Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Ajuts per a 2024 corresponents a la Intervenció Sectorial Vitivinícola per a les inversions per a les instal·lacions de transformació i infraestructures vitivinícoles i comercialització 2024-2027 per a les operacions amb un pressupost d'inversió sol·licitada inferior a 100.000 euros, en el marc del Pla estratègic de la Política agrícola comuna (Convocatòria)

Organisme atorgant GENERALITAT DE CATALUNYA - Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Objecte Convocar per a 2024 els ajuts corresponents a la Intervenció Sectorial Vitivinícola per a les inversions per a les instal·lacions de transformació i infraestructures vitivinícoles i comercialització 2024-2027 per a les operacions amb un pressupost d'inversió sol·licitada inferior a 100.000 euros, en el marc del Pla estratègic de la Política agrària comuna
Beneficiaris a) Entitats associatives prioritàries reconegudes pel sector del vi (incloses multisectorials) d'acord amb el Reial decret 550/2014, de 27 de juny, pel qual es desenvolupen els requeriments i el procediment per al reconeixement de les entitats associatives prioritàries i per a la seva inscripció i baixa en el Registre Nacional d'Entitats Associatives Prioritàries, previst a la Llei 13/2013, de 2 d'agost, de foment de la integració de cooperatives i d'altres entitats associatives de caràcter agroalimentari. Així mateix, seran prioritzades les seves entitats de base. També seran prioritzades les entitats associatives prioritàries regionals o figures anàlogues regulades a escala autonòmica i les seves entitats de base (reconegudes també pel sector del vi) (7 punts).

Cooperatives i altres entitats associatives agroalimentàries (SAT, societats mercantils sempre que més del 50% del seu capital social pertanyi a cooperatives o SAT) (7 punts).

b) Òrgans de gestió i representació de les indicacions geogràfiques protegides i denominacions d'origen protegides víniques i les seves associacions (6 punts).

c) Organitzacions de productors vitivinícoles reconegudes pels productors esmentats en l'annex 3. En el cas que sigui una forma reconeguda en el punt anterior, no serà acumulatiu (5 punts).

d) Associacions amb personalitat jurídica pròpia participades majoritàriament (més d'un 50%) per productors dels productes esmentats en l'annex 3, sigui directament o a través de societats, i no previstes en el primer punt d'aquest apartat (3 punts).
Accions subvencionables Les operacions subvencionables són les establertes en l'article 20 del Reial decret 905/2022,de 25 d'octubre.
Termini de realització Les persones beneficiàries han de dur a terme les operacions objecte de l'ajut i justificar-les en els terminis previstos en l'article 29 del Reial decret 905/2022, de 25 d'octubre, fins al 30 d'abril de cada exercici, o bé el que prevegi la resolució de concessió.
Lloc de presentació Les sol·licituds per acollir-se a aquests ajuts s'han de presentar per mitjans telemàtics mitjançant la pàgina web https://seu.gencat.cat, d'acord amb l'annex 1 i mitjançant els formularis normalitzats establerts pel Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC) per a aquest tràmit. Les sol·licituds presentades de manera diferent a l'establerta en aquest apartat es tindran per no presentades. Les sol·licituds presentades fora de termini no s'admetran a tràmit.
Termini de presentació La presentació de sol·licituds a través dels mitjans telemàtics establerts a l'apartat 2 d'aquest annex es pot fer tots els dies de l'any durant les 24 hores del dia, en els termes d'aquesta convocatòria.
Normativa
 • Convocatòria (DOGC núm. 8881 de 23.03.2023)
 • Complementació de Bases reguladores (DOGC núm. 8873 de 13.03.2023)
 • Complementació de Bases reguladores (DOGC núm. 8819 de 23.12.2022)
 • Real Decreto 905/2022 (BOE núm. 257 de 26.10.2022)
 • Observacions Les persones beneficiàries han de realitzar les operacions objecte de l'ajut i justificar-les en els terminis previstos en l'article 29 del Reial decret 905/2022, de 25 d'octubre, abans de l'1 de maig de cada exercici, o bé el que prevegi la resolució de concessió.
   
  Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

  La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

  Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.