004, de 26 de març.

- Operadors econòmics del sector de la pesca i l'aqüicultura, entenent com a tals a les enquadrades en les divisions A311 i A32 de la Classificació Econòmica d'Activitats Econòmiques (CNAE 2009).

- Cooperatives agroalimentàries.

No es concediran subvencions a préstecs que superin els 100.000 €. Si un mateix sol·licitant sol·licita ajuda per a més d'un préstec, la suma total dels seus imports no superarà els 100.000 €.

Els terminis d'amortització i manca podran ser els següents:

- Fins a 1 any sense manca de principal. (Any de 364 dies o 365 dies a elecció de l'Entitat)

- Fins a 1 any amb 1 any de manca de principal. (Any de 364 dies o 365 dies a elecció de l'Entitat)

- 2 anys sense manca de principal.

- 2 anys amb 1 any de manca de principal.

- 3 anys sense manca de principal.

- 3 anys amb 1 any de manca de principal.

- 4 anys sense manca de principal.

- 4 anys amb 1 any de manca de principal.

- 5 anys sense manca de principal.

- 5 anys amb 1 any de manca de principal.

- 6 anys sense manca de principal.

- 6 anys amb 1 any de manca de principal.

- 7 anys sense manca de principal.

- 7 anys amb 1 o 2 anys de manca de principal.

- 8 anys sense manca de principal.

- 8 anys amb 1 o 2 anys de manca de principal.

- 9 anys sense manca de principal.

- 9 anys amb 1 o 2 anys de manca de principal.

- 10 anys sense manca de principal.

- 10 anys amb 1, 2 o 3 anys de manca de principal.

- 12 anys sense manca de principal.

- 12 anys amb 1, 2 o 3 anys de manca de principal.

- 15 anys sense manca de principal.

- 15 anys amb 1, 2 o 3 anys de manca de principal."


Modificació de les condicions dels préstecs establerts en l'article 6 del Reial decret llei 4/2022, de 15 de març, pel qual s'adopten mesures urgents de suport al sector agrari per causa de la sequera.

En virtut del que es disposa en la disposició final segona del Reial decret llei 4/2022, de 15 de març, pel qual s'adopten mesures urgents de suport al sector agrari per causa de la sequera, es flexibilitzen les següents condicions i beneficiaris dels préstecs establerts en l'article 6 del citat reial decret llei:

a) En el cas de les cooperatives agroalimentàries i els qui siguin operadors econòmics enquadrats en les divisions CNAE de la Classificació Econòmica d'Activitats Econòmiques (CNAE 2009) 103, 1091, 4631 i 1310 (en aquest últim cas exclusivament els autoritzades amb base en l'article 75 del Reial decret 1048/2022, de 27 de desembre), l'ajuda tindrà caràcter de minimis d'acord amb el Reglament (UE) n.°1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis. Per a aquests beneficiaris el muntant total de les ajudes de minimis no podrà superar el límit de 200.000 € euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals.

b) Durant el període en què estigui obert el termini per a presentar les sol·licituds de qualssevol convocatòries de les ajudes establertes en l'article 6 del Reial decret llei 4/2022, de 15 de març, les ajudes convocades amb base en el Reial decret 388/2021, d'1 de juny, només podran concedir-se per a subvencionar préstecs sobre els quals s'hagin sol·licitat ajudes amb base en el citat article 6 del Reial decret llei 4/2022, de 15 de març.

c) No serà necessari complir el requisit de la data límit de constitució de les explotacions establerta en l'article 6.2 a) del Reial decret llei 4/2022, de 15 de març.
Normativa
 • Modificació de Convocatòria (BOE 285 de 29.11.2023)
 • Modificació de Convocatòria (BOE 185 de 04.08.2023)
 • Modificació i Ampliació de termini de Convocatòria (BOE 138 de 08.06.2023)
 • Ampliació de termini de Convocatòria (BOE 80 de 04.04.2023)
 • Convocatòria
 • Extracte de Convocatòria (BOE 119 de 19.05.2022)
 • Reial Decret llei (BOE 64 de 16.03.2022)
 •  
  Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

  La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

  Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.