Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Ajudes destinades a la digitalització d'empreses del Segment I (entre 10 i menys de 50 empleats) en el marc de l'Agenda Espanya Digital 2025, el Pla de Digitalització Pimes 2021-2025 i el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d'Espanya -Finançat per la Unió Europea- Next Generation EU (Programa Kit Digital) (Ampliació termini de Convocatòria)

Organisme atorgant Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital
Objecte "El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà el 15 de març de 2022 a les 11.00 hores i finalitzarà el 31 de desembre de 2024 a les 11.00 hores, de conformitat amb l'article 13.2.g) de la Llei 38/2003, de 17 de desembre, General de Subvencions, en relació amb l'article 26.1 de l'Ordre de Bases. Aquest termini conclourà abans si s'esgotés el crèdit pressupostari establert en l'apartat tercer de la present Convocatòria."
Normativa
 • Ampliació de termini de convocatòria (BOE 52 de 02.03.2023)
 • Modificació de convocatòria (BOE 139 de 11.06.2022)
 • Convocatòria
 • Extracte de convocatòria (BOE 49 de 26.02.2022)
 • Bases Reguladores (BOE 313 de 30.12.2021)
 •  
  Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

  La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

  Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.