Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Ajuts associats al contracte global d'explotació corresponents al Programa de Desenvolupament Rural 2014-2022 (Modificació de bases reguladores)

Organisme atorgant GENERALITAT DE CATALUNYA - Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Objecte Modificar la disposició final primera de les ordres ACC/37/2023, de 23 de febrer, i ACC/70/2023, de 3 d'abril, en relació amb l'ampliació de terminis de presentació i modificació de sol·licituds d'ajut, que passa a tenir la redacció següent:

“Els terminis de presentació, modificació, adaptació i retirada als quals fan referència els diferents apartats de l'article 10 es consideraran ampliats, si escau, en els mateixos termes que els terminis per a la presentació, modificació, adaptació i retirada de sol·licitud única regulada en el Reial decret 1048/2022, de 27 de desembre, sobre l'aplicació, a partir de 2023, de les intervencions en forma de pagaments directes i establiment de requisits comuns en el marc del Pla estratègic de la PAC, i la regulació de la sol·licitud única del sistema integrat de gestió i control.”

Modificar el darrer paràgraf de l'article 24.2 de l'Ordre ACC/37/2023, de 23 de febrer, i de l'article 23.2 de l'Ordre ACC/70/2023, de 3 d'abril, en relació amb els resultats dels controls i la possibilitat de confirmar o bé modificar la declaració, que passa a tenir la redacció següent:

“Els resultats dels controls s'informaran a l'aplicació DUN i es comunicaran als agricultors per correu electrònic, els quals podran confirmar la seva declaració o bé modificar-la per adaptar-la a la realitat de l'explotació, fins al 8 de setembre. Per confirmar la seva declaració, caldrà aportar fotografies geoetiquetades mitjançant l'aplicació fotoDUN. A partir d'aquesta data, si l'agricultor no es pronuncia i el DACC no disposa d'altra informació que acrediti el compliment dels requisits, s'aplicaran les penalitzacions d'acord amb les incidències detectades.”

Modificar l'article 14.1.d) de l'Ordre ACC/37/2023, en relació amb la inscripció al Registre del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE), que passa a tenir la redacció següent:

“d) Per als ajuts a la sostenibilitat (annexos 5, 6, 7 i 8), el termini màxim per a l'execució i per a la justificació d'actuacions serà el que fixi l'annex de l'ajut corresponent. Per a la mesura d'agricultura i ramaderia ecològiques, caldrà que la sol·licitud d'inscripció o equivalent al consell corresponent s'hagi efectuat abans del 10 de juliol de l'any de la convocatòria.

En el cas de nous sol·licitants procedents de subrogació per a les mesures d'agricultura ecològica i foment de la ramaderia ecològica, caldrà que la sol·licitud d'inscripció o equivalent al consell corresponent s'hagi efectuat abans del 10 de juliol de l'any de la convocatòria.”

Modificar l'apartat 3 c) de l'annex 5, de l'Ordre ACC/37/2023, en relació amb els requisits d'explotació envers la càrrega ramadera per a l'ajut a la compensació a les zones amb limitacions, que passa a tenir la redacció següent:

“c) En cas de sol·licitar superfície de pastures, l'explotació haurà de tenir una càrrega ramadera mínima de 0,4 UBG/ha, d'acord amb la definició següent:

El nombre d'UBG que suporta una hectàrea de superfície de pastures amb aprofitament farratger per a animals propis de l'explotació ramadera. Per determinar aquest nombre d'UBG, es tindrà en consideració el cens mitjà dins el període de sol·licitud del bestiar de l'explotació susceptible de pasturar de les espècies bovina, ovina, caprina i equina, d'acord amb les equivalències de conversió d'animals a UBG de l'article 3. En el cas que no s'assoleixi aquesta càrrega ramadera mínima, s'ajustaran el nombre d'hectàrees auxiliables de pastures fins que amb les UBG existents s'arribi a les 0,4 UBG/ha.”

Modificar l'apartat 6.1 de l'annex 7 i de l'annex 8 de l'Ordre ACC/37/2023, en relació amb el termini màxim per a l'obtenció de la certificació i quadern, que en ambdós apartats passa a tenir la redacció següent:

“Obtenir la certificació del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica que acrediti el compliment de la normativa vigent de la producció agroalimentària ecològica (Reglament (UE) 2018/848) i també el Quadern de normes tècniques de la producció agroalimentària ecològica a Catalunya dins el termini màxim establert en l'article 14.1 d) d'aquesta Ordre.”
Normativa
  • Modificació de bases reguladores (DOGC núm. 8928 de 01.06.2023)
  • Bases reguladores (DOGC núm. 8864 de 28.02.2023)
  •  
    Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

    La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

    Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.