Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Ajuts a la sostenibilitat associats al contracte global d'explotació en el marc del Pla Estratègic de la PAC 2023-2027 (Modificació de bases reguladores)

Organisme atorgant GENERALITAT DE CATALUNYA - Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Objecte Modificar la disposició final primera de les ordres ACC/37/2023, de 23 de febrer, i ACC/70/2023, de 3 d'abril, en relació amb l'ampliació de terminis de presentació i modificació de sol·licituds d'ajut, que passa a tenir la redacció següent:

“Els terminis de presentació, modificació, adaptació i retirada als quals fan referència els diferents apartats de l'article 10 es consideraran ampliats, si escau, en els mateixos termes que els terminis per a la presentació, modificació, adaptació i retirada de sol·licitud única regulada en el Reial decret 1048/2022, de 27 de desembre, sobre l'aplicació, a partir de 2023, de les intervencions en forma de pagaments directes i establiment de requisits comuns en el marc del Pla estratègic de la PAC, i la regulació de la sol·licitud única del sistema integrat de gestió i control.”

Modificar
el darrer paràgraf de l'article 24.2 de l'Ordre ACC/37/2023, de 23 de febrer, i de l'article 23.2 de l'Ordre ACC/70/2023, de 3 d'abril, en relació amb els resultats dels controls i la possibilitat de confirmar o bé modificar la declaració, que passa a tenir la redacció següent:

“Els resultats dels controls s'informaran a l'aplicació DUN i es comunicaran als agricultors per correu electrònic, els quals podran confirmar la seva declaració o bé modificar-la per adaptar-la a la realitat de l'explotació, fins al 8 de setembre. Per confirmar la seva declaració, caldrà aportar fotografies geoetiquetades mitjançant l'aplicació fotoDUN. A partir d'aquesta data, si l'agricultor no es pronuncia i el DACC no disposa d'altra informació que acrediti el compliment dels requisits, s'aplicaran les penalitzacions d'acord amb les incidències detectades.”

Modificar l'apartat 2.1.d de l'annex 1 de l'Ordre ACC/70/2023, en relació amb la inscripció al Registre d'operadors de producció integrada (CCPI), que passa a tenir la redacció següent:

“d) Requisits

- La persona sol·licitant haurà d'estar inscrita o haver efectuat la inscripció al Registre d'operadors de producció integrada (CCPI), o registre equivalent, abans del 10 de juliol de l'any de la convocatòria i complir amb les obligacions que estableix aquest Registre.

- Disposar d'una superfície mínima on cal dur a terme l'actuació d'1 hectàrea per a tots els cultius, excepte per als cultius hortícoles, que serà de 0,5 hectàrees.

- Fer aportacions de fertilitzants nitrogenats orgànics, excepte el primer any, en què no s'exigirà aquest requisit.

- En el cas de subrogació de superfícies, el canvi de titularitat s'ha de sol·licitar al Registre del CCPI o equivalent abans del 10 de juliol de l'any de la convocatòria.”

Modificar
el darrer paràgraf de l'apartat 2.1.e.3 de l'annex 1 de l'Ordre ACC/70/2023, en relació amb el compromís secundari d'acreditar formació en matèria de sostenibilitat per l'ajut als conreus sostenibles, que passa a tenir la redacció següent:

“Quan sigui una persona jurídica, serà necessari que com a mínim un dels socis o sòcies assumeixi el compromís. Alternativament, per assumir aquest compromís, la persona jurídica podrà designar una persona encarregada d'aplicar, coordinar o supervisar les tècniques de producció integrada sobre el terreny. En tot cas, caldrà un certificat de l'empresa que ho acrediti.”

Modificar
l'apartat 2.3.d) de l'annex 1 de l'Ordre ACC/70/2023, en relació amb els requisits de l'ajut a l'apicultura sostenible, que passa a tenir la redacció següent:

“- Per a les actuacions en apicultura sostenible, el nombre mínim d'arnes és de 150.

- Únicament se subvencionarà l'ús de la raça autòctona, Apis mellifera iberiensis, i les seves varietats i ecotips locals.

- Les arnes subvencionables són les que estiguin presents al Registre d'explotacions ramaderes (RER) a 31 de desembre de l'any anterior de la convocatòria.”

Modificar la data dels dos primers paràgrafs de l'apartat 2.9.e.1 de l'annex 1 de l'Ordre ACC/70/2023, en relació amb la inscripció al Registre del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE), que passa a tenir la redacció següent:

“- La persona sol·licitant haurà d'estar inscrita o haver efectuat la comunicació de dades per a la inscripció al Registre del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE) abans del 10 de juliol de l'any de la convocatòria i complir amb les obligacions que estableix aquest Registre.

- En el cas de subrogació de superfícies, el canvi de titularitat s'ha de sol·licitar al Registre del CCPAE abans del 10 de juliol de l'any de la convocatòria.”

Modificar
el quart paràgraf de l'apartat 2.9.f.2 de l'annex 1 de l'Ordre ACC/70/2023, en relació amb el compromís principal d'acreditar formació de l'ajut a la producció agrària ecològica, que passa a tenir la redacció següent:

“Quan sigui una persona jurídica, serà necessari que com a mínim un dels socis o sòcies assumeixi el compromís. Alternativament, per assumir aquest compromís, la persona jurídica podrà designar una persona encarregada d'aplicar, coordinar o supervisar les tècniques d'agricultura ecològica sobre el terreny. En tot cas, caldrà un certificat de l'empresa que ho acrediti.”
Normativa
  • Modificació de bases reguladores (DOGC núm. 8928 de 01.06.2023)
  • Bases reguladores (DOGC núm. 8890 de 05.04.2023)
  •  
    Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

    La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

    Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.