Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Ajuts associats al contracte global d'explotació corresponents al Programa de Desenvolupament Rural 2014-2022, per a l'any 2023 (Convocatòria)

Organisme atorgant GENERALITAT DE CATALUNYA - Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Objecte Convocar per a 2023 els ajuts associats al Contracte Global d'Explotació, d'ara endavant CGE, corresponents al Programa de desenvolupament rural 2014-2022


Els ajuts associats al CGE corresponents al PDR 2014-2022 són els següents:

1.1 Primera instal·lació de joves agricultors i agricultores (annex 1) (operació 06.01.01).

1.2 Millora de la competitivitat de les explotacions agràries (annex 2) (operació 04.01.01).

1.3 Mitigació del canvi climàtic en explotacions agràries (annex 3) (operació 04.01.02).

1.4 Diversificació agrària (annex 4) (operació 06.04.01).

1.5 Compensació a les zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques (annex 5) (mesura M13).

1.6 Pràctiques agroambientals (annex 6) (mesura M10): aquestes línies es qualifiquen d'acció de renovació, per la qual cosa només s'hi poden acollir les persones beneficiàries que han de renovar els compromisos de la campanya 2022, els quals no poden canviar-se a un ajut equivalent del nou període fins que no hagin finalitzat els compromís vigent:

- Millora dels hàbitats esteparis de la xarxa Natura 2000

- Biodiversitat cultivada.

1.7 Agricultura ecològica (annex 7) (operació 11.01.01). Aquesta línia es qualifica d'acció de renovació, per la qual cosa només s'hi poden acollir les persones beneficiàries que han de renovar els compromisos de la campanya 2022, els quals no poden canviar-se a un ajut equivalent del nou període fins que no hagin finalitzat els compromís vigent.

1.8 Ramaderia ecològica (annex 8) (operació 11.01.02). Aquesta línia es qualifica d'acció de renovació, per la qual cosa només s'hi poden acollir les persones beneficiàries que han de renovar els compromisos de la campanya 2022, les quals no poden canviar-se a un ajut equivalent del nou període fins que no hagin finalitzat els compromisos vigents.
Beneficiaris Poden ser persones beneficiàries dels ajuts que regula aquesta Ordre les persones que en el moment de presentar la sol·licitud de l'ajut compleixin els requisits específics dels ajuts definits als annexos corresponents d'aquesta Ordre i les condicions generals següents:

a) No incórrer en cap causa que impedeixi obtenir la condició de persona beneficiària de les establertes en l'article 13, apartats 2 i 3, de la Llei 38/2003, ni en cap supòsit de l'article 99 del Decret legislatiu 3/2002. Les comunitats de béns, les explotacions en règim de titularitat compartida o les explotacions en règim de cotitularitat poden ser beneficiàries dels ajuts sempre que llurs membres compleixin aquesta condició.

b) Pel que fa a la inhabilitació per rebre subvencions, si es produeix durant la vigència dels compromisos dels ajuts, aquests ajuts passen a considerar-se nuls des d'aquest moment a tots als efectes, amb la pèrdua corresponent al dret de percebre contraprestacions que encara no s'hagin fet efectives.

c) En el cas d'empreses i entitats, no haver estar sancionada o condemnada perquè ha exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, sancionada per resolució administrativa ferma o condemnada per sentència judicial ferma. En el cas d'empreses de més de 150 treballadors, a més, disposar d'un pla d'igualtat entre dones i homes d'acord amb la Llei 17/2015, de 21 de juliol.

d) En el cas d'establiments oberts al públic, complir la normativa de política lingüística.

e) Les persones sol·licitants d'aquests ajuts s'han d'adherir al codi ètic que figura com a annex 9.
Requisits Les explotacions agràries beneficiàries dels ajuts associats a CGE han de complir les condicions generals d'admissibilitat següents, sens perjudici de les que, si s'escau, s'estableixin amb caràcter específic per a cada ajut:

a) Estar ubicades en l'àmbit territorial de Catalunya. Les unitats productives fora d'aquest àmbit territorial es consideraran en la globalitat de l'explotació per valorar aspectes tecnicoeconòmics.

b) Les unitats productives de l'explotació han d'estar incloses a la declaració única agrària (DUN) de la convocatòria vigent que ha d'haver presentat la persona titular en els termes establerts per la normativa reguladora de la declaració esmentada i constar en el Sistema Integrat de Dades de l'Explotació regulat en el Decret 44/2012, de 24 d'abril, gestionat pel departament competent en matèria de desenvolupament rural.

c) Les unitats productives de l'explotació han de pertànyer a la persona titular de l'explotació a títol de propietat o arrendament o per qualsevol altre títol jurídic que l'habiliti per a l'exercici de l'activitat agrària.
Característiques Es consideren actuacions en explotacions amb base territorial en altres comunitats autònomes les efectuades en una explotació que s'estén a dues o més comunitats autònomes.
Dotació pressupostària 58.172.771,67 euros.
Quantia a) Primera instal·lació de joves agricultors i agricultores, fins a un import màxim de 3.420.000,00 euros de l'anualitat 2025 i 3.420.000,00 euros de l'anualitat 2027.

b) Millora de la competitivitat de les explotacions agràries, fins a un import màxim de 9.175.000,00 euros de l'anualitat 2025.

c) Mitigació del canvi climàtic en explotacions agràries, fins a un import màxim de 7.000.000,00,00 euros de l'anualitat 2025.

d) Diversificació agrària, fins a un import màxim d'1.425.000,00 euros de l'anualitat 2025.

e) Compensació a les zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques, fins a un import màxim de 15.000,00 euros de l'anualitat 2023 i de 30.000,00 euros de l'anualitat 2024.

f) Pràctiques agroambientals, fins a un import màxim de 498.480,17 euros de l'anualitat 2024, els quals es distribuiran de la manera següent:

i. Millora dels hàbitats esteparis de la xarxa Natura 2000, fins a un import màxim de 399.536,72 euros de l'anualitat 2024.

ii. Biodiversitat cultivada, fins a un import màxim de 98.943,45 euros de l'anualitat 2024.

g) Agricultura ecològica, fins a un import màxim d'500.000,00 euros de l'anualitat 2024.

h) Ramaderia ecològica, fins a un import màxim d'500.000,00 euros de l'anualitat 2024.
Lloc de presentació La sol·licitud dels ajuts associats al CGE es formalitza a través de la declaració única agrària (DUN), en els formularis normalitzats, conforme el procediment de realització i presentació i d'acord amb l'Ordre que regula la DUN de la campanya corresponent. Aquesta sol·licitud s'ha de presentar dins el termini establert a l'article 10. Les sol·licituds presentades de manera diferent a l'establerta en aquest apartat es tindran per no presentades.
Termini de presentació El període de presentació de les sol·licituds dels ajuts objecte d'aquesta convocatòria és el comprès entre l'1 de març i el 31 de maig de 2023, inclòs. En el cas dels ajuts que requereixen anar acompanyats de diagnosi prèvia i pla d'explotació, el termini màxim per a la seva presentació també és fins al 31 de maig de 2023.
Normativa
 • Crèdits efectius (DOGC núm. 9068 de 28.12.2023)
 • Modificació de Convocatòria (DOGC núm. 8931 de 07.06.2023)
 • Convocatòria (DOGC núm. 8881 de 23.03.2023)
 • Bases reguladores (DOGC núm. 8864 de 28.02.2023)
 • Observacions Les actuacions objecte dels ajuts que preveu aquesta Ordre s'han de realitzar i justificar en el termini fixat a la resolució de concessió, a fi que com a màxim en els terminis següents de l'anualitat que correspongui es pugui procedir a la certificació i comprovació de l'execució de les activitats previstes. En tot cas, el termini per realitzar i justificar les actuacions no podrà superar els terminis que detallen els apartats següents:

  a) L'ajut a la primera instal·lació de joves agricultors (annex 1) té dos períodes d'execució improrrogables: el primer d'inici del pla d'empresa, als 9 mesos de la data de resolució de l'ajut; i el segon d'execució final del pla d'empresa, als 2 anys de la data d'establiment efectiu.

  b) Per als ajuts a la millora de la competitivitat de les explotacions agràries, a la mitigació del canvi climàtic en explotacions agràries i a la diversificació agrària (annexos 2, 3 i 4), el termini màxim per a l'execució de les actuacions finalitzarà l'1 de març de l'any que correspongui a l'anualitat de crèdit sense perjudici de l'article 31.

  c) Els terminis de justificació dels ajuts a la competitivitat (annexos 1, 2, 3 i 4) seran posteriors a l'execució de les actuacions i només és podran presentar en l'anualitat de crèdit que consti en la resolució. El termini per presentar les sol·licituds de pagament és de l'1 de febrer fins a l'1 de març de l'anualitat de crèdit corresponent. Les persones beneficiàries amb ampliacions de termini concedides conforme l'article 31 prorrogaran també el termini per justificar i presentar la sol·licitud de pagament.

  d) Per als ajuts a la sostenibilitat (annexos 5, 6, 7 i 8), el termini màxim per a l'execució i per a la justificació d'actuacions serà el que fixi l'annex de l'ajut corresponent. Per a la mesura d'agricultura i ramaderia ecològiques, caldrà que la sol·licitud d'inscripció o equivalent al consell corresponent s'hagi efectuat abans del 10 de juny de l'any de la convocatòria.
   
  Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

  La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

  Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.