Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Subvencions urgents de suport al sector agrari per causa de la sequera (Modificació i ampliació de termini)

Organisme atorgant Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Objecte Es modifica l'apartat Tercer de l'Ordre de 12 de maig de 2022 per la qual es convoquen les subvencions establertes en l'article 6 del Reial decret llei 4/2022, de 15 de març, pel qual s'adopten mesures urgents de suport al sector agrari davant la pèrdua de rendibilitat i per causa de la sequera. La modificació estableix els següents percentatges de bonificació:

L'ajuda consistirà en la bonificació del 12% del principal d'operacions de finançament formalitzades en la "LÍNIA ICO-GARTANTIA SGR/SAECA 2022.

No obstant això, es bonificarà el 15% del principal d'operacions de finançament formalitzades en la "LÍNIA ICO- GARANTIA SGR/SAECA 2022", als següents beneficiaris:

- Explotacions ramaderes, entenent com a tals les inscrites en el Registre General d'Explotacions Ramaderes regulat per Reial decret 479/2004, de 26 de març.

- Operadors econòmics del sector de la pesca i l'aqüicultura, entenent com a tals a les enquadrades en les divisions A311 i A32 de la Classificació Econòmica d'Activitats Econòmiques (CNAE 2009).

La quantia màxima de subvencions serà en qualsevol cas de 15.000 € d'ajudes acumulades per a les operacions d'un mateix beneficiari.


Ampliació del termini de sol·licitud

S'amplia fins al dia 15 de setembre de 2024, inclusivament, el termini per a presentar sol·licituds de subvenció establert en l'apartat setè de l'Ordre de 12de maig de 2022, del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, per la que se convoquen les subvencions establertes en l'article 6 del Reial decret-ley 4/2022, de 15 de març, pel qual s'adopten mesures urgents de suport al sector agrari davant la pèrdua de rendibilitat i per causa de la sequera.
Normativa
 • Modificació i Ampliació de termini de Convocatòria (BOE 138 de 08.06.2023)
 • Ampliació de termini de Convocatòria (BOE 80 de 04.04.2023)
 • Convocatòria
 • Extracte de Convocatòria (BOE 119 de 19.05.2022)
 • Reial Decret llei (BOE 64 de 16.03.2022)
 •  
  Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

  La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

  Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.