Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Ajuts a les activitats de demostració de transferència tecnològica (operació 01.02.01 del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022) corresponents a 2021 (Increment de quantia)

Organisme atorgant GENERALITAT DE CATALUNYA - Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Objecte Incrementar en 1.061.967,34 euros la dotació de 3.500.000,00 euros dels ajuts a les activitats de demostració de transferència tecnològica en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022, amb una dotació final resultant de 4.561.967,34 euros.
Normativa
  • Increment de quantia (DOGC núm. 8921 de 23.05.2023)
  • Convocatòria (DOGC núm. 8503 de 16.09.2021)
  • Bases reguladores (DOGC núm. 8476 - 10.08.2021)
  •  
    Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

    La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

    Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.