Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Línia de préstecs ICF Agroliquiditat amb condicions preferents per al finançament de persones físiques i/o jurídiques, incloses les comunitats de béns, titulars d’explotacions agràries o d’empreses agràries i/o agroalimentàries, les forestals i les del sector pesquer amb seu social o operativa a Catalunya, per a necessitats de circulant i petita inversió, gestionada per l’Institut Català de Finances i cofinançada pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (Modificació parcial del Text refós)

Organisme atorgant GENERALITAT DE CATALUNYA - Institut Català de Finances
Objecte Per la present publicació es procedeix a la modificació parcial dels següents apartats de l'anunci inicialment publicat, els quals se substituiran pels redactats següents:

 

L'apartat 3 i 4 de la disposició 18. Normativa UE en matèria d'ajuts d'Estat:

18.3 Els ajuts, en el seu cas, s'emmarcaran en alguns dels supòsits següents depenent del sector de l'activitat que es finança. En tot cas, s'hauran de complir les condicions d'elegibilitat que es detallen a l'annex 1 del present anunci.

(...)

L'annex 1 quedaria redactat de la següent manera:

 

ANNEX 1. CONDICIONS ELEGIBILITAT DE LES INVERSIONS

Quan el tipus d'interès concedit es consideri inferior al tipus que el sol·licitant hagués obtingut en el mercat, s'hauran de complir les condicions següents en funció del reglament on s'emmarqui l'ajut concedit:

 

Quan s'emmarqui en el Reglament (UE) 651/2014 del règim d'exempció, de 17 de juny de 2014, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts d'exempció (DOUE L352, de 24.12.2013), seran elegibles les següents despeses:

 

Article 17

Per inversions actius materials o immaterials realitzats per empreses que tinguin la consideració de PIME, seran elegibles les següents despeses:

   a) Les despeses de la inversió en actius materials o immaterials per a la creació d'un nou establiment, la ampliació d'un establiment existent, la diversificació de la producció d'un establiment en nous productes addicionals o un canvi essencial en el procés general de producció d'un establiment existent.

   b) l'adquisició d'actius pertanyents a un establiment, quan es compleixin les següents condicions:

      a. que l'establiment hagi tancat o hagués tancat si no hagués estat adquirit,

      b. que els actius siguin adquirits a un tercer no relacionat amb el comprador,

      c. que l'operació tingui lloc en condicions de mercat.


(...)


Article 14

Per inversions actius materials o immaterials en explotacions agrícoles vinculades a la producció agrícola primària, d'acord a l'article 14, seran elegibles les següents despeses:

   a) Les despeses per la construcció, adquisició, inclòs l'arrendament financer, o millora de bens immobles, amb terres, amb un màxim del 10% dels imports elegibles totals de l'operació.

   b) La compra o arrendament amb opció a compra de maquinària i equip.

   c) Despeses directament associades als punts a) i b), tals com els honoraris d'arquitectes, enginyers, assessors i honoraris relatius al assessorament sobre sostenibilitat mediambiental i econòmica.

   d) Adquisició o desenvolupament de programes informàtics i adquisició de patents, llicències, drets d'autor i marques registrades

(...)

15. Justificació

15.1 Les entitats prestatàries de la línia han de justificar l'aplicació dels fons davant de l'ICF, un cop finalitzades les actuacions, mitjançant l'aportació dels justificants de despesa per l'import total de l'actuació, que hauran de presentar-se en un termini màxim de 45 dies a partir del darrer pagament de despeses de l'actuació. En el cas de préstecs per a circulant la justificació consistirà en l'acreditació del compliment del compromís establert a l'apartat 14.k).

(...)
Normativa
 • Modificació parcial del Text Refós (DOGC núm. 8870 de 08.03.2023)
 • Text Refós (DOGC núm. 8834 de 17.01.2023)
 • Text Refós (DOGC núm. 8791 de 11.11.2022)
 • Normativa específica (DOGC núm. 8772 de 28.10.2022)
 •  
  Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

  La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

  Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.