Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Subvencions al control de rendiment lleter i es modifiquen diversos reials decrets en matèria agrària (Reial Decret 663/2023)

Organisme atorgant Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Objecte L'Administració General de l'Estat, a través dels seus pressupostos, podrà subvencionar els costos que generin les activitats del control de rendiment lleter, amb càrrec a l'aplicació pressupostària que per a cada exercici es determini en els Pressupostos Generals de l'Estat.

Aquestes subvencions s'ajusten al que es disposa en l'article 27.2.b) del Reglament (UE) núm. 2022/2472, de la Comissió, de 14 de desembre de 2022, pel qual es declaren determinades categories d'ajuda en els sectors agrícola i forestal i en zones rurals compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea o norma que, en el seu cas, ho substitueixi.
Beneficiaris Les entitats de control lleter o, en el seu cas, de les associacions o organitzacions de criadors que compleixin els següents requisits:

a) Ser una entitat de control lleter segons el que s'estableix en l'article 6 d'aquest reial decret o ésser una associació o organització de les definides en l'article 2.a) i que realitzi activitats incloses en la definició de control de rendiment lleter en l'article 2.d).

b) Complir els requisits exigits pels articles 13.2, 13.3 i 13.3 bis de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

c) Tenir la condició de PIME d'acord amb el que s'estableix en l'article 2.52 i annex I del Reglament (UE) número 2022/2472, de la Comissió, de 14 de desembre de 2022.

d) No tenir la consideració d'empresa en crisi, d'acord amb l'article 2.59 del Reglament (UE) número 2022/2472, de la Comissió, de 14 de desembre de 2022.

e) No estar subjectes a una ordre de recuperació pendent després d'una decisió prèvia de la Comissió que hagi declarat una ajuda il·legal i incompatible amb el mercat interior.
Accions subvencionables Les subvencions només es concediran per a activitats de control lleter realitzades a partir de la presentació de la sol·licitud davant l'autoritat competent, que haurà d'ajustar-se al termini establert en la corresponent convocatòria, d'acord amb el contemplat en l'article 25.1.

Les activitats subvencionables a realitzar per les entitats beneficiàries, des de la presentació de la sol·licitud, seran les definides en l'article 2 com a actuacions de control de rendiment lleter.
Termini de realització El termini per a realitzar la justificació de les despeses subvencionables, serà com a màxim de tres mesos des de la finalització del període en el qual es consideraran les activitats subvencionables.
Lloc de presentació Les entitats de control lleter presentaran la sol·licitud davant l'autoritat competent de la comunitat autònoma que els va concedir l'autorització.
Termini de presentació El termini de presentació de sol·licituds serà́ l'establert en la convocatòria que, com a màxim, serà d'un mes a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el butlletí o diari corresponent de la comunitat autònoma.
Normativa Bases reguladores (BOE 172 de 20.07.2023)
Observacions Disposició final primera. Modificació del Reial decret 1625/2011, de 14 de novembre, pel qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions destinades al foment de les races autòctones espanyoles.

Disposició final segona. Modificació del Reial decret 794/2021, de 14 de setembre, pel qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions a les associacions de criadors oficialment reconegudes pel Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació per a la conservació, millora i foment de les races ramaderes, i es convoca la selecció d'entitat col·laboradora per als exercicis 2022 a 2025.

Disposició final tercera. Modificació del Reial decret 1053/2022, de 27 de desembre, pel qual s'estableixen normes bàsiques d'ordenació de les granges bovines.
 
Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.