Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Subvencions per a la repoblació de les explotacions en cas de buidatge sanitari en oví i caprí per mesures d'emergència davant verola ovina i caprina (Bases reguladores)

Organisme atorgant Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Objecte L'objecte d'aquest reial decret és establir les bases reguladores per a la concessió directa de subvencions destinades a la repoblació de les explotacions d'oví i caprí de reproducció per a producció de llet, reproducció per a producció de carn o reproducció mixta en cas de buidatge sanitari a conseqüència de sospita o confirmació de verola ovina i caprina.
Beneficiaris Podran acollir-se a les subvencions previstes en la present disposició els titulars d'explotacions ramaderes d'oví i caprí de reproducció per a producció de llet, reproducció per a producció de carn o reproducció mixta en les quals s'hagi procedit al buidatge sanitari, i que hagin efectuat la repoblació de l'explotació, que compleixin, almenys, els següents requisits:

a) Comprometre's a mantenir tant l'explotació com, almenys, el nombre d'animals de les espècies ovina i caprina objecte de l'ajuda durant un període mínim de temps de dos anys, excepte en supòsits excepcionals determinats per l'autoritat competent, o de força major, inclòs per motius de sanitat animal.

b) No haver procedit a la repoblació fins transcorregut un període mínim determinat per la comunitat autònoma, i al fet que els animals de repoblació hagin provingut d'explotacions qualificades sanitàriament com a lliures d'infecció per B.abortus, B, melitensis i B. suis sense vacunació.

c) No tenir l'explotació ramadera la consideració d'empreses en crisis, o tenir-la a causa de les pèrdues o danys causats per la declaració de la malaltia i el buidatge sanitari consegüent.

d) Estar al corrent de les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social.

e) Estar les explotacions ramaderes inscrites en estat d'alta en el registre d'explotacions ramaderes, així com disposar del corresponent llibre de registre degudament actualitzat.

f) Complir els requisits per a la consideració de PIME d'acord amb l'annex 1 del Reglament (UE) 2022/2472 de la Comissió, de 14 de desembre de 2022.

En el cas d'explotacions en les quals la titularitat sigui de les cooperatives agroalimentàries, cooperatives de treball associat a fi d'explotació agropecuària i cooperatives d'explotació comunitària de la terra, de les societats agràries de transformació i de les explotacions en règim de titularitat compartida inscrites conforme s'estableix en la Llei 35/2011, de 4 d'octubre, sobre titularitat compartida de les explotacions agràries, el criteri PIME s'aplicarà a cadascuna de les seves persones sòcies.

g) No estar subjectes a una ordre de recuperació pendent després d'una decisió prèvia de la Comissió que hagi declarat una ajuda il·legal i incompatible amb el mercat interior.

h) Complir els requisits previstos en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

i) Declaració responsable que la necessitat del buidatge no va ser causada deliberadament o per la negligència del beneficiari.

j) No haver estat sancionat en matèria de sanitat, identificació o benestar animal.
Accions subvencionables Podran ser objecte de finançament la compra o l'arrendament amb opció de compra, d'animals de les espècies ovina o caprina, per a la repoblació de l'explotació, pel nombre total d'animals de recria i reproductors que hagin estat sacrificats obligatòriament.
Característiques Correspon a les comunitats autònomes la convocatòria, tramitació, resolució, control i pagament de les subvencions.
Termini de realització Les subvencions es concediran a les compres o arrendaments amb opció de compra realitzats amb anterioritat a la presentació de la sol·licitud dins dels tres anys anteriors o des de la publicació de la convocatòria, i podran concedir-se a compres o arrendaments amb opció de compra d'execució pluriennal sempre que es compleixi amb el que s'estableix en l'article 57 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, aprovat mitjançant Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.
Quantia La quantia màxima de l'ajuda serà la resultant de restar al cost total d'adquisició o arrendament amb opció de compra dels animals, les quanties percebudes en concepte d'indemnitzacions pel sacrifici obligatori dels animals.

En tot cas, l'import màxim per explotació serà de 500.000 euros.
Lloc de presentació A través del Registre General Electrònic, mitjançant qualsevol dels registres i mitjans electrònics previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, inclòs per a les persones físiques, en concórrer en els sol·licitants les condicions previstes en l'article 14.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.
Normativa Bases reguladores (BOE 57 de 08.03.2023)
 
Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.