Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Subvencions per afavorir l'autoocupació de joves en el marc del Programa FSE+ (Bases reguladores)

Organisme atorgant GENERALITAT DE CATALUNYA - Departament d'Empresa i Treball
Objecte 'objecte d'aquestes bases és regular el procediment de concessió de subvencions per promoure la incorporació al mercat de treball de joves desocupats com a persones treballadores autònomes (iniciatives d'autoocupació) en l'àmbit temporal que estableixi la convocatòria corresponent d'aquests ajuts.

Aquesta actuació podrà ser cofinançada per la Unió Europea en el marc del Programa del Fons Social Europeu Plus (FSE+) de Catalunya 2021-2027, i és coherent amb el tipus d'accions afins que descriu l'objectiu específic de millorar l'accés a l'ocupació i a mesures d'activació de tots els demandants d'ocupació, en particular per als joves, especialment mitjançant l'aplicació de la Garantia juvenil, per als aturats de llarga durada i els col·lectius menys afavorits en el mercat laboral, i per a les persones inactives, així com mitjançant el foment de l'ocupació per compte propi i l'economia social.
Beneficiaris Poden ser beneficiaris d'aquests ajuts els treballadors/ores autònoms que tinguin entre 18 i 29 anys (ambdós inclosos) en el moment d'iniciar l'activitat com a autònoms i que, prèviament, compleixin els requisits que estableix la base 6 d'aquest annex 1.

Els autònoms amb domicili fiscal ubicat a un micropoble de Catalunya podran sol·licitar, en un únic formulari de sol·licitud, l'ajut per a les dues línies de subvenció, sens perjudici del que preveu la base 11.2 d'aquest d'annex 1.
Accions subvencionables L'activitat subvencionada consisteix a iniciar una activitat econòmica o professional com a treballador/ora autònom per compte propi, mantenir aquesta activitat i romandre en situació d'alta als règims especials de treballadors autònoms, treballadors del mar o la mineria del carbó, o mutualitat corresponent, durant un mínim de 18 mesos ininterromputs dins l'àmbit temporal que estableixi la resolució de la convocatòria de l'ajut.

S'estableixen dues línies de subvencions en la iniciativa d'autoocupació de joves en el marc del Programa FSE+:

Línia 1, actuacions per afavorir l'autoocupació de joves en el marc del Programa FSE+ que tinguin el domicili fiscal i, si escau, el centre de treball, ubicat a un micropoble de Catalunya.

A efectes d'aquestes bases reguladores es considera micropoble el municipi de menys de 500 habitants. Les resolucions de convocatòria incorporaran un annex amb la llista dels pobles que tindran la consideració de micropobles.

Línia 2, actuacions per afavorir l'autoocupació de joves en el marc del Programa FSE+ que tinguin el domicili fiscal i, si escau, el centre de treball, ubicat a Catalunya.
Requisits a) Estar donat d'alta al registre del programa Garantia Juvenil, en situació Inscrit beneficiari, el dia anterior a la data d'inici de la seva activitat com a treballador o treballadora autònom.

b) Tenir entre 18 i 29 anys (ambdós inclosos) a la data d'inici de l'activitat com a autònom.

c) Haver iniciat l'activitat econòmica o professional com a autònom dins l'àmbit temporal que estableixi la resolució de la convocatòria i, com a mínim, el mateix dia de presentar la sol·licitud d'aquests ajuts.

d) Mantenir de manera ininterrompuda l'activitat econòmica o professional per la qual ha sol·licitat l'ajut al llarg de tot el període subvencionable.

e) Dur a terme amb aprofitament, dins el període subvencionable, una acció de caràcter formatiu o de suport que contribueixi a millorar la gestió del seu negoci o que estigui relacionada directament amb l'activitat econòmica o professional desenvolupada, d'acord amb el que estableixi la resolució de convocatòria corresponent.

f) En cas que la persona sol·licitant rebi la subvenció per la Línia 1, Actuacions per afavorir l'autoocupació de joves en el marc del Programa FSE+ que tinguin el domicili fiscal ubicat a un micropoble de Catalunya, tenir i mantenir al llarg de tot el període subvencionable el domicili fiscal i, si escau, el centre de treball, ubicat a un dels micropobles de Catalunya.

g) En cas que la persona sol·licitant rebi la subvenció per la Línia 2, Actuacions per afavorir l'autoocupació de joves en el marc del Programa FSE+ que tinguin el domicili fiscal i, si escau, el centre de treball ubicat a Catalunya, tenir i mantenir al llarg de tot el període subvencionable el domicili fiscal i, si escau, el centre de treball, a Catalunya.

h) No estar contractat per compte d'altri ni a l'inici de l'activitat econòmica o professional com a autònom, ni durant tot el període subvencionable, llevat del que preveu la base 5.2 d) anterior.
Durada El període que subvencionen aquests ajuts és de 12 mesos, a comptar des de l'inici de l'activitat econòmica o professional per la qual se sol·licita l'ajut. No obstant això, les persones beneficiàries han de mantenir l'activitat econòmica o professional durant un període mínim temporal de 18 mesos, que inclou sis mesos -com a mínim- de manteniment d'aquesta mateixa activitat econòmica o professional no subvencionats per aquest ajut.
Termini de realització Se subvencionen els treballadors/ores autònoms que hagin desenvolupat una activitat econòmica o professional i hagin estat d'alta ininterrompuda al règim especial de la Seguretat Social de treballadors autònoms, de treballadors del mar, de treballadors de la mineria del carbó, o a una mutualitat del col·legi professional corresponent, durant un període mínim de 18 mesos a comptar des de la data d'inici de l'activitat econòmica o professional per la qual se sol·licita l'ajut.

La data d'alta s'ha de produir dins l'àmbit temporal que determini la convocatòria corresponent.
Quantia S'ha fixat un mòdul, d'acord amb l'informe tècnic motivat, a l'efecte de determinar l'import de la subvenció i de la seva justificació, que s'ha de fer pel règim de mòduls.

L'import del mòdul es fixarà anualment i es determinarà en la convocatòria. En cas que es produeixi una actualització sobrevinguda del salari mínim interprofessional, es mantindrà l'import que estableixi la convocatòria d'ajuts publicada.
Lloc de presentació El formulari de sol·licitud es pot obtenir al Canal Empresa (https://canalempresa.gencat.cat/), o a l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (https://tramits.gencat.cat).

El formulari de sol·licitud, la documentació preceptiva que s'ha d'annexar i la resta de tràmits associats al procediment, inclosa la justificació, s'han de presentar per mitjans electrònics a través del portal corporatiu de tramitació Canal Empresa (https://canalempresa.gencat.cat/), o de l'apartat Tràmits de la Generalitat de Catalunya (https://tramits.gencat.cat).
Termini de presentació El termini de presentació de sol·licituds s'establirà en la convocatòria corresponent.
Normativa
 • Modificació de Bases reguladores (DOGC núm. 9126 de 20.03.2024)
 • Bases reguladores (DOGC núm. 8938 de 16.06.2023)
 • Observacions En el marc de la fase d'execució de les actuacions cofinançades s'han de portar a terme els mecanismes de control. Aquest control consisteix en procediments de verificació administrativa i de verificació sobre el terreny i han d'estar separats del procediment de gestió de la subvenció.
   
  Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

  La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

  Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.