Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Ajuts a la millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agroalimentaris corresponents a l'any 2023 (Convocatòria)

Organisme atorgant GENERALITAT DE CATALUNYA - Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Objecte Convocar els ajuts a la millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agroalimentaris, d'acord amb les bases reguladores aprovades en l'Ordre ACC/184/2023, de 14 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a la millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agroalimentaris (DOGC núm. 8961, de 19.7.2023).


L'objecte dels ajuts que estableix l'Ordre de bases és el foment dels projectes d'inversió destinats a la transformació i/o comercialització d'aliments, executats per les empreses agroalimentàries en els establiments de Catalunya:

a) Dels productes recollits a l'annex I (tant matèria primera com producte acabat) del Tractat de funcionament de la Unió Europea (d'ara endavant, TFUE).

b) Dels productes no inclosos en l'annex I del TFUE.

c) Per a la instal·lació de nous establiments executada per grans empreses, d'acord amb l'article 14 del Reglament 651/2014, pel qual es defineixen els ajuts regionals a inversions inicials per una nova activitat econòmica, executades en zones a què fa referència en el mateix article (en l'annex 6 es defineixen els municipis inclosos).

S'exclouen els productes de la pesca, forestals, complements alimentaris, dietètics i ingredients tecnològics.


Les inversions establertes a l'apartat 1.1 han de complir algun dels objectius següents:

a) Transformació digital.

b) Sostenibilitat i eficiència.

c) Innovació.
Beneficiaris Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les que compleixin els requisits següents:

Les persones físiques, jurídiques i les seves agrupacions que des del moment de presentar la seva sol·licitud siguin titulars responsables de l'activitat que fonamenta l'atorgament de l'ajut sol·licitat, fet que implica que suporten la càrrega financera de les inversions subvencionables. En cas d'escorxadors, els sol·licitants de l'ajut podran ser els operadors o explotadors responsables de les activitats mitjançant contracte d'arrendament, concessió o qualsevol altra forma conforme a dret mitjançant document liquidat dels tributs corresponents, quan suportin la càrrega financera de les inversions subvencionables.
Despeses subvencionables Són susceptibles de subvenció les despeses següents, efectuades amb posterioritat a la data de sol·licitud de l'ajut:

1. La construcció i la compra, inclòs l'arrendament financer si la compra es fa dins el període de justificació, de béns immobles, i també la millora de l'obra civil, incloses les instal·lacions inherents a l'obra civil. Als efectes del càlcul de la quantia d'inversió subvencionable, al valor de compra d'un immoble es descomptarà el valor del sòl que repercuteixi sobre l'immoble, valorat per un tècnic competent en la matèria.

L'import de la compra del bé immoble està limitat a un màxim del 30% de les inversions totals del projecte.

2. La compra, inclosa la compra a través d'arrendament financer si es fa dins el període de justificació, i la instal·lació de nova maquinària i béns d'equip, incloses les instal·lacions telefòniques, les fotocopiadores i el maquinari informàtic, fins al valor de mercat del producte.

3. L'adquisició o el desenvolupament de programes informàtics, i l'adquisició de patents, llicències, drets d'autor i marques registrades.

L'import de la compra dels elements esmentats en aquest apartat està limitat a un màxim del 30% de les inversions totals del projecte.

4. Els costos generals vinculats a les inversions recollides als apartats 1) i 2), com ara honoraris d'arquitectes, enginyers i assessors, i honoraris relatius a l'assessorament sobre la sostenibilitat econòmica i mediambiental, inclosos els estudis de viabilitat.

L'import del conjunt de les despeses d'aquest apartat està limitat a un màxim del 8% de les inversions que preveuen els punts 1) i 2).
Característiques L'ajut té caràcter de subvenció directament aplicable als imports de les inversions i despeses derivades de les actuacions objecte de l'ajut.
Termini de realització Les persones beneficiàries han de realitzar, pagar i justificar davant el DACC les actuacions objecte dels ajuts des de la data de la presentació de la sol·licitud de l'ajut, fins a la data indicada en la resolució de concessió corresponent, la qual no pot superar el 31 de gener de 2026.
Dotació pressupostària 20.000.000 euros.
Quantia L'import d'inversió subvencionable no pot superar els 5.000.000,00 euros i no pot ser inferior a 40.000,00 euros per persona beneficiària. Així mateix, l'import màxim de l'ajut no pot superar els 500.000,00 euros per persona beneficiària.

a) En el cas de projectes elegibles d'acord amb l'apartat 1.1.a) d'aquestes bases reguladores, serà del 40% de l'import total d'inversió subvencionable. Aquest percentatge s'incrementarà en un 10% més en el cas d'empreses sol·licitants que siguin gestores d'escorxadors de titularitat pública.

b) En el cas de projectes elegibles d'acord amb l'apartat 1.1.b) d'aquestes bases reguladores, serà del 20% de l'import total d'inversió subvencionable, quan la persona beneficiària sigui petita empresa i del 10% quan sigui mitjana empresa, d'acord amb la definició de pime inclosa en la Recomanació de la Comissió de la UE de 6 de maig de 2003 (2003/361/CE).

c) En el cas de projectes elegibles d'acord amb l'apartat 1.1.c) d'aquestes bases reguladores, serà del 10% de l'import total d'inversió subvencionable.
Lloc de presentació Les sol·licituds per acollir-se a aquests ajuts s'han de presentar per mitjans telemàtics des de la pàgina web http://seu.gencat.cat/ d'acord amb el procediment establert en l'annex 4, i mitjançant els formularis normalitzats establerts pel DACC per a aquest tràmit. Les sol·licituds presentades en forma diferent de l'establerta en aquest apartat es tindran per no presentades. Les sol·licituds presentades fora de termini no s'admetran a tràmit.
Termini de presentació Dos mesos, que computen des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Normativa
  • Convocatòria (DOGC núm. 8972 de 03.08.2023)
  • Bases reguladores (DOGC núm. 8961 de 17.09.2023)
  •  
    Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

    La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

    Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.