Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Ajuts al sector agrícola en matèria de sanitat vegetal (Modificació de Bases reguladores)

Organisme atorgant GENERALITAT DE CATALUNYA - DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA,  I ALIMENTACIÓ
Objecte Es modifica l'Ordre ARP/208/2020, de 4 de desembre, modificada per l'Ordre ACC/215/2021, de 18 de novembre, en el sentit següent:

Les referències fetes al Reglament (UE) 702/2014 de la Comissió, de 25 de juny, pel qual es declaren determinades categories d'ajut als sectors agrícola i forestal i a zones rurals compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea, s'entenen referides al Reglament (UE) 2022/2472 de la Comissió, de 14 de desembre, pel qual es declaren determinades categories d'ajut als sectors agrícola i forestal i a zones rurals compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea (DOUE 327, de 21.12.2022).


Es modifica l'apartat 6.5 de l'Ordre ARP/208/2020, de 4 de desembre, modificada per l'Ordre ACC/215/2021, de 18 de novembre, que queda redactat de la manera següent:

L'import de l'ajut es limitarà al 100% dels costos subvencionables fins a un màxim de 25.000 euros per un període de tres anys en el cas de l'assessorament ofert per un prestador de serveis a un únic beneficiari que es dediqui a la producció agrícola primària.
Normativa
  • Modificació de Bases reguladores (DOGC núm. 8939 de 19.06.2023)
  • Modificació de Bases reguladores (DOGC núm. 8549 de 23.11.2021)
  • Bases reguladores (DOGC núm. 8291 de 10.12.2020)
  •  
    Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

    La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

    Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.