Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Subvencions als espais naturals de Catalunya, els hàbitats i les espècies, en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operacions 04.04.01 i 07.01.01) (Correcció de Bases reguladores)

Organisme atorgant GENERALITAT DE CATALUNYA - Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Objecte A l'apartat 5 de l'annex 3:

A l'apartat 5, criteri 1, de l'annex 3, on diu:

“Criteri 1:

Pel que fa a les actuacions 3 a), 3 b) i 3 c), l'activitat proposada fa difusió dels valors naturals de l'espai o dels seus hàbitats i espècies. S'hi inclou l'edició i impressió de tríptics, pòsters, falques publicitàries, promoció de festes tradicionals, fires, etc.

Puntuació del criteri 1:

a) Sí: 5 punts

b) No: 0 punts

Pel que fa a l'actuació 3 d), l'equip redactor del pla de conservació o recuperació és una universitat o centre de recerca, o bé incorpora en el seu equip personal tècnic qualificat (amb titulació universitària) en biologia de la conservació o experts en els tàxons que desenvolupen.

Puntuació del criteri 1:

a) Sí: 5 punts

b) No: 0 punts”

Ha de dir:

“5. Criteris de valoració

Criteri 1:

Pel que fa a les actuacions 3 a), 3 b), 3 c) i 3 d), l'activitat proposada fa difusió dels valors naturals de l'espai o dels seus hàbitats i espècies. S'hi inclou l'edició i impressió de tríptics, pòsters, falques publicitàries, promoció de festes tradicionals, fires, etc.

Puntuació del criteri 1:

a) Sí: 5 punts

b) No: 0 punts

Pel que fa a l'actuació 3 e), l'equip redactor del pla de conservació o recuperació és una universitat o centre de recerca, o bé incorpora en el seu equip personal tècnic qualificat (amb titulació universitària) en biologia de la conservació o experts en els tàxons que desenvolupen.

Puntuació del criteri 1:

a) Sí: 5 punts

b) No: 0 punts”

 

 

A l'apartat 5, criteri 2, de l'annex 3, on diu:

“Criteri 2:

Pel que fa a les actuacions 3 a), 3 b) i 3 c), l'activitat proposada fa difusió dels valors naturals de l'espai o dels seus hàbitats i espècies i promou un vincle humans-natura o humans-paisatge. Aquí s'inclou l'edició i impressió de tríptics, pòsters, falques publicitàries, promoció de festes tradicionals, fires, etc. Així mateix, l'actuació destaca perquè hi ha una recuperació del patrimoni etnològic de l'espai.

Puntuació del criteri 2: fins a 7 punts.

Modulació de la puntuació amb el factor multiplicador següent:

a) x0,8: la difusió es fa per un canal de comunicació.

b) x1: la difusió es fa per dos o més canals de comunicació. Aquest factor de modulació inclou aquelles actuacions proposades per persones jurídiques acreditades amb el distintiu de la CETS i per ens locals i consorcis del sector públic de la Generalitat el territori dels quals forma part de la CETS.

Pel que fa a l'actuació 3 d), l'espècie amenaçada està inclosa en algun dels catàlegs oficials, o bé es considera prioritària en la convocatòria d'ajuts pel fet d'estar amenaçada a Catalunya, o es tenen poques dades o coneixements tècnics sobre el seu estat de conservació, els requisits ecològics, les amenaces, etc.

Puntuació del criteri 2: fins a 7 punts.

Modulació de la puntuació amb el factor multiplicador següent:

a) x0,8: es tracta d'una espècie catalogada com a vulnerable pels catàlegs oficials.

b) x1: es tracta d'una espècie catalogada com en perill pels catàlegs oficials o bé es considera prioritària en la convocatòria de les subvencions, o bé hi ha una manca de dades i informació tècnica al respecte.”

Ha de dir:

“Criteri 2:

Pel que fa a les actuacions 3 a), 3 b), 3 c) i 3 d), l'activitat proposada fa difusió dels valors naturals de l'espai o dels seus hàbitats i espècies i promou un vincle humans-natura o humans-paisatge. Aquí s'inclou l'edició i impressió de tríptics, pòsters, falques publicitàries, promoció de festes tradicionals, fires, etc. Així mateix, l'actuació destaca perquè hi ha una recuperació del patrimoni etnològic de l'espai.

Puntuació del criteri 2: fins a 7 punts.

Modulació de la puntuació amb el factor multiplicador següent:

a) x0,8: la difusió es fa per un canal de comunicació.

b) x1: la difusió es fa per dos o més canals de comunicació. Aquest factor de modulació inclou aquelles actuacions proposades per persones jurídiques acreditades amb el distintiu de la CETS i per ens locals i consorcis del sector públic de la Generalitat el territori dels quals forma part de la CETS.

Pel que fa a l'actuació 3 e), l'espècie amenaçada està inclosa en algun dels catàlegs oficials, o bé es considera prioritària en la convocatòria d'ajuts pel fet d'estar amenaçada a Catalunya o es tenen poques dades o coneixements tècnics sobre el seu estat de conservació, els requisits ecològics, les amenaces, etc.

Puntuació del criteri 2: fins a 7 punts.

Modulació de la puntuació amb el factor multiplicador següent:

a) x0,8: es tracta d'una espècie catalogada com a vulnerable pels catàlegs oficials.

b) x1: es tracta d'una espècie catalogada com en perill pels catàlegs oficials o bé es considera prioritària en la convocatòria de les subvencions, o bé hi ha una manca de dades i informació tècnica respecte a l'espècie.”

 (...)
Normativa
  • Correcció de Bases reguladores (DOGC núm. 8872 de 10.03.2023)
  • Bases reguladores (DOGC núm. 8799 de 23.11.2022)
  •  
    Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

    La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

    Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.