Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Subvencions destinades a programes pluriregionals de formació dirigits als professionals del medi rural (Modificació de Bases reguladores)

Organisme atorgant Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Objecte Es modifica l'article 2, que queda redactat com segueix:

«Article 2. Beneficiaris i requisits.

1. Podran ser beneficiaris de les ajudes regulades per la present norma:

a) Grup A. Organitzacions professionals agràries, de caràcter general i d'àmbit estatal.

b) Grup B. Organitzacions de dones rurals d'àmbit estatal.

c) Grup C. Entitats, organitzacions o persones jurídiques, directament relacionades amb els sectors agrari, ramader, agroalimentari o forestal sense ànim de lucre. No podran tenir la condició de beneficiàries les entitats, organitzacions o persones jurídiques l'única relació de les quals amb aquests sectors sigui la formació.

(...)

Es modifica l'article 3, que queda redactat com segueix:

«Article 3. Destinataris de les activitats formatives.

1. Les activitats formatives aniran dirigides a persones ocupades i no ocupades que desenvolupen la seva activitat, o estan interessades a desenvolupar o incorporar-se a l'activitat agrària en els sectors agrari, ramader, agroalimentari o forestal.

2. L'edat mínima de l'alumnat serà de setze anys i la màxima serà la de jubilació contemplada per la normativa vigent, totes dues referides al dia de començament de l'acció formativa.»


Es modifica l'article 4, que queda redactat com segueix:

«Article 4. Requisits dels programes i activitats formatives subvencionables.

1. Les entitats sol·licitants de les ajudes hauran de presentar propostes de programes de formació integrats per activitats formatives, d'acord amb els objectius i temàtiques que s'estableixen en l'article 5.

2. D'acord amb l'àmbit pluriregional de les presents ajudes, només seran subvencionables els programes presentats que contemplin la realització d'activitats formatives en tres o més comunitats autònomes i que incloguin almenys vuit províncies, sense que en cap província s'imparteixi més del 20 per cent del total d'activitats formatives proposades.

A l'efecte de l'adscripció territorial per províncies de les activitats formatives:

a) Si l'activitat es desenvolupa amb presència física de l'alumnat, s'imputarà a la província on es desenvolupi físicament l'activitat;

b) Si l'activitat es desenvolupa mitjançant aula virtual, s'imputarà a la província d'origen (prenent com a dada el domicili habitual) del major percentatge d'estudiants inscrits.

c) Si l'activitat es realitza en la modalitat semipresencial, es considerarà imputable a la província on es realitzi la part presencial.


(...)

Es modifica l'article 5, que queda redactat com segueix:

«Article 5. Objectius i temàtiques de les activitats formatives.

Només podran concedir-se ajudes a les entitats que programin activitats formatives el contingut de les quals contribueixi als següents objectius:

1. Incrementar la competitivitat: reforçar l'orientació cap al mercat i augmentar la competitivitat de les explotacions o empreses del medi rural.

En el marc d'aquest objectiu les activitats formatives podran versar, entre altres, sobre la millora de la gestió tècnica i econòmica destinades a elevar la formació empresarial, associativa o comercial de les explotacions agràries, sobre la manipulació, transformació i la comercialització dels productes agroramaders, fomentant l'organització de la cadena agroalimentària, així com sobre seguretat laboral, normativa i prevenció de riscos laborals en les explotacions.

2. Protecció del medi ambient: promoure el desenvolupament sostenible i la gestió eficient dels recursos naturals com ara l'aigua, el sòl i l'aire, i mitjançant la reducció de la dependència dels productes químics.

(...)

Se suprimeix l'article 12.

Es modifica l'article 14, que queda redactat com segueix:

«Article 14. Obligacions de les entitats beneficiàries i modificació de la resolució.

1. A més de les contingudes en l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, les entitats beneficiàries hauran de complir les següents obligacions:

a) Acreditar la realització de les accions objecte d'ajuda amb les característiques indicades en el programa aprovat i efectuar la seva impartició i justificació conforme a la present norma.

b) Presentar el programa reformulat a què fa referència l'article 8.2, de les activitats ajustant-se a la quantia d'ajuda autoritzada i a la puntuació obtinguda en aplicació de l'article 10.3 i l'annex III.

c) Comunicar qualsevol eventualitat que alteri o dificulti el desenvolupament del Programa formatiu perquè sigui autoritzat pel Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació qualsevol canvi posterior a la resolució de concessió.

(...)

Es modifica l'article 16, que queda redactat com segueix:

«Article 16. Justificació, quantia de l'ajuda i pagaments.

1. L'entitat beneficiària presentarà per mitjans electrònics en virtut del que es disposa en l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, una sol·licitud de pagament acompanyada de la documentació que acrediti la realització del programa formatiu i que s'estableix en el present article i en les corresponents convocatòries, i en les condicions fixades en els mateixos i en els models disponibles en la citada seu electrònica.

(...)
Normativa
 • Modificació de Bases reguladores (BOE 75 de 29.03.2023)
 • Modificació de Bases reguladores (BOE 111 de 10.05.2021)
 • Modificació de Bases reguladores (BOE 241 de 09.09.2020)
 • Bases reguladores (BOE 119 de 18.05.2019)
 •  
  Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

  La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

  Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.