Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Ajuts a les inversions destinades a la protecció del material vegetal de reproducció (MVR) davant la fauna cinegètica (Bases reguladores)

Organisme atorgant Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Objecte Establir una nova línia d'ajuts a inversions destinades a la protecció del material vegetal de reproducció (MVR) davant la fauna cinegètica, i regular-la complementàriament en el marc de regulació del Reial decret 949/2021, de 2 de novembre, pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a inversions en matèria de bioseguretat per a la millora o construcció de centres de neteja i desinfecció de vehicles de transport per carretera de bestiar i a inversions en bioseguretat en vivers dutes a terme per determinats productors de materials vegetal de reproducció, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència (BOE núm. 263, de 3.11.2021).
Accions subvencionables Les inversions destinades a la protecció del material vegetal de reproducció (MVR) davant la fauna cinegètica que es duguin a terme en algun dels llocs de producció establerts en l'article 11.1 c) del Reial decret 949/2021, de 2 de novembre, consistents en:
- Tancament perimetral: per protegir l'espai mitjançant una barrera física que impedeixi l'entrada a la superfície delimitada de la fauna cinegètica.

- Reforç per a tanques ja existents: per augmentar la protecció de l'espai que ja disposa de tancament perimetral, reforçant els trams amb desperfectes o tot el perímetre, i evitar l'entrada de la fauna cinegètica que pugui entrar aixecant o deformant les malles.

- Tancat amb pastor elèctric: per protegir l'espai mitjançant un tancament perimetral electrificat que dificulta l'entrada de fauna cinegètica a la superfície delimitada.

- Protectors individuals: per protegir l'arbre o arbust de ser rosegat pels conills.
Termini de realització Les inversions subvencionables s'han de realitzar amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud d'ajut i sempre iniciades amb anterioritat a l'1 d'octubre de 2024.
Quantia La quantia de la subvenció es concedeix d'acord amb la inversió realitzada, i la inversió màxima subvencionable és de 120.000 euros per cada instal·lació. Aquesta quantia pot variar entre el 40 i el 70% de l'import sol·licitat per a la inversió segons el nombre de persones beneficiàries i el pressupost disponible.

L'import màxim de concessió per inversió a subsidiar és de 84.000 euros.
Lloc de presentació En el cas que la persona sol·licitant sigui una Administració pública o una entitat dependent, o participada majoritàriament per aquella Administració, domiciliada a Catalunya, ha de formalitzar la sol·licitud per acollir-se a aquests ajuts, amb la documentació que l'ha d'acompanyar, en l'Extranet de les administracions catalanes http://www.eacat.cat mitjançant l'imprès normalitzat.

La resta de sol·licituds es presentaran per mitjans telemàtics en la pàgina web http://seu.gencat.cat, d'acord amb el procediment establert en l'annex 1 i mitjançant els formularis normalitzats establerts pel DACC per a aquest tràmit.
Normativa
 • Modificació de Bases reguladores (DOGC 9115 de 05.03.2024)
 • Bases reguladores (DOGC 8949 de 20.06.2023)
 • Modificació de Real Decreto 949/2021 (BOE 117 de 17.05.2023)
 • Real Decreto 949/2021 (BOE 263 de 03.11.2021)
 • Observacions La documentació justificativa de la inversió s'ha de presentar com a màxim 6 mesos després de la finalització de la inversió, i la justificació de la subvenció opera amb la comprovació de l'execució de la inversió per part de la persona beneficiària, amb un màxim d'un any per executar-la des de la concessió de la subvenció.
   
  Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

  La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

  Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.