Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Subvenciones destinades a l'obtenció d'avals de la Societat Anònima Estatal de Caució Agrària S.M.E. (SAECA) per a titulars d'explotacions agràries, d'operadors econòmics del sector pesquer o d'indústries agroalimentàries que garanteixin préstecs per al seu finançament (Modificació de Convocatòria)

Organisme atorgant Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Objecte Primer. Ampliació de la quantia màxima global de les ajudes

Es modifica el primer paràgraf de l'apartat Quart de l'Ordre de 27 d'abril de 2023 per la qual es convoquen les subvencions previstes en el Reial decret 388/2021, d'1 de juny, pel qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions destinades a l'obtenció d'avals de la Societat Anònima Estatal de Caució Agrària S.M.E. (SAECA) per titulars d'explotacions agràries, d'operadors econòmics del sector pesquer o d'indústries agroalimentàries que garanteixin préstecs per al seu finançament, a fi d'establir la quantia màxima global de l'ajudes en 4.754.000 €.

Segon: ampliació del termini de sol·licitud.


Es modifica l'apartat Cinquè de l'Ordre de 27 d'abril de 2023 per la qual es convoquen les subvencions previstes en el Reial decret 388/2021, d'1 de juny, pel qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions destinades a l'obtenció d'avals de la Societat Anònima Estatal de Caució Agrària S.M.E. (SAECA) per titulars d'explotacions agràries, d'operadors econòmics del sector pesquer o d'indústries agroalimentàries que garanteixin préstecs per al seu finançament, a fi d'ampliar fins al 15 de setembre de 2024 el termini de sol·licitud d'aquestes subvencions"

Tercer: eficàcia

L'Ordre tindrà eficàcia una vegada sigui publicada en el «Butlletí Oficial de l'Estat» i comunicada a la Base de dades Nacional de Subvencions.
Normativa
 • Modificació de convocatòria (BOE 189 de 09.08.2023)
 • Convocatòria
 • Extracte de convocatòria (BOE 108 de 06.05.2023)
 • Bases reguladores (BOE 131 de 02.06.2021)
 •  
  Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

  La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

  Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.