Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Flexibilització de determinats requisits, condicions de subvencionabilitat i compromisos dels ajuts de la Política agrària comuna per a la campanya 2023 davant la situació de sequera a Catalunya

Organisme atorgant GENERALITAT DE CATALUNYA - Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Objecte Aquesta Ordre té per objecte flexibilitzar determinats requisits, condicions de subvencionabilitat i compromisos dels ajuts de la Política agrària comuna per a la campanya 2023, amb la finalitat que les circumstàncies esdevingudes com a conseqüència de la sequera no representin impediments afegits per a la percepció d'aquests ajuts.


Condicionalitat reforçada


Pel que fa a les obligacions de la condicionalitat reforçada del Reial decret 1049/2022, de 27 de desembre:

- Per la BCAM 4. Creació de franges de protecció als marges dels rius: es permet segar amb finalitats agrícoles aquestes franges.

- Per la BCAM 6. Cobertura mínima del sòl per evitar sòls nus en els períodes més sensibles: es permet llaurar a partir de la data de recol·lecció en els recintes SIGPAC de cultius herbacis d'hivern en què el pendent mitjà sigui inferior al 2%, o en aquells que siguin adjacents a terreny forestal. D'altra banda, en qualsevol recinte afectat per aquesta BCAM 6, el sòl ha d'estar cobert permanentment, llevat del temps imprescindible entre l'aixecament del rostoll de la collita anterior i la sembra, tenint en compte les característiques del cultiu següent. Addicionalment a les excepcions anteriors, atesa la situació actual de sequera, com a mesura de prevenció d'incendis es podrà llaurar una franja perimetral d'un mínim de cinc metres i un màxim de 12 metres d'amplada, abans o després de la recol·lecció en qualsevol parcel·la.

- Per la BCAM 8. Percentatge mínim de la superfície agrícola dedicada a superfícies i elements no productius, manteniment dels elements del paisatge, prohibició de tallar bardisses i arbres durant la temporada de cria i reproducció de les aus: es permetre pasturar/segar les superfícies de guarets, marges i illes de biodiversitat referits a l'obligatorietat de percentatge establert de superfícies no productives.

 

Ajuts directes

5.1 Pel que fa als requisits dels règims a favor del clima i el medi ambient establerts en l'Ordre ACC/110/2023, de 8 de maig, per la qual s'estableix el procediment per a la tramitació a partir de 2023 dels pagaments directes a l'agricultura i la ramaderia i altres règims d'ajuts:

a) Es redueix el període mínim de pasturatge a 60 dies l'any per a la pràctica de pasturatge extensiu dels ecorègims d'agricultura de carboni i agroecologia: pasturatge extensiu, sega i biodiversitat en les superfícies de pastures humides i pasturatge extensiu, sega i biodiversitat en les superfícies de pastures mediterrànies.

b) Es redueix la càrrega ramadera mínima a 0,27 UBG/ha per a les espècies de boví i equí per a la pràctica de pasturatge extensiu de l'ecorègim d'agricultura de carboni i agroecologia: pasturatge extensiu, sega i biodiversitat en les superfícies de pastures humides.

c) Es permet pasturar/segar les superfícies de guarets, marges i illes de biodiversitat acollides a l'ecorègim d'agroecologia: espais de biodiversitat en terres de cultiu i cultius permanents.

d) Es redueix a dos mesos el període mínim de manteniment de la làmina d'aigua al conreu de l'arròs, en la pràctica de gestió sostenible de la làmina d'aigua, a l'ecorègim d'agroecologia: espais de biodiversitat en terres de cultiu i cultius permanents.

e) Es permet no arribar a l'estat fenològic requerit, pasturar i/o segar les superfícies dels conreus prèviament sembrats i augmentar fins al 50% la superfície de guaret en les superfícies acollides als ecorègims d'agricultura de carboni i agroecologia: rotació de cultius en terres de cultiu de secà, en terres de cultiu de secà humit i en terres de cultiu de regadiu.

f) Per als sol·licitants de les pràctiques de rotació amb espècies millorants i de sembra directa en terres de conreu, es permet que les terres sembrades de lleguminoses a la campanya 2022 puguin anar seguides per terres de guaret a la campanya 2023.

5.2 En els ajuts associats per als agricultors establerts en l'Ordre ACC/110/2023, de 8 de maig, per la qual s'estableix el procediment per a la tramitació a partir de 2023 dels pagaments directes a l'agricultura i la ramaderia i altres règims d'ajuts, es permet que els conreus que s'hagin implantat no arribin a finalitzar el cicle vegetatiu exigit en la superfície sol·licitada.

 

Ajuts a la reestructuració i/o reconversió de la vinya

Per als ajuts a la reestructuració i/o reconversió de la vinya establerts en l'Ordre ARP/27/2018, de 7 de març, per al període 2019-2023 a Catalunya, es considera l'episodi de sequera al qual es refereix aquesta Ordre un motiu de força major acreditada als efectes de la modificació, pròrroga o renúncia d'operacions de l'ajut que s'havien de finalitzar el 31 de juliol de 2023.

 

Ajuts agroambientals

7.1 Els ajuts agroambientals establerts en l'Ordre ACC/70/2023, de 3 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a la sostenibilitat associats al contracte global d'explotació en el marc del Pla estratègic de la PAC 2023-2027, es flexibilitzen d'acord amb els apartats següents:

7.1.1 L'ajut a la protecció de l'avifauna en zones estepàries de la xarxa Natura 2000 (intervenció 6501.5) es flexibilitza en els termes següents:

7.1.1.1 Per a l'actuació de gestió dels cereals:

a) Es redueix el període de manteniment del rostoll del cereal fins l'1 d'agost, excepte en superfícies dins els perímetres de protecció prioritària d'incendis.

b) Es permet la pastura dels rostolls de cereal a partir de les dates de sega establertes per a cada secà en l'ajut. També es permet la pastura del cereal si no s'ha pogut efectuar la collita, sempre respectant que es pasturi a partir de les dates de sega establertes per a cada secà.

7.1.1.2 Per a l'actuació de gestió i superfícies lliures de sembra i/o guaret, s'admet que les superfícies no tinguin coberta herbàcia, si les condicions climàtiques no han permès el seu desenvolupament.

7.1.1.3 Per a l'actuació de guaret sembrat amb alfals, en el cas de mala implantació de l'alfals, es permet aixecar el guaret sembrat l'any següent, tenint en compte que s'ha de mantenir la superfície de guaret sembrat compromesa inicialment, ja sigui en una ubicació o altra.

7.1.2 L'ajut al manteniment i millora d'hàbitats en zones humides (intervenció 6501.6) es flexibilitza en els termes següents:

7.1.2.1 Per a l'actuació de manteniment de prats i pastures inundables (closes), en cas que la inundació no es produeixi de forma natural però s'hagi fet el possible per garantir-la, tot mantenint en bones condicions la xarxa de regs i drenatges, així com una altura suficient dels marges, no és exigible aquesta inundació anual.

7.1.2.2 Per a l'actuació de recuperació de prats i pastures inundables (closes), en cas que la inundació no es produeixi de forma natural però s'hagi fet el possible per garantir-la, tot mantenint en bones condicions la xarxa de regs i drenatges, així com una altura suficient dels marges, no és exigible aquesta inundació anual.

7.2 Els ajuts agroambientals i a l'agricultura i ramaderia ecològica, establerts en l'Ordre ACC/37/2023, de 23 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts associats al contracte global d'explotació corresponents al Programa de desenvolupament rural 2014-2022, es flexibilitzen d'acord amb els apartats següents:

7.2.1. Pel que fa als ajuts a la millora dels hàbitats esteparis de la xarxa Natura 2000, a l'agricultura ecològica i a la ramaderia ecològica, les disminucions de superfícies respecte a les compromeses inicialment, a conseqüència de la sequera, no suposaran penalitzacions ni revocacions d'anys anteriors.

7.2.2 L'ajut a la millora dels hàbitats esteparis de la xarxa Natura 2000 es flexibilitza en els termes següents:

7.2.2.1 Per a l'actuació de gestió de cereals i superfícies lliures de sembra:

a) Es redueix el període de manteniment del rostoll del cereal fins l'1 d'agost (excepte en superfícies incloses en perímetres de protecció prioritària d'incendis).

b) Es permet la pastura dels rostolls a partir de les dates de sega establertes per a cada secà. També es permet la pastura del cereal si no s'ha pogut efectuar la collita, sempre respectant que es pasturi a partir de les dates de sega establertes per a cada secà.

 

Altres ajuts associats del contracte global d'explotació (CGE)

8.1 En relació amb l'Ordre ARP/64/2019, de 3 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts associats al contracte global d'explotació:

Es permet a les persones beneficiàries de l'ajut a la primera instal·lació de joves agricultors i agricultores sol·licitar una ampliació del termini màxim per assolir la condició d'agricultor professional més enllà del fixat en el punt 2.2 f) de l'annex 1 de l'Ordre ARP/64/2019, de 3 d'abril, amb motiu de la situació de força major de sequera. Aquestes sol·licituds es concediran amb el nou termini màxim per assolir la condició d'agricultor professional fixat el 30 de juny de 2024, i que es comprovarà amb l'IRPF de l'exercici fiscal 2023 de la persona beneficiària.

8.2 En relació amb l'Ordre ARP/69/2021, de 23 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts associats al contracte global d'explotació:

8.2.1 Es permet a les persones beneficiàries de l'ajut a la millora de la competitivitat de les explotacions agràries, que no hagin exhaurit el termini màxim d'execució i justificació de les inversions concedides, sol·licitar una pròrroga extraordinària quan acreditin que han iniciat les inversions mitjançant FotoDUN o mitjançant la presentació d'una factura relacionada amb la inversió i el corresponent justificant de pagament previ a la publicació al DOGC d'aquesta Ordre, juntament amb l'acreditació de l'afectació econòmica de la sequera en la seva explotació.

Les inversions de la millora de regs existents, la creació de nous regadius, la creació de noves basses per emmagatzematge d'aigua i les noves plantacions i/o reconversions de cultius llenyosos queden exemptes d'acreditar l'inici de les actuacions i l'afectació econòmica. En el cas d'inversions en maquinària, queden exemptes d'acreditar-ne l'inici.

Aquestes sol·licituds es concediran amb el nou termini màxim per executar i justificar a 30 de juny de 2024.

8.2.2 Es permet a les persones beneficiàries dels ajuts d'inversions (annex 2, 3 i 4) que en el moment d'entrada en vigor d'aquesta Ordre hagin executat i justificat les inversions concedides en els corresponents terminis màxims, i restin pendents de la preceptiva acta de certificació del DACC, que en el moment de la certificació no sigui necessari el que estableix l'article 29.2 de l'Ordre ACC/69/2021 en relació amb l'ús immediat de les inversions.

Aquesta mesura extraordinària només podrà aplicar-se en el cas d'inversions afectades per les condicions de sequera. I en cap cas es certificaran obres parcialment acabades.

 

Controls

En els controls per al pagament dels ajuts es comprovarà que s'hagin dut a terme les actuacions objecte d'ajut, d'acord amb l'establert a les ordres de bases reguladores i tenint en compte les flexibilitzacions d'aquesta Ordre. Si és així, el control es donarà per correcte malgrat que l'objectiu ambiental no s'hagi pogut assolir completament com a conseqüència de les condicions de sequera.

 

Durada del període de flexibilització

Les mesures de flexibilització establertes en aquesta Ordre són d'aplicació durant la campanya 2023.

 
Normativa Fleixibilització de requisits (DOGC núm. 8944 de 26.06.2023)
 
Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.