Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Ajuts a la destil·lació de crisi de vi regulat en el Reglament delegat (UE) 2023/1225 de la Comissió, de 22 de juny (Modificació de bases reguladores)

Organisme atorgant GENERALITAT DE CATALUNYA - Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Objecte Es modifica el primer paràgraf de l'apartat 13.2 de l'annex 1 de l'Ordre ACC/200/2023, d'1 d'agost, que passa a tenir la redacció següent:

“13.2 Abans del 28 de setembre, la persona beneficiària de l'ajut haurà de presentar una sol·licitud de pagament, juntament amb, com a mínim, la documentació següent:”.
Normativa
  • Modificació de bases reguladores (DOGC núm. 9002 de 18.09.2023)
  • Bases reguladores (DOGC núm. 8972 de 03.08.2023)
  •  
    Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

    La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

    Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.