Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Subvencions a centres educatius, per al desenvolupament de programes de formació i inserció, per al curs 2023-2024 (Modificació de bases reguladores)

Organisme atorgant GENERALITAT DE CATALUNYA - Departament d'Educació
Objecte Es modifica la base 22.3.2 de l'annex 1 de l'Ordre EDU/78/2023, de 5 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions a centres educatius, per al desenvolupament de programes de formació i inserció, per al curs 2023-2024, que queda redactada de la manera següent:

“22.3.2 La impartició d'hores de formació per professorat que no compleixi els requisits establerts a la base 4.3 serà causa de revocació parcial de l'import atorgat. Es revocarà la part proporcional equivalent al nombre d'hores impartides per aquest professorat.”

 
Es modifica l'apartat a) a.1.1 de l'annex 2 de l'Ordre EDU/78/2023, de 5 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions a centres educatius, per al desenvolupament de programes de formació i inserció, per al curs 2023-2024, que queda redactada de la manera següent:

“L'estimació d'alumnat susceptible de realitzar un PFI en cada comarca, a partir de les dades estadístiques publicades pel Departament d'Educació, considerant les dades d'abandonament de 2n i 3r d'ESO el curs 2021- 2022 i els resultats d'avaluació de 4rt d'ESO pel curs 2020-2021.”

 
Es modifica la primera taula de l'apartat a) a.1.3 de l'annex 2 de l'Ordre EDU/78/2023, de 5 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions a centres educatius, per al desenvolupament de programes de formació i inserció, per al curs 2023-2024.


Es modifica la primera taula de l'apartat b) b.4.1 de l'annex 2 de l'Ordre EDU/78/2023, de 5 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions a centres educatius, per al desenvolupament de programes de formació i inserció, per al curs 2023-2024.
Normativa
  • Modificació de bases reguladores (DOGC núm. 8931 de 07.06.2023)
  • Bases reguladores (DOGC núm. 8894 de 13.04.2023)
  •  
    Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

    La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

    Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.