Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Subvenciones destinades a l'obtenció d'avals de la Societat Anònima Estatal de Caució Agrària S.M.E. (SAECA) per a titulars d'explotacions agràries, d'operadors econòmics del sector pesquer o d'indústries agroalimentàries que garanteixin préstecs per al seu finançament (Convocatòria)

Organisme atorgant Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Objecte Les ajudes consistiran en el finançament de l'import total de la comissió de l'aval de SAECA. A més, es finançarà la comissió d'estudi de l'aval de SAECA en els següents casos:

a)Titulars d'explotació agrària assegurats en el marc del Pla d'Assegurances Agràries Combinades.

b) Titulars d'explotació agrària que siguin joves agricultors.

c) Armadors o propietaris de vaixells pesquers que no tinguin més de quaranta anys.

d) Sol·licitants integrats en una entitat associativa prioritària de caràcter agroalimentari o en una organització de productors reconeguda.

e) Explotacions agràries situades en àmbits declarats zona afectada greument per una emergència de protecció civil.

f) Explotacions agràries inscrites en el Registre d'explotacions agràries de titularitat compartida del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació.

g) Les cooperatives agroalimentàries que procedeixin d'una fusió d'almenys dues entitats cooperatives en els últims dos anys.

El cost dels avals objecte de subvenció serà, per a la comissió d'estudi, el 0,50% de l'import avalat, per una sola vegada a la formalització del préstec, i per a la comissió de l'aval, el 1,15% anual sobre el saldo viu del préstec avalat.
Beneficiaris a) Els titulars d'explotacions agràries inscrits en el Registre General d'Explotacions Ramaderes (REGA) regulat per Reial decret 479/2004, de 26 de març, o en el Registre General de la Producció Agrícola (REGEPA) regulat per Reial decret 9/2015, de 16 de gener, que haguessin obtingut almenys el 25% dels seus ingressos d'activitats agràries l'any anterior al de la presentació de la sol·licitud, o en els tres anys anteriors al de la sol·licitud tenint en compte la dada mitjana. El límit del 25 per cent d'ingressos d'activitats agràries no s'aplicarà als titulars d'explotació que hagin iniciat l'activitat agrària dins dels tres anys anteriors a la convocatòria. En el cas d'explotacions el titular de les quals sigui una entitat associativa, els seus membres també podran ser beneficiaris individualment d'aquestes subvencions.

b) Les PYMES amb activitat en la indústria de l'alimentació i fabricació de begudes (CNAE C10 i C11 de la Classificació Econòmica d'Activitats Econòmiques - CNAE 2009).

c) Els operadors econòmics amb activitat en la pesca marítima o l'aqüicultura (CNAE A311 i A32 de la CNAE 2009).

d) Els armadors o propietaris de vaixells pesquers de la llista tercera del Registre de Vaixells i Empreses Navilieres que estiguin donats d'alta en el Registre General de la Flota Pesquera i en possessió de la llicència de pesca en vigor a l'inici del període de referència.

e) Les entitats associatives pesqueres.

f) Les cooperatives agroalimentàries.

g) Els operadors econòmics del comerç a l'engròs de fruites i hortalisses i de la transformació de cotó (CNAE 4631 i 1310 de la CNAE 2009, en aquest últim cas exclusivament els autoritzades sobre la base de l'article 75 del Reial decret 1048/2022, de 27 de desembre).
Dotació pressupostària 13.593.656,36 €.

Se subvencionaran els costos d'avals per un import màxim de 75.000 euros i fins a un termini de sis anys, podent-se incloure en aquest un any de manca.

No obstant això, en el cas de les PIMES amb activitat en la indústria de l'alimentació i fabricació de begudes l'import màxim de l'aval serà de fins a 120.000 €, també per un termini de sis anys amb la possibilitat d'un de manca.

Els citats límits no s'aplicaran als crèdits de les línies establertes entre l'ICO i SAECA, tenint-se en compte en aquest cas els límits propis de la línia en les operacions avalades per SAECA.
Quantia Les ajudes establertes en el present reial decret consistiran en el finançament de l'import total de la comissió de l'aval de SAECA per als préstecs que sol·licitin els beneficiaris assenyalats en l'article 3.

Es finançarà, a més, la comissió d'estudi de l'aval de SAECA en qualsevol dels següents suposats:

a) Quan les explotacions hagin subscrit una assegurança en les línies d'assegurances agrícoles o pecuàries en el marc del Pla d'Assegurances Agràries Combinades vigent l'any en què es convoquin les ajudes, o en el de l'any anterior.

b) Quan el titular de l'explotació sigui un jove agricultor, considerant-se com a tals a l'efecte del present reial decret als sol·licitants que no tinguin més de quaranta anys d'edat l'any de presentació de la sol·licitud de l'ajuda. Tindran també la consideració de jove agricultor les persones jurídiques quan els socis menors de quaranta anys l'any de presentació de la sol·licitud ostentin més del 50% del capital, i en els casos de titularitat compartida quan un dels cònjuges tingui menys de quaranta anys l'any de presentació de la sol·licitud.

c) Quan, en el cas del sector de la pesca i aqüicultura, l'armador o propietari del vaixell pesquers no tingui més de quaranta anys.

d) Quan es tracti d'un sol·licitant integrat en una entitat associativa prioritària conforme al Llei 13/2013, de 2 d'agost, de foment de la integració de cooperatives i d'altres entitats associatives de caràcter agroalimentari, o en una organització de productors reconeguda.

e) Quan les explotacions agràries se situïn en els àmbits declarats zona afectada greument per una emergència de protecció civil l'any natural en el qual es publiqui la convocatòria.

El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació subvencionarà el cost de l'aval per un import màxim de fins a 75.000 euros per titular d'explotació, operador econòmic, armador o propietari, o per component d'entitat associativa prevists respectivament en l'article 3.1.a), 3.1.c) i 3.1.d) i 3.1.e) i el termini de la qual no superi els sis anys, podent-se incloure en aquest un any de manca.

El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació subvencionarà el cost de l'aval per un import màxim de fins a 120.000 euros per pime agroalimentària prevista en l'article 3.1.b), i el termini de la qual no superi els sis anys, podent-se incloure en aquest un any de manca.

El cost dels avals objecte de subvenció serà, per a la comissió d'estudi, el 0,50% de l'import avalat, per una sola vegada a la formalització del préstec, i per a la comissió de l'aval, el 1,15% anual sobre el saldo viu del préstec avalat.
Lloc de presentació La sol·licitud d'ajuda anirà dirigida al Sotssecretari d'Agricultura, Pesca i Alimentació, i es realitzarà mitjançant el mateix document en què se sol·liciti l'aval davant SAECA, a l'efecte del qual aquest portarà incorporada, mitjançant una casella específica, la sol·licitud, segons el que es disposa en l'article 7.4 del Reial decret 388/2021, d'1 de juny, i s'acompanyarà amb els documents que s'especifiquen en l'article 8 del citat Reial decret.

Tots els interessats estan obligats a relacionar-se electrònicament amb l'Administració per a realitzar qualsevol tràmit d'aquest procediment, bé per l'obligació existent per als subjectes a què es refereix l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de l'Administracions Públiques, bé, per a la resta de subjectes, perquè en atenció a les seves característiques professionals concorren els requisits per a imposar-lo conforme a l'article 14.3 d'aquesta norma. Això comprèn tant la presentació de sol·licituds i documents com les notificacions que es cursaran a l'interessat necessàriament per via electrònica.
Termini de presentació El termini de presentació de sol·licituds començarà l'endemà de la publicació d'aquest extracte en el BOE i finalitzarà el 15 de setembre de 2024.
Normativa
 • Modificació de Convocatòria (BOE 87 de 09.04.2024)
 • Convocatòria
 • Extracte de convocatòria (BOE 285 de 29.11.2023)
 • Bases reguladores (BOE 131 de 02.06.2021)
 •  
  Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

  La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

  Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.