Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Subvencions per a projectes d'inversions productives que millorin la competitivitat, l'impacte en el grau de sostenibilitat ambiental i la digitalització a empreses industrials (Modificació de bases reguladores)

Organisme atorgant GENERALITAT DE CATALUNYA
Agència per a la Competitivitat de l'Empresa
Objecte Es modifica la base 11 de l'Annex 1 de Resolució EMT/4071/2022, de 22 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores de subvencions per a projectes d'inversions productives que millorin la competitivitat, l'impacte en el grau de sostenibilitat ambiental i la digitalització a empreses industrials (DOGC 8821 de 28.12.2022) que queda redactada de la manera següent:

Pagament

11.1 El pagament de la subvenció es tramitarà mitjançant una bestreta de la totalitat de l'import atorgat, a partir de la seva concessió, per a la qual no s'exigeixen garanties, d'acord amb l'article 42.1 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Prèviament al reconeixement de l'obligació de cadascun dels pagaments, l'òrgan instructor comprovarà d'ofici si la persona beneficiària està al corrent de les obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb ACCIÓ. La signatura de la sol·licitud de subvenció implica l'autorització per fer-ne la comprovació.

11.2 La fiscalització sobre la destinació dels fons públics (pagaments amb bestretes úniques del 100% dels ajuts atorgats) es farà per qualsevol dels procediments i sistemes que preveu la legislació vigent i les instruccions ad hoc de la Intervenció General, i a aquest efecte es podrà reclamar tota la documentació acreditativa que es consideri oportuna i necessària, a banda de la que s'indica expressament a l'expedient, de manera motivada i referenciant la normativa a aquest efecte.

 
Disposició transitòria

Aquesta disposició serà d'aplicació a la Resolució EMT/135/2023, de 18 de gener, per la qual s'obre la convocatòria de la línia de subvencions per a projectes d'inversions productives que millorin la competitivitat, l'impacte en el grau de sostenibilitat ambiental i la digitalització a empreses industrials (ref. BDNS 671426) (DOGC núm. 8839 de 24.1.2023).
Normativa
  • Modificació de bases reguladores (DOGC núm. 8942 de 22.06.2023)
  • Bases reguladores (DOGC núm. 8821 de 28.12.2022)
  •  
    Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

    La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

    Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.