Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Ajuts pràcticum Odisseu per al curs 2022-2023 (Odisseu) (Convocatòria)

Organisme atorgant GENERALITAT DE CATALUNYA - Departament de Recerca i Universitats
Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
Objecte Obrir la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la concessió d'ajuts al pràcticum Odisseu per al curs 2022-2023.
Beneficiaris Poden sol·licitar l'ajut les empreses, entitats o institucions que tinguin el lloc de treball situat en municipis rurals i vulguin acollir en pràctiques joves universitaris que cursin un títol oficial de grau o màster als centres del sistema universitari de Catalunya durant el curs acadèmic que prevegi la convocatòria corresponent.


Es poden beneficiar d'aquests ajuts les empreses, entitats o institucions que compleixen els requisits següents:

a) Tenir el centre de treball en municipis d'aplicació de la metodologia Leader, determinats segons el Programa de desenvolupament rural de Catalunya (PDR) del període vigent.

b) Aportar un mínim de cofinançament a l'ajut que rep l'estudiant, segons que determina la base 4.

c) Complir els requisits que fixi cadascuna de les universitats en les quals els candidats estiguin matriculats, en matèria de convenis de cooperació educativa.

d) Haver presentat una sol·licitud en la fase de campanya de difusió d'ofertes de pràctiques dels ajuts al pràcticum Odisseu. Els requisits i el calendari de la campanya es publicaran al web del programa (<www.odisseujove.cat>).

e) Formalitzar el conveni de cooperació educativa corresponent, a tot tardar, abans de l'inici de les pràctiques i amb la durada que s'estableix a la base 3.
Requisits Els estudiants que participin en el pràcticum Odisseu han de complir els requisits següents:

a) Estar matriculats, durant el curs que prevegi la convocatòria, en estudis oficials de grau o màster d'una universitat del sistema universitari de Catalunya i haver superat un mínim del 50% dels crèdits de la titulació, en el cas dels estudis de grau, en el moment de sol·licitar les pràctiques.

b) Complir els requisits específics que l'empresa o la institució d'acollida demanin a l'oferta de pràctiques a la qual s'opti, que es publicarà a la pàgina web

www.odisseujove.cat

c) Complir els requisits que fixi cadascuna de les universitats en les quals els candidats estiguin matriculats, en matèria de convenis de cooperació educativa.

d) No haver tingut cap relació laboral contractual prèvia relacionada amb l'objecte de les pràctiques amb l'empresa o la institució on es duguin a terme les pràctiques.

e) Haver presentat la seva candidatura durant la fase de campanya de difusió d'ofertes de pràctiques dels ajuts al pràcticum Odisseu, amb l'excepció dels casos de renúncies i substitucions, tal com ho recull la base 16.
Durada Les pràctiques han de tenir una durada mínima de 300 hores, i s'han de desenvolupar durant el curs acadèmic que prevegi la convocatòria.

La durada i la data d'inici s'han de fer constar a l'oferta de pràctiques del programa, la qual es farà pública mitjançant el web www.odisseujove.cat.
Termini de realització El període de realització de les pràctiques per part dels estudiants serà durant el curs acadèmic 2022-2023 i haurà de finalitzar com a màxim el 15 de setembre de 2023.
Dotació pressupostària 111.977,82 €.
Quantia L'import de l'ajut és de 1.260 euros.

L'estudiant rebrà un ajut total brut mínim de set euros per hora de pràctiques, que li abonarà l'empresa o la institució. Aquest import inclou la quantia corresponent a l'ajut al pràcticum Odisseu, i també la part complementària que ha d'abonar l'empresa per assolir la quantia total mínima requerida. Aquest ajut mínim es pot incrementar en funció dels mínims requerits per a l'ajut a l'estudi a estudiants de cada universitat, o bé per voluntat de la mateixa empresa.

Aquests imports estan subjectes a retenció d'IRPF i a la resta de la normativa fiscal vigent.
Lloc de presentació La sol·licitud, d'acord amb el model normalitzat, l'ha de formalitzar el representant legal de l'empresa o la institució que sol·licita l'ajut.

Les sol·licituds s'han de presentar segons el model normalitzat i seguint les instruccions disponibles a l'apartat “Tràmits” del web de la Generalitat de Catalunya (http://web.gencat.cat/ca/tramits). Les sol·licituds s'han de presentar exclusivament per mitjans telemàtics, acompanyades de la documentació que preveuen aquestes bases.
Termini de presentació El termini de presentació de sol·licituds és des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al DOGC fins al dia 12 de juny a les 14:00:00 hores (hora local de Barcelona).
Normativa
 • Convocatòria (DOGC núm. 8919 de 19.05.2023)
 • Bases reguladores (DOGC núm. 8906 de 02.05.2023)
 • Observacions Les entitats beneficiàries dels ajuts han de presentar la justificació en el termini màxim d'un mes des de la finalització de l'estada de pràctiques de l'estudiant mitjançant els models normalitzats. La documentació justificativa s'ha de presentar telemàticament mitjançant el tràmit associat a un expedient AGAUR, que es pot trobar a la mateixa pàgina web de l'AGAUR (http://agaur.gencat.cat).

  La manca de justificació en els termes establerts pot comportar la revocació de l'ajut.
   
  Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

  La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

  Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.