Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Ajuts destinats a la retirada, en origen, de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l'àmbit territorial de Catalunya, i a instal·lacions d'autoconsum fotovoltaic en cobertes afectades (Convocatòria)

Organisme atorgant GENERALITAT DE CATALUNYA
Agència de Residus de Catalunya
Objecte Obrir la convocatòria per a l'any 2023 de subvencions destinades a la retirada, en origen, de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l'àmbit territorial de Catalunya, i a instal·lacions d'autoconsum fotovoltaic en cobertes afectades, que consten en els annexos següents I i II de la Resolució ACC/1435/2023, de 27 d'abril:

1. Ajuts per fomentar la retirada de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant, destinats als propietaris de béns immobles que continguin elements d'amiant procedents de la construcció que impulsin el seu desamiantatge, ja siguin persones físiques o jurídiques, públiques o privades, i comunitats de veïns.

2. Ajuts per fomentar la retirada de residus de cobertes que continguin amiant, i la seva substitució, i complementàriament la instal·lació d'autoconsum fotovoltaic a les mateixes cobertes de l'immoble en les quals s'hagi retirat l'amiant, destinats als propietaris de béns immobles en els quals es desenvolupi o s'hagi desenvolupat una activitat econòmica, ja siguin persones físiques o jurídiques, públiques o privades.
Beneficiaris Es consideraran persones beneficiàries i podran acollir-se als ajuts per a la retirada i gestió dels residus d'amiant els propietaris de béns immobles que continguin elements d'amiant procedents de la construcció que impulsin el seu desamiantatge, ja siguin persones físiques o jurídiques, públiques o privades, i comunitats de veïns.
Despeses subvencionables Es consideren despeses subvencionables les que de manera inequívoca responguin a la naturalesa de l'activitat subvencionada, resultin estrictament necessàries per a aquesta activitat i es duguin a terme en el termini i les condicions que determinen aquestes bases reguladores, d'acord amb l'article 31 de la Llei 38/2003. En cap cas els béns o serveis subvencionats no poden superar el valor de mercat.

Específicament la despesa subvencionable abasta els conceptes de retirada, transport i tractament dels residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant i si s'escau mitjans auxiliars.

Es considera subvencionable el desamiantatge d'edificacions, incloent-hi la manipulació i la retirada dels residus d'amiant procedents de la construcció efectuades per empreses inscrites al Registre d'empreses amb risc d'amiant (RERA), així com el seu transport i el tractament dels residus d'amiant mitjançant les empreses inscrites al Registre general de persones gestores de residus de Catalunya (RGPGRC) https://sdr.arc.cat/.
Dotació pressupostària 50.000.000,00 €.
Quantia La subvenció per les despeses econòmiques derivades de la retirada i gestió dels residus d'amiant serà de caràcter dinerari amb un percentatge del 100% de les factures presentades amb un màxim de trenta mil euros amb cero cèntims (30.000,00 €) per actuació subvencionada.

L'import de l'ajut inclou la manipulació i retirada d'amiant efectuada per les empreses inscrites al RERA, el seu transport així com la gestió i tractament dels residus d'amiant mitjançant les empreses inscrites al Registre general de persones gestores de residus de Catalunya (RGPGRC).
Lloc de presentació - En cas de persones/entitats públiques, el formulari de sol·licitud, juntament amb la documentació prevista a la base 7, s'ha de presentar segons el model normalitzat que estarà a disposició de les persones interessades a l'Extranet de les administracions públiques de Catalunya, EACAT, en el tràmit específic de la convocatòria al web: http://www.eacat.cat/.

- En el cas d'altres persones físiques o jurídiques, que no siguin administració pública, i comunitats de veïns, les sol·licituds i els altres documents dels tràmits associats al procediment de concessió de les subvencions i a la seva justificació es presentaran mitjançant l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat), en els termes que estableix la normativa vigent.
Termini de presentació 2 mesos des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Normativa
 • Convocatòria (DOGC núm. 8922 de 24.05.2023)
 • Correcció de Bases reguladores (DOGC núm. 8919 de 19.05.2023)
 • Bases reguladores (DOGC núm. 8905 de 28.04.2023)
 • Observacions Es consideraran despeses justificables les que s'hagin executat efectivament des de la data de presentació de sol.licitud fins a 24 mesos després de la data de resolució d'atorgament de la subvenció. El termini màxim de justificació de les actuacions subvencionades serà de 27 mesos des de la data de resolució d'atorgament.
   
  Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

  La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

  Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.