Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Ajudes destinades a la digitalització de les comunitats de béns, les societats civils amb objecte mercantil, les societats civils professionals i les explotacions agràries de titularitat compartida, dels segments I, II, i III, en el marc de l'Agenda Espanya Digital 2026, el Pla de Digitalització Pimes 2021-2025 i el PRTR (PKD) (Convocatòria)

Organisme atorgant Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital
Objecte Les ajudes (el dret de les quals al cobrament es denomina a l'efecte d'aquesta convocatòria "bo digital") d'aquesta Convocatòria tenen la consideració de subvenció directa, atorgades mitjançant el procediment de concurrència no competitiva, i consistiran en disposicions dineràries destinades a finançar l'adopció de solucions de digitalització disponibles en el mercat les referències del qual es trobin accessibles en el Catàleg de Solucions de Digitalització del Programa Kit Digital, regulat en l'article 12 de les Bases Reguladores.
Beneficiaris Podran ser beneficiaris d'aquesta Convocatòria d'ajudes les entitats de l'article 7.1.b) de les Bases Reguladores, això és, comunitats de béns, societats civils amb objecte mercantil, societats civils professionals i explotacions agràries de titularitat compartida, el domicili fiscal de la qual estigui situat en territori espanyol, compreses en els Segments que estableix l'article 7.2 de les Bases Reguladores:

a) Segment I: Petites empreses entre 10 i menys de 50 empleats.

b) Segment II: Petites empreses o Microempreses entre 3 i menys de 10 empleats.

c) Segment III: Petites empreses o Microempreses entre 0 i menys de 3 empleats.
Característiques Podran destinar-se aquestes ajudes a l'adopció de solucions de digitalització la fi de la qual sigui substituir a les solucions ja adoptades pel beneficiari, sempre que suposin una millora funcional. De conformitat amb l'article 3.2 de les Bases Reguladores, hi haurà millora funcional quan concorrin les següents circumstàncies:

a. Que la solució de digitalització sigui completament nova i compleixi tots els requisits mínims de la categoria a la qual pertanyi, conforme a l'Annex IV de les Bases Reguladores.

b. i que la solució a substituir no compleixi algun dels requisits mínims exigits en la mateixa categoria de solució de digitalització corresponent.

c. I no hi haurà millora funcional quan es tracti de:

d. El desenvolupament, progrés, augment o enriquiment dels serveis i funcionalitats de la solució existent.

e. L'actualització de versions de programari pel proveïdor, això és, releases que el proveïdor publiqui sobre una versió existent.

f. Upgrades o millora de versions.
Dotació L'import màxim total de les ajudes regulades en la present Convocatòria ascendeix a la quantitat de cent milions d'euros (100.000.000 €).

De conformitat amb l'article 18.2 de les Bases Reguladores i l'apartat segon de la present Convocatòria, l'import màxim d'ajuda per beneficiari serà de:

a) Segment I (Petites empreses entre 10 i menys de 50 empleats): 12.000 €.

b) Segment II (Petites empreses o Microempreses entre 3 i menys de 10 empleats): 6.000 €.

c) Segment III (Petites empreses o Microempreses entre 0 i menys de 3 empleats): 2.000 €.

3. Els imports màxims d'ajuda per Categoria de Solucions de Digitalització, així com la durada que ha de mantenir-se la prestació del servei es troben establerts en l'article 18 de les Bases Reguladores.
Lloc de presentació sol·licituds Les sol·licituds seran realitzades pel representant legal de l'entitat sol·licitant o un representant voluntari que compti amb la seva autorització, i es presentaran únicament a través del formulari automatitzat, que recollirà els punts contemplats en l'Annex I de la present Convocatòria, habilitat en la Seu Electrònica de Red.es, el qual també serà accessible des de la plataforma Accelera Pime (https://www.acelerapyme.gob.es/), dins del termini establert en l'apartat vint-i-tresè de la present Convocatòria, tal com es detalla en l'article 27 de les Bases Reguladores, per la qual cosa no s'admetrà la presentació de sol·licituds a través de mitjans diferents al descrit en aquest apartat. Únicament podrà sol·licitar-se una ajuda per cada entitat de les compreses en l'article 7.1.b) de les Bases Reguladores
Termini de presentació sol·licituds El termini de presentació de sol·licituds serà des del 12 de setembre de 2023 a les 11 hores fins al 31 de desembre de 2024 a les 11 hores, de conformitat amb l'article 23.2.g) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, en relació amb l'article 26.1 de les Bases Reguladores. Aquest termini conclourà abans si s'esgotés el crèdit pressupostari establert en l'apartat tercer de la present Convocatòria.
Normativa
 • Convocatòria
 • Extracte de convocatòria (BOE 174 de 22.07.2023)
 • Modificació de Bases Reguladores (BOE 161 de 07.07.2023)
 • Modificació de Bases Reguladores (BOE 181 de 29.07.2022)
 • Bases Reguladores (BOE 313 de 30.12.2021)
 •  
  Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

  La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

  Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.